Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC CAM RANH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

KHÁNH HOÁ

MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Cho các dung dịch : axit sunfuric loãng, axit axetic, rượu etylic. Thuốc thử chọn
để phân biệt đồng thời cả ba dung dịch là
A. kim loại natri.

B. dung dịch natri hiđroxit.

C. bari cacbonat.

D. kim loại bari.

Câu 2. Muốn loại CO2 khỏi hỗn hợp CO2 và C2H2 người ta dùng
A. nước.

B. dung dịch brom.

C. dung dịch NaOH.

D. dung dịch NaCl.

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất hữu cơ A thu được CO2 và H2O với số mol bằng
nhau. Vậy A là
A. C2H5OH.

B. C2H4.

C. CH3OH.

D. C6H6.

Câu 4. Cho etilen vào dung dịch brom dư làm bình chứa dung dịch brom tăng lên a gam,
a là khối lượng của
A. dung dịch brom.
B. khối lượng brom.
C. etilen.
D. brom và khí etilen.
Câu 5. Điều nào sau đây không đúng :
A. Chất béo là dầu thực vật và mỡ động vật ;
B. Chất béo là hỗn hợp nhiều este ;
C. Chất béo là hỗn hợp các este của glixerol với axit hữu cơ mà phân tử có nhiều nguyên
tử cacbon ;
D. Các chất béo đều bị thuỷ phân trong môi trường axit và môi trường kiềm.
1

Câu 6. Hãy chọn câu đúng :
A. Rượu etylic tan nhiều trong nước vì có 6 nguyên tử hiđro và 2 nguyên tử C.
B. Những chất có nhóm -OH hoặc -COOH tác dụng được với NaOH.
C. Trong 100 lít rượu etylic 30o có 30 lít rượu và 70 lít nước.
D. Natri có khả năng đẩy được tất cả các nguyên tử H ra khỏi phân tử rượu etylic.
II - Tự luận (7 điểm)
Câu 7. (2 điểm) : Viết công thức cấu tạo và trình bày tính chất hoá học (có phản ứng
minh hoạ) của chất béo ?
Câu 8. (2 điểm) : Viết các PTHH biểu diễn những chuyển hoá sau :
(1)

(2)

(3)

C2H5OH ⎯⎯⎯→ CH3COOH ⎯⎯⎯→ CH3COOC2 H5 ⎯⎯⎯→(CH3COO) 2 Ca
(4)

⎯⎯⎯→ CH3COOH

Câu 9. (3 điểm) : Cho 35 ml rượu etylic 92o tác dụng với kali (dư).( Drượu = 0,8g/ml,
D H2O = 1g/ml)

a) Tính thể tích và khối lượng rượu nguyên chất đã tham gia phản ứng ?
b) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc) ?
(Biết H = 1, S = 32, O = 16, Fe = 56, K= 39,C = 12).

2

...
1
PHÒNG GIÁO DC CAM RANH
KHÁNH HOÁ
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN HOÁ HC LP 9
I. Trc nghim khách quan (3 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng t câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Cho các dung dch : axit sunfuric loãng, axit axetic, rượu etylic. Thuc th chn
để phân bit đồng thi c ba dung dch là
A. kim loi natri. B. dung dch natri hiđroxit.
C. bari cacbonat. D. kim loi bari.
Câu 2. Mun loi CO
2
khi hn hp CO
2
và C
2
H
2
người ta dùng
A. nước. B. dung dch brom.
C. dung dch NaOH. D. dung dch NaCl.
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol cht hu cơ A thu được CO
2
và H
2
O vi s mol bng
nhau. Vy A là
A. C
2
H
5
OH. B. C
2
H
4
. C. CH
3
OH. D. C
6
H
6
.
Câu 4. Cho etilen vào dung dch brom dư làm bình cha dung dch brom tăng lên a gam,
a là khi lượng ca
A. dung dch brom.
B. khi lượng brom.
C. etilen.
D. brom và khí etilen.
Câu 5. Điu nào sau đây không đúng :
A. Cht béo là du thc vt và m động vt ;
B. Cht béo là hn hp nhiu este ;
C. Cht béo là hn hp các este ca glixerol vi axit hu cơ mà phân t có nhiu nguyên
t cacbon ;
D. Các cht béo đều b thu phân trong môi trường axit và môi trường ki
m.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa 9 10 970