Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Phước Thiền, Đồng Nai

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIỀN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I . Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1. Nếu biết nguyên tố R tạo được với clo hợp chất có công thức hoá học chung RCl5
công thức oxit (cao nhất) nào sau đây là đúng ?
A. X2O3 ;

B. X2O5 ;

C. XO3 ;

D. X2O7 ;

E. XO2.

Câu 2. Phương pháp hoá học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan ?
A. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí ;
B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brôm dư ;
C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch muối ăn ;
D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước.
Câu 3. Trong cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ thì
A. liên kết ba bền hơn gấp ba lần liên kết đơn.
B. liên kết đôi bền gấp hai lần liên kết đơn.
C. Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền hơn liên kết đơn.
D. Liên kết đôi và liên kết đơn đều rất bền vững.
Câu 4. Công thức phân tử của chất hữu cơ nào cũng
A. chứa nguyên tố cacbon.
B. chứa nguyên tố oxi.
C. chỉ có một công chức cấu tạo.
D. chứa nguyên tố cacbon và nguyên tố oxi.
Câu 5. Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố, tỉ khối của A so với hiđro là 22. Hợp
chất A là
A. C2H6.

1

B. C3H8.

C. C3H6.

D. C4H6.

Câu 6. Để nhận biết các lọ mất nhãn riêng biệt gồm CO2, CH4, C2H4, ta dùng các thuốc
thử là
A. nước vôi trong.
B. dung dịch brom.
C. nước vôi trong và dung dịch brom.
D. nước và giấy quỳ tím.
Câu 7. Thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 650 ml rượu 40o là
A. 225 ml.

B. 259 ml.

C. 260 ml.

D. 360 ml.

Câu 8. 14 g khí etilen có thể tích ở đktc là
A. 11,21it.

B. 5,61it.

C. 2,81it.

D. 1,41it

Câu 9. Benzen không phản ứng với chất nào sau đây ?
A. Br2/Fe ;

B. O2 ;

C. H2 ;

Câu 10. Rượu etylic có công thức cấu tạo là
A. CH3-O-CH3.

B. CH3 - CH2 - OH.

C. CH3OH.

D. CH3 - CH2 - CH2 - OH.

II. Tự luận (5 điểm)
Câu 11(2điểm). Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
a) C2H5OH + ? → C2H5OK + ?↑
b) CH3COOH + CaCO3 → ? + ? + ?
c) ? + ZnO → (CH3COO)2Zn + ?
d) ? + KOH → CH3COOK + ?
Câu 12(3điểm). Cho 20 ml rượu etylic 96o tác dụng với Na dư
a) Tìm thể tích và khối lượng rượu nguyên chất, biết Dr = 0,8 g/ml
b) Tính thể tích H2 thu được ở đktc biết DH2O = 1 g/ml.
(Biết H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23).

2

D. Na.

...
1
TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIN
NHƠN TRCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN HOÁ HC LP 9
I . Trc nghim khách quan (5 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 1. Nếu biết nguyên t R to được vi clo hp cht có công thc hoá hc chung RCl
5
công thc oxit (cao nht) nào sau đây là đúng ?
A. X
2
O
3
; B. X
2
O
5
; C. XO
3
; D. X
2
O
7
; E. XO
2
.
Câu 2. Phương pháp hoá hc nào sau đây được dùng để loi b khí etilen ln trong metan ?
A. Đốt cháy hn hp trong không khí ;
B. Dn hn hp khí đi qua dung dch brôm dư ;
C. Dn hn hp khí đi qua dung dch mui ăn ;
D. Dn hn hp khí đi qua nước.
Câu 3. Trong cu to phân t hp cht hu cơ thì
A. liên kết ba bn hơn gp ba ln liên kết đơn.
B. liên kết đôi b
n gp hai ln liên kết đơn.
C. Trong liên kết đôi có mt liên kết kém bn hơn liên kết đơn.
D. Liên kết đôi và liên kết đơn đều rt bn vng.
Câu 4. Công thc phân t ca cht hu cơ nào cũng
A. cha nguyên t cacbon.
B. cha nguyên t oxi.
C. ch có mt công chc cu to.
D. cha nguyên t cacbon và nguyên t oxi.
Câu 5. Phân t hp cht hu cơ A có 2 nguyên t
, t khi ca A so vi hiđro là 22. Hp
cht A là
A. C
2
H
6
. B. C
3
H
8
. C. C
3
H
6
. D. C
4
H
6
.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Phước Thiền, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Phước Thiền, Đồng Nai - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Phước Thiền, Đồng Nai 9 10 774