Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Thị trấn Yên Châu, Sơn La

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

SƠN LA

MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1. Dãy các chất đều làm mất mầu dung dịch nước brom là
A. C2H2, C6H6, CH4.
B. C2H2, CH4, C2H4.
C. C2H2, C2H4.
D. C2H2, H2, CH4.
Câu 2. Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 là
A. Na2CO3, Ca(HCO3)2, Ba(OH)2.
B. NaHCO3, Na2SO4, KCl.
C. NaCl, Ca(OH)2, BaCO3.
D. AgNO3, K2CO3, Na2SO4.
Câu 3. Dung dịch HCl có thể tác dụng với chất nào sau đây ?
A. Na2CO3 ;

B.KCl ;

C. Cu ;

D. Ag

Câu 4. Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch CuSO4 là
A. Mg, Al, Cu.

B. Al, Fe, Mg.

C. Al, Fe, Ag.

D. Ag, Al, Cu.

Câu 5. Dung dịch ZnCl2 có tạp chất CuCl2 có thể dùng chất nào trong các chất sau đây để
loại tạp chất trên ?
A. Fe ;

B. Zn ;

C. Cu ;

D. Al

Câu 6. Thuốc thử nào sau đây để nhận ra rượu etylic và axit axetic ?
A. Na ;

1

B. Na2CO3 ;

C. NaCl ;

D. KCl

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 7. Viết phương trình hoá học thể hiện những chuyển hoá sau :
(1)

(2)

(3)

(4)

Saccarozơ ⎯⎯→ Glucozơ ⎯⎯→ rượu etylic ⎯⎯→ axit axetic ⎯⎯→ natri axetat.
Câu 8. (2 điểm) Để điều chế axit axetic người ta có thể lên men 1,5 lit rượu etylic 200
a) Tính thể tích rượu etylic nguyên chất đã dùng. Biết D = 0,8 g/ml
b) Tính khối lượng axit axetic tạo thành.
Câu 9. (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A. Thu được 8,8 g khí CO2
và 5,4 g H2O.
a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào ?
b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.
c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không ?
d) Viết PTHH của A với clo khi có ánh sáng.
(Cho biết : C = 12, H = 1, O = 16)

2

...
1
TRƯỜNG THCS TH TRN YÊN CHÂU
SƠN LA
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN HOÁ HC LP 9
I. Trc nghim khách quan (3 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 1. Dãy các cht đều làm mt mu dung dch nước brom là
A. C
2
H
2
, C
6
H
6
, CH
4
.
B. C
2
H
2
, CH
4
, C
2
H
4
.
C. C
2
H
2
, C
2
H
4
.
D. C
2
H
2
, H
2
, CH
4
.
Câu 2. Dãy các cht đều tác dng được vi dung dch H
2
SO
4
A. Na
2
CO
3
, Ca(HCO
3
)
2
, Ba(OH)
2
.
B. NaHCO
3
, Na
2
SO
4
, KCl.
C. NaCl, Ca(OH)
2
, BaCO
3
.
D. AgNO
3
, K
2
CO
3
, Na
2
SO
4
.
Câu 3. Dung dch HCl có th tác dng vi cht nào sau đây ?
A. Na
2
CO
3
; B.KCl ; C. Cu ; D. Ag
Câu 4. Dãy các kim loi đều tác dng vi dung dch CuSO
4
A. Mg, Al, Cu. B. Al, Fe, Mg.
C. Al, Fe, Ag. D. Ag, Al, Cu.
Câu 5. Dung dch ZnCl
2
có tp cht CuCl
2
có th dùng cht nào trong các cht sau đây để
loi tp cht trên ?
A. Fe ; B. Zn ; C. Cu ; D. Al
Câu 6. Thuc th nào sau đây để nhn ra rượu etylic và axit axetic ?
A. Na ; B. Na
2
CO
3
; C. NaCl ; D. KCl
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Thị trấn Yên Châu, Sơn La - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Thị trấn Yên Châu, Sơn La - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học Trường THCS Thị trấn Yên Châu, Sơn La 9 10 3