Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

PHÒNG GD&ĐT CAM RANH

MÔN ĐỊA LÝ, LỚP 9

KHÁNH HOÀ

Thời gian làm bài: 45 phút
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1: 2 điểm
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa ở đầu ý đúng trong các câu sau:
a) Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là:
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Đông Nam Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằng sông Hồng.
b) Trong các đảo sau, đảo nào có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp
kinh tế biển?
A. Phú Quốc.
B. Cái Bầu.
C. Lý Sơn.
D. Thổ Chu.
c) Các cảng biển lớn của nước ta từ Bắc vào Nam là:
A. Đà Nẵng, Hải Phòng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
B. Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
C. Quy Nhơn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.
D. Sài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hải Phòng.
d) Tỉnh có nhiều đảo ven bờ nhất nước ta là:
A. Khánh Hòa.
B. Hải Phòng.
C. Quảng Ninh.
D. Kiên Giang.

1

Câu 2:1 điểm
Điền vào các chỗ chấm (.....) trong câu sau các bộ phận của vùng biển nước ta
Vùng biển nước ta bao gồm...............(1)..............., vùng...............(2).............,
vùng...............(3)...............,vùng...............(4)...............và thềm lục địa
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 3: 2 điểm
Nêu đặc điểm về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đồng bằng sông
Cửu Long
Câu 4: 2 điểm
Vì sao cây cao su được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ?
Câu 5 (3 điểm)
Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số,
GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả
nước năm 2002. Từ biểu đồ đã vẽ, rút ra nhận xét.
Diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng
kinh tế trọng điểm của cả nước, năm 2002

Vùng kinh tế trọng điểm

Diện tích

Dân số

GDP

( nghìn km2)

( triệu người)

( nghìn tỉ đồng)

28,0

12,3

188,1

71,2

31,3

289,5

phía Nam
Ba vùng kinh tế trọng
điểm

2

3

...
1
I. Trc nghim khách quan (3 đim)
Câu 1: 2 đim
Khoanh tròn ch mt ch cái in hoa đầu ý đúng trong các câu sau:
a) Vùng trng cây ăn qu ln nht nước ta là:
A. Trung du min núi Bc B.
B. Đông Nam B.
C. Đồng bng ng Cu Long.
D. Đồng bng ng Hng.
b) Trong các đảo sau, đảo nào điu kin thích hp nht để phát trin tng hp
kinh tế bin?
A. Phú Quc.
B. Cái Bu.
C. Sơn.
D. Th Chu.
c) Các cng bin ln ca nước ta t Bc vào Nam là:
A. Đà Nng, Hi Phòng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
B. Hi Phòng, Đà Nng, Quy Nhơn, Sài Gòn.
C. Quy Nhơn, Hi Phòng, Đà Nng, Sài Gòn.
D. Sài Gòn, Quy Nhơn, Đà Nng, Hi Phòng.
d) Tnh nhiu đảo ven b nht nước ta là:
A. Khánh Hòa.
B. Hi Phòng.
C. Qung Ninh.
D. Kiên Giang.
PHÒNG GD&ĐT CAM RANH
KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN ĐỊA , LP 9
Thi gian làm bài: 45 phút
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa 9 10 288