Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Hiệp Phước, Đồng Nai

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC
NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
1. Người soạn thảo cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam là :
A. Trần Phú
B. Nguyễn Ái Quốc
C. Nguyễn Văn Cừ
D. Trường Chinh
2. Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô vµo tháng:
A. 6/1920
B. 6/1927
C. 6/1924
D. 6/1923
3. Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là:
A.Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức.
B.Tâm tâm xã
C.Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
D.Hội những người Việt Nam yêu nước.
4. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện ở :
A. Đại hội Tân Trào
B. Cách mạng tháng Tám
C. Xô Viết Nghệ Tĩnh
D.Khởi nghĩa Nam Kỳ
5. Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập tại:
A. Chiến khu Tân Trào, Thái Nguyên
B. 48- Hàng Ngang, Hà Nội
C. Pắc Bó, Cao Bằng
D. Phủ chủ tịch, Hà Nội
6. Pháp quay lại xâm lược Việt Nam vào ngày :
A.18/9/1945
B.22/9/1945
C. 23/9/1946
D.23/9/1945
7. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời vµo ngày:
A. 17/1/1960
B.20/10/1960
C.20/12/1960
D.25/12/1960

8. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất tổ chức vào ngày:
A. 5/1/1952
B.1/5/1953
C.1/5/1952
D.15/1/1952
Câu 2: (1 điểm) Điền tiÕp thêi gian vµ sù kiÖn lÞch sö t−¬ng øng vào chỗ … trong
b¶ng sau cho ®óng
Thời gian
22/12/1944
…………………….
21/7/1954
…………………….

1.
2.
3.
4.

Sự kiện lịch sử
……………………
Pháp kí Hiệp định sơ bộ với chính phủ ta
……………………
Giải phóng Huế

II. Tự luận (7điểm).
Câu 3: Phong trào “ Đồng khởi” (1959 – 1960) nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào?
Diễn biến, ý nghĩa của phong trào. (4đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
........................................................................................................
TRƯỜNG THCS HIP PHƯỚC
NHƠN TRCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN LCH S LP 9
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan: (3 đim)
Câu 1: (2 đim) Khoanh tròn ch 1 ch cái đứng trước câu tr li đúng
1. Người son tho cương lĩnh đầu tiên ca Đảng cng sn Vit Nam là :
A. Trn Phú
B. Nguyn Ái Quc
C. Nguyn Văn C
D. Trường Chinh
2. Nguyn Ái Quc ri Pháp sang Liên Xô vµo tháng:
A. 6/1920
B. 6/1927
C. 6/1924
D. 6/1923
3. T chc tin thân ca Đảng cng sn Vi
t Nam là:
A.Hi Liên hip các dân tc b áp bc.
B.Tâm tâm xã
C.Hi Vit Nam cách mng Thanh niên.
D.Hi nhng người Vit Nam yêu nước.
4. Lá c đỏ sao vàng ln đầu tiên xut hin :
A. Đại hi Tân Trào
B. Cách mng tháng Tám
C. Xô Viết Ngh Tĩnh
D.Khi nghĩa Nam K
5. Bác H viết Tuyên ngôn độc lp ti:
A. Chiến khu Tân Trào, Thái Nguyên
B. 48- Hàng Ngang, Hà Ni
C. Pc Bó, Cao Bng
D. Ph
ch tch, Hà Ni
6. Pháp quay li xâm lược Vit Nam vào ngày :
A.18/9/1945
B.22/9/1945
C. 23/9/1946
D.23/9/1945
7. Mt trn dân tc gii phóng min Nam Vit Nam ra đời vµo ngày:
A. 17/1/1960
B.20/10/1960
C.20/12/1960
D.25/12/1960
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Hiệp Phước, Đồng Nai 9 10 767