Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 9
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU )
Các mức độ tư duy
Các chủ đề/ nội dung

Nhận biết

1. Vùng Đông Nam Bộ

Tổng

Thông

Vận dụng/

hiểu

kĩ năng

điểm
0,5 điểm

Câu 1a
(0,5 đ)

2. Vùng đồng bằng sông Cửu

Câu 1b

long

(0,5 đ)

3. Một số địa danh

0,5 điểm
1,5 điểm

Câu 1c
(0,5 đ)
Câu 2
(1,0đ)

4. Phạm vi vùng biển Việt

Câu 3

Nam

(2,0 đ)

5. Khai thác tài nguyên biển,

5,5 điểm

- Câu 1d

đảo và phát triển tổng hợp

(0,5 đ)

kinh tế biển

- Câu 5

2,0 điểm

(5,0 đ)
Tổng điểm

2,5 điểm

5,5 điểm

1

2,0 điểm

10 điểm

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng trong các câu sau:
a) Hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở:
A. Bắc Trung Bộ.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Tây Nguyên.
D. Đông Nam Bộ.
b) Ngành nào trong các ngành sau đây không phải là ngành dịch vụ chủ yếu của
Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Xuất nhập khẩu.
B. Bưu chính viễn thông.
C. Vận tải thuỷ.
D. Du lịch sinh thái.
c) Huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh/ thành phố nào?
A. Thừa Thiên - Huế.
B. Khánh Hòa.
C. Quảng Nam.
D. Quảng Ngãi.
d) Những đảo có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh
tế biển là :
A. Cô Tô, Cái Bầu, Thổ Chu.
B. Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Hòn Khoai.
C. Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc.
D. Các đảo trong vịnh Hạ Long.

2

Câu 2 (1 điểm)
Ghép mỗi ý ở bên trái với một ý ở bên phải cho đúng
Các bãi tắm

Các tỉnh/ thành phố

1. Bãi Cháy

a. Thừa Thiên - Huế

2. Sầm Sơn

b. Quảng Ninh

3. Thuận An

c. Nghệ An

4. Nha Trang

d. Khánh Hoà
e. Thanh Hoá

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 3 ( 2 điểm)
Vùng biển nước ta bao gồm các bộ phận nào ? Hãy điền tên các bộ phận đó lên
hình vẽ dưới đây :

Câu 4 ( 5 điểm)
Chứng minh rằng nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các ngành
kinh tế biển.

3

4

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN ĐỊA , HC II, LP 9
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG 2 CHIU )
Các mc độ tư duy
Các ch đề/ ni dung
Nhn biết
Thông
hiu
Vn dng/
kĩ năng
Tng
đim
1. Vùng Đông Nam B Câu 1a
(0,5 đ)
0,5 đim
2. Vùng đồng bng ng Cu
long
Câu 1b
(0,5 đ)
0,5 đim
3. Mt s địa danh Câu 1c
(0,5 đ)
Câu 2
(1,0đ)
1,5 đim
4. Phm vi ng bin Vit
Nam
Câu 3
(2,0 đ)
2,0 đim
5. Khai thác tài nguyên bin,
đảo phát trin tng hp
kinh tế bin
- Câu 1d
(0,5 đ)
- Câu 5
(5,0 đ)
5,5 đim
Tng đim 2,5 đim 5,5 đim 2,0 đim 10 đim
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí 9 10 189