Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Giáo dục công dân

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ II, LỚP 9
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung chủ đề

Các cấp độ của tư duy

(mục tiêu)

Nhận biết

A. Nhận biết vi phạm pháp luật hình sự
và vi phạm pháp luật hành chính

Thông hiểu

Vận dụng

Câu 1 TN
(1 điểm)

B. Xác định được việc tham gia quản lý
nhà nước, quản lý xã hội

Câu 2 TN

C. Hiểu quyền và nghĩa vụ lao động của
công dân

Câu 3 TN

D. Hiểu quyền của công dân trong hôn
nhân

Câu 4 TN

Đ. Vận dụng bài học Trách nhiệm của
thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH
đất nước để nhận xét hiện tượng trong lối
sống của một số thanh niên hiện nay.
E. Nhận biết những việc bảo vệ Tổ quốc

Câu 1 TL

Câu 1 TL

(1 điểm)

(2 điểm)

(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(1 điểm)

Câu 2 TL
(1 điểm)

G. Vận dụng kiến thức đã học để xử lý 1
tình huống về quyền tự do kinh doanh của
công dân

Câu 3 TL

H. Vận dụng kiến thức đã học xác định
được tuổi chịu trách nhiệm hành chính

Câu 4 TL

(1,5 điểm)

(1,5 điểm)

Tổng số câu

2

4

2

Tổng số điểm

2

3

5

Tỉ lệ %

20%

30%

50%

B. NỘI DUNG ĐỀ

1

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm)
Hãy điền những cụm từ còn thiếu trong câu sau cho đúng với nội dung bài
đã học :
- Vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm) : là..................................................,
được quy định trong Bộ luật Hình sự
- Vi phạm pháp luật hành chính: là............................................... mà không
phải là tội phạm
Câu 2. (0,5 điểm)
Trong những việc làm sau đây việc nào là tham gia quản lý nhà nước, quản
lý xã hội ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Tham gia tuyên truyền chính sách của Nhà nước.
B. Tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội.
C. Tham gia lao động công ích.
D. Gửi đơn kiến nghị lên Hội đồng nhân dân xã về việc sửa chữa đoạn
đường bị hỏng trong thôn (xóm).
Câu 3 (0,5 điểm)
Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về quyền, nghĩa vụ lao động của công
dân ? (hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Chỉ người đủ 15 tuổi trở lên mới phải lao động.
B. Học sinh tiểu học còn nhỏ chưa phải lao động.
C. Mọi người đều có quyền và nghĩa vụ lao động .
D. Những người khuyết tật không cần lao động.
Câu 4 (1 điểm)
Hãy ghi chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S tương ứng với câu sai vào ô
trống trong bảng sau:

1

Từ đời thứ ba trở đi được kết hôn

2

Nên kiểm tra sức khoẻ trước khi kết hôn

2

3

Lắng nghe ý kiến góp ý của cha mẹ trong việc lựa chọn
bạn đời

4

Người chồng phải là người có quyền quyết định những
việc lớn thì gia đình mới có nền nếp

II...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN GIÁO DC NG DÂN, HC K II, LP 9
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Các cp độ ca tư duy Ni dung ch đề
(mc tiêu)
Nhn biết Thông hiu Vn dng
A. Nhn biết vi phm pháp lut hình s
vi phm pháp lut hành chính
Câu 1 TN
(1 đim)
B. Xác định được vic tham gia qun
nhà nước, qun hi
Câu 2 TN
(0,5 đim)
C. Hiu quyn nghĩa v lao động ca
công dân
Câu 3 TN
(0,5 đim)
D. Hiu quyn ca công dân trong hôn
nhân
Câu 4 TN
(1 đim)
Đ. Vn dng bài hc Trách nhim ca
thanh niên trong s nghip CNH, HĐH
đất nước để nhn xét hin tượng trong li
sng ca mt s thanh niên hin nay.
Câu 1 TL
(1 đim)
Câu 1 TL
(2 đim)
E. Nhn biết nhng vic bo v T quc
Câu 2 TL
(1 đim)
G. Vn dng kiến thc đã hc để x 1
tình hung v quyn t do kinh doanh ca
công dân
Câu 3 TL
(1,5 đim)
H. Vn dng kiến thc đã hc xác định
được tui chu trách nhim hành chính
Câu 4 TL
(1,5 đim)
Tng s câu
2 4 2
Tng s đim
2 3 5
T l %
20% 30% 50%
B. NI DUNG ĐỀ
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Giáo dục công dân - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Giáo dục công dân - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Giáo dục công dân 9 10 315