Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ II, LỚP 9
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1. Dãy nào sau đây đều gồm các chất thuộc loại polime?
A. Metan, etilen, polietilen
B. Metan, tinh bột, polietilen
C. Poli (vinyl) clorua, etilen, polietilen
D. Poli (vinyl) clorua, tinh bột, polietilen
Câu 2. Dẫn 1mol khí axetilen vào dung dịch chứa 2 mol brom. Hiện tượng nào sau đây
đúng?
A. Không có hiện tượng gì xảy ra.
B. Màu da cam của dung dịch brom nhạt hơn so với ban đầu.
C. Màu da cam của dung dịch brom đậm hơn so với ban đầu.
D. Màu da cam của dung dịch brom chuyển thành không màu.
Câu 3. Đốt cháy sắt hoàn toàn trong khí Clo. Hòa tan chất rắn tạo thành trong nước rồi
cho tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Đặc điểm nào sau đây của sản phẩm phản ứng
là đúng?
A. Chỉ tạo thành dung dịch không màu.
B. Có chất kết tủa màu xanh tạo thành.
C. Có chất kết tủa màu nâu đỏ tạo thành.
D. Có dung dịch màu nâu đỏ tạo thành.
Câu 4. Đốt nóng hỗn hợp bột CuO và C theo tỉ lệ mol là 2:1 ở nhiệt độ cao rồi dẫn khí thu
được vào bình đựng nước vôi trong dư. Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ có phản ứng
xảy ra?
A. Nước vôi trong vẩn đục và có hơi nước tạo thành.
B. Có chất rắn màu đỏ và hơi nước tạo thành.

C. Có hơi nước tạo thành còn màu chất rắn không thay đổi.
D. Có chất rắn màu đỏ tạo thành và nước vôi trong vẩn đục.
Câu 5. Nhỏ từ từ dung dịch axit HCl vào cốc đựng một mẩu đá vôi nhỏ cho đến dư axit.
Hiện tượng nào sau đây có thể quan sát được?
A. Sủi bọt khí, đá vôi không tan.
B. Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí.
C. Không sủi bọt khí, đá vôi không tan.
D. Sủi bọt khí, đá vôi tan dần và tan hết.
Câu 6. Đốt cháy chất hữu cơ X trong oxi tạo ra sản phẩm là CO2, H2O và khí N2.
X là
A. xenlulozơ

B. tinh bột

C. protein

D. poli (vinyl clorua)

Câu 7. Dẫn 0,1mol khí C2H4 (đktc) sục vào dung dịch chứa 10 gam brom.
Màu da cam của dung dịch brom sẽ
A. chuyển thành vàng nhạt.

B. chuyển thành không màu

C. chuyển thành vàng đậm hơn. D. không thay đổi gì.

.
(Br = 80)

Câu 8. Chỉ dùng dung dịch iot và dung dịch AgNO3 trong NH3 có thể phân biệt được
mỗi chất trong nhóm nào sau đây?
A. Axit axetic, glucozơ, saccarozơ.
B. Xenlulozơ, rượu etylic, saccarozơ.
C. Hồ tinh bột, rượu etylic, glucozơ .
D. Etilen, rượu etylic, glucozơ.
II. Tự luận (6, 0 điểm)
Câu 9. (2, 5 điểm)
Hãy viết phương trình hoá học và ghi rõ điều kiện của các phản ứng sau:
a) Trùng hợp etilen
b) Axit axetic tác dụng với ma...
ĐỀ KIM TRA MÔN HÓA HC, HC K II, LP 9
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Hãy khoanh tròn mt trong các ch A, B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 1
. Dãy nào sau đây đều gm các cht thuc loi polime?
A. Metan, etilen, polietilen
B. Metan, tinh bt, polietilen
C. Poli (vinyl) clorua, etilen, polietilen
D. Poli (vinyl) clorua, tinh bt, polietilen
Câu 2.
Dn 1mol khí axetilen vào dung dch cha 2 mol brom. Hin tượng nào sau đây
đúng?
A. Không có hin tượng gì xy ra.
B. Màu da cam ca dung dch brom nht hơn so vi ban đầu.
C. Màu da cam ca dung dch brom đậm hơn so vi ban đầu.
D. Màu da cam ca dung dch brom chuyn thành không màu.
Câu 3
. Đốt cháy st hoàn toàn trong khí Clo. Hòa tan cht rn to thành trong nước ri
cho tác dng va đủ vi dung dch NaOH. Đặc đim nào sau đây ca sn phm phn ng
đúng?
A. Ch to thành dung dch không màu.
B. Có cht kết ta màu xanh to thành.
C. Có cht kết ta màu nâu đỏ to thành.
D. Có dung dch màu nâu đỏ to thành.
Câu 4. Đốt nóng hn hp bt CuO và C theo t l mol là 2:1 nhit độ cao ri dn khí thu
được vào bình đựng nước vôi trong dư. Hin tượng nào sau đây chng t có phn ng
xy ra?
A. Nước vôi trong vn đục và có hơi nước to thành.
B. Có cht rn màu đỏ và hơi nước to thành.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học 9 10 351