Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Phan Chu Trinh, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1: Điền tiếp thời gian hoặc sự kiện lịch sử vào chỗ … trong bảng sau cho
đúng: (1 đ)
Thời gian
19/8/1945
……………
2/9/1945
…………….

Sự kiện
…………………………..
Chiến thắng Điện Biên Phủ
………………………………..
Đảng Lao động Việt Nam họp Đại hội đại biểu toàn quốc
lần III

Câu 2: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (1đ)
1. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký vào thời gian:
A.7/5/1954
B.21/7/1954
C.8/5/1954
D.10/10/1954
2. Địa phương diễn ra “Đồng khởi” tiêu biểu nhất lµ:
A.Trà Bồng - Quảng Ngãi
B.Mỏ Cày - Bến Tre
C.Bắc Ái – Ninh Thuận
D.Sài Gòn
3. Chiến thắng Vạn Tường vào n¨m:
A.1964
B.1966
C.1965
D.1967
4. Mở đầu chiến dịch Tây Nguyên ta tập trung chủ lực đánh vào :
A.Plây cu
B.Buôn Ma Thuột
C.Đắc Lắc
D.Kon Tum
Câu 3. Điền từ vào chỗ … cho đúng nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ (1đ)
Các nước tham dự hội nghị cam kết…………các quyền dân tộc cơ bản của
ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là……………, chủ quyền, thống nhất và toàn
vẹn……………
Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn lập lại………………… trên toàn Đông
Dương.

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 4: Vì sao sau Hiệp định Giơ-ne-vơ nhân dân miền Nam đấu tranh chính trị là chủ
yếu (1đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Câu 5: Tóm tắt diễn biến phong trào “Đồng khởi”. Nêu ý nghĩa của phong trào này?
(2,5đ)
..............................................................................................................................
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN LCH S LP 9
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan (3 đim)
Câu 1: Đin tiếp thi gian hoc s kin lch s vào ch … trong bng sau cho
đúng: (1 đ)
Thi gian S kin
19/8/1945
…………………………..
……………
Chiến thng Đin Biên Ph
2/9/1945
………………………………..
…………….
Đảng Lao động Vit Nam hp Đại hi đại biu toàn quc
ln III
Câu 2: Khoanh tròn ch 1 ch cái đứng trước câu tr li đúng (1đ)
1. Hip định Giơ-ne-vơ được ký vào thi gian:
A.7/5/1954
B.21/7/1954
C.8/5/1954
D.10/10/1954
2. Địa phương din ra “Đồng khi” tiêu biu nht lµ:
A.Trà Bng - Qung Ngãi
B.M Cày - Bến Tre
C.Bc Ái – Ninh Thun
D.Sài Gòn
3. Chiến thng Vn Tường vào n¨m:
A.1964
B.1966
C.1965
D.1967
4. M đầu chiến dch Tây Nguyên ta tp trung ch l
c đánh vào :
A.Plây cu
B.Buôn Ma Thut
C.Đắc Lc
D.Kon Tum
Câu 3. Đin t vào ch … cho đúng ni dung Hip định Giơ-ne-vơ (1đ)
Các nước tham d hi ngh cam kết…………các quyn dân tc cơ bn ca
ba nước Vit Nam, Lào, Cam-pu-chia là……………, ch quyn, thng nht và toàn
vn……………
Hai bên tham chiến cùng ngng bn lp li………………… trên toàn Đông
Dương.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Phan Chu Trinh, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Phan Chu Trinh, Khánh Hòa - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Phan Chu Trinh, Khánh Hòa 9 10 155