Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Hiệp Phước, Đồng Nai

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC
NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng(2đ)
1. Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập tại :
A. Chiến khu Tân Trào, Thái Nguyên
B. 48 -Hàng Ngang, Hà Nội
C. Pắc Bó, Cao Bằng
D. Phủ chủ tịch, Hà Nội
2. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện ở :
A. Đại hội Tân Trào
B.Cách mạng tháng Tám
C Xô Viết Nghệ Tĩnh
D. Khởi nghĩa Nam Kỳ
3. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vµo ngày:
A.17/1/1960
B.17/4/1960
C.20/12/1960
D.25/12/1960
4. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày:
A. 19/12/1946
B.19/11/1946
C.19/12/1945
D.25/12/1960
5. Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương ký kết vµo ngày:
A.24/7/1954
B.21/7/1954
C.28/7/1954
D.29/7/154
6. Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu vµo ngày:
A. 26/4/1975
B. 27/4/1975
C. 21/4/1975
D. 24/4/1975
7. Mĩ thực hiện chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" dưới đời tổng thống :
A- Giôn Xơn
B- Ri Gân
C- Ních Xơn
D- R. Pho

8. Người dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ lµ:
A. Hồ Chí Minh
B. Võ Nguyên Giáp
C. Phạm Văn Đồng
D. Trường Chinh
Câu 2: §iÒn tiÕp thêi gian hoÆc sù kiÖn lÞch sö vµo chç … trong b¶ng sau cho
®óng (1đ)
a)
b)
c)
d)

Thời gian
6/3/1946
…………………..
30/1/1968
……………….

Sự kiện
1.
2.
3.
4.

……………………
Chiến thắng Điện Biên Phủ
…………………..
Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh toàn thắng

II. Tự luận (7 điểm).
Câu 3: Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa ri 1973. (4đ ).
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
........................................................
TRƯỜNG THCS HIP PHƯỚC
NHƠN TRCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN LCH S LP 9
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan: (3 đim)
Câu 1: Khoanh tròn ch 1 ch cái đứng trước câu tr li đúng(2đ)
1. Bác H viết Tuyên ngôn độc lp ti :
A. Chiến khu Tân Trào, Thái Nguyên
B. 48 -Hàng Ngang, Hà Ni
C. Pc Bó, Cao Bng
D. Ph ch tch, Hà Ni
2. Lá c đỏ sao vàng ln đầu tiên xut hin :
A. Đại hi Tân Trào
B.Cách mng tháng Tám
C Xô Viết Ngh Tĩnh
D. Kh
i nghĩa Nam K
3. Mt trn dân tc gii phóng min Nam Vit Nam ra đời vµo ngày:
A.17/1/1960
B.17/4/1960
C.20/12/1960
D.25/12/1960
4. Li kêu gi Toàn quc kháng chiến ca Ch tch H Chí Minh vào ngày:
A. 19/12/1946
B.19/11/1946
C.19/12/1945
D.25/12/1960
5. Hip định Giơ-ne-vơ chm dt chiến tranh Đông Dương ký kết vµo ngày:
A.24/7/1954
B.21/7/1954
C.28/7/1954
D.29/7/154
6. Chiến dch H Chí Minh bt đầu vµo ngày:
A. 26/4/1975
B. 27/4/1975
C. 21/4/1975
D. 24/4/1975
7. Mĩ thc hin chiến lược "Vit Nam hoá chi
ến tranh" dưới đời tng thng :
A- Giôn Xơn
B- Ri Gân
C- Ních Xơn
D- R. Pho
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Hiệp Phước, Đồng Nai 9 10 26