Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

KHOÁI CHÂU – HƯNG YÊN

MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1. Ở điều kiện thích hợp clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy
A. Fe, KOH, H2O, H2.
B. H2, Ca, Fe2O3, Na2O.
C. H2, CaO, CuO, Fe2O3.
D. HCl, Na2O, CuO, Al2O3.
Câu 2. Ở điều kiện thích hợp, cacbon phản ứng được với tất cả các chất trong dãy
A. H2, Ca, CuO, Na2O.
B. H2, Ca, Fe2O3, Na2O.
C. H2, CaO, CuO, Fe2O3.
D. HCl, Na2O, CuO, Al2O3.
Câu 3. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch ?
A. CO2 và KOH ;
B. Na2CO3 và HCl ;
C. KNO3 và NaHCO3 ;
D. NaHCO3 và NaOH.
Câu 4. Dãy các chất đều làm mất màu dung dịch brom là
A. CH4, C6H6.
B. C2H4, C2H2.
C. CH4, C2H2.
D. C6H6, C2H2.
1

Câu 5. Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là
A. CH3COOH, (-C6H10O5-)n.
B. CH3COOC2H5, C2H5OH.
C. CH3COOH, C6H12O6.
D. CH3COOH, CH3COOC2H5.
Câu 6. Dãy các chất đều phản ứng với kim loại natri là
A. CH3COOH, (-C6H10O5-)n.
B. CH3COOH, C2H5OH.
C. CH3COOH, C6H12O6.
D. CH3COOH, CH3COOC2H5.
Câu 7. Dãy các chất đều phản ứng với kim loại K là
A. CH3COOH, (-C6H10O5-)n, PE.
B. CH3COOC2H5, C2H5OH, PVC.
C. CH3COOH, H2O, C2H5OH.
D. CH3COONa, CH3COOC2H5, (-C6H10O5-)n.
Câu 8. Dãy các chất đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit là
A. tinh bột, xenlulozơ, PVC, etylaxetat, glucozơ.
B. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo.
C. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ.
D. tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE.

2

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 9. (2,5 điểm)
Có các khí sau đựng riêng biệt trong mỗi lọ : C2H4, Cl2, CH4
Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết mỗi khí trong lọ. Dụng cụ, hoá chất coi như
có đủ. Viết các phương trình hoá học xảy ra.
Câu 10. (3,5 điểm)
Có hỗn hợp A gồm rượu etylic và axit axetic. Cho 21,2 gam A phản ứng với Na dư thì thu
được 4,48 lít khí ở đktc. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A
(C = 12, O = 16, H = 1,Na =23)

3

...
1
TRƯỜNG THCS NGUYN THIN THUT
KHOÁI CHÂU – HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN HOÁ HC LP 9
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 1. điu kin thích hp clo phn ng được vi tt c các cht trong dãy
A. Fe, KOH, H
2
O, H
2
.
B. H
2
, Ca, Fe
2
O
3
, Na
2
O.
C. H
2
, CaO, CuO, Fe
2
O
3
.
D. HCl, Na
2
O, CuO, Al
2
O
3
.
Câu 2. điu kin thích hp, cacbon phn ng được vi tt c các cht trong dãy
A. H
2
, Ca, CuO, Na
2
O.
B. H
2
, Ca, Fe
2
O
3
, Na
2
O.
C. H
2
, CaO, CuO, Fe
2
O
3
.
D. HCl, Na
2
O, CuO, Al
2
O
3
.
Câu 3. Cp cht nào sau đây cùng tn ti trong dung dch ?
A. CO
2
và KOH ;
B. Na
2
CO
3
và HCl ;
C. KNO
3
và NaHCO
3
;
D. NaHCO
3
và NaOH.
Câu 4. Dãy các cht đều làm mt màu dung dch brom
A. CH
4
, C
6
H
6
.
B. C
2
H
4
, C
2
H
2
.
C. CH
4
, C
2
H
2
.
D. C
6
H
6
, C
2
H
2
.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên 9 10 487