Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ

MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1. Trong các công thức hoá học sau, công thức hoá học của chất hữu cơ là
A. CO2.

B. Na2CO3.

C. CO.

D. CH3Cl.

Câu 2. Đốt cháy 32g khí mêtan, thể tích CO2 sinh ra (ở đktc) là
A. 11,2 lít.

B. 22,4 lít.

C. 33,6 lít.

D. 44,8 lít.

Câu 3. Etilen không tác dụng với chất nào sau đây ?
A. CH4 ;

B. Br2 ;

C. H2 ;

D. O2 ;

C. 11,2 lít.

D. 14 lít.

C. H2 .

D. dung dịch Br2

Câu 4. 14 g khí ở đktc etilen có thể tích là
A. 28 lít.

B. 5,6 lít.

Câu 5. Benzen không phản ứng với
A. Br2/Fe.

B. O2.

Câu 6. Cho natri tác dụng với rượu etylic, chất tạo thành là
A. H2, CH3CH2ONa.

B. H2, NaOH.

C. NaOH, H2O.

D. CH3CH2ONa, NaOH.

Câu 7. Chất dùng điều chế etylaxetat là
A. axit axetic, natri hiđroxit, nước.
B. axit axetic, rượu etylic, axit clohiđric.
C. rượu etylic, nước và axit sunfuric đặc.
D. rượu etylic, axit axetic và axit sunfuric đặc.
Câu 8. Đốt cháy 46 g chất hữu cơ A thu được 88 g CO2 và 54 g H2O. Trong A có các
nguyên tố
A. C.

1

B. C, H.

C. C, H, O.

D. C, O.

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 9. (1,5 điểm) Viết phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau :
(1)

(2)

(3)

Glucozơ ⎯⎯→ rượu etylic ⎯⎯→ axitaxetic ⎯⎯→ etylaxetat.
Câu 10. (2 điểm) Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 3 chất lỏng : benzen, rượu
etylic và axit axetic ? Viết phương trình hoá học.
Câu 11.(2,5 điểm) Cho 4 lít hỗn hợp etilen và metan ở đktc vào dung dịch brôm, dung
dịch brom nhạt màu dần. Sau phản ứng người ta thu được 18,8 g đi brom etan.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra ?
b) Tính khối lượng brôm tham gia phản ứng ?
c) Xác định thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ?
(C = 12 ; H = 1 ; Br = 80)

2

...
1
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
THÀNH PH BIÊN HOÀ
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN HOÁ HC LP 9
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 1. Trong các công thc hoá hc sau, công thc hoá hc ca cht hu cơ
A. CO
2
. B. Na
2
CO
3
. C. CO. D. CH
3
Cl.
Câu 2. Đốt cháy 32g khí mêtan, th tích CO
2
sinh ra ( đktc) là
A. 11,2 lít. B. 22,4 lít. C. 33,6 lít. D. 44,8 lít.
Câu 3. Etilen không tác dng vi cht nào sau đây ?
A. CH
4
; B. Br
2
; C. H
2
; D. O
2
;
Câu 4. 14 g khí đktc etilen có th tích là
A. 28 lít. B. 5,6 lít. C. 11,2 lít. D. 14 lít.
Câu 5. Benzen không phn ng vi
A. Br
2
/Fe. B. O
2
. C. H
2
. D. dung dch Br
2
Câu 6. Cho natri tác dng vi rượu etylic, cht to thành là
A. H
2
, CH
3
CH
2
ONa. B. H
2
, NaOH.
C. NaOH, H
2
O. D. CH
3
CH
2
ONa, NaOH.
Câu 7. Cht dùng điu chế etylaxetat là
A. axit axetic, natri hiđroxit, nước.
B. axit axetic, rượu etylic, axit clohiđric.
C. rượu etylic, nước và axit sunfuric đặc.
D. rượu etylic, axit axetic và axit sunfuric đặc.
Câu 8. Đốt cháy 46 g cht hu cơ A thu được 88 g CO
2
và 54 g H
2
O. Trong A có các
nguyên t
A. C. B. C, H. C. C, H, O. D. C, O.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Hùng Vương, Đồng Nai 9 10 986