Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (1đ).
1. Tối 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc:
A. Tuyên ngôn độc lập
B. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.
C. Chỉ thị “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
D. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.
2. Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam là :
A.Đội du kích Bắc Sơn.
B. Đội du kích Ba Tơ
C. Đội du kích Võ Nhai
D. Đội du kích Đình Bảng
3. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại:
A. Hương Cảng ( Trung Quốc)
B. Ma Cao ( Trung Quốc)
C. Pắc Bó (Cao Bằng)
D. Chiªm Ho¸ (Tuyªn Quang)
4. Qua đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc ( 1954- 1956 ), đã thực hiện triệt để
khẩu hiệu :
A. “ Tấc đất, tấc vàng”
B. “ Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”
C. “ Người cày có ruộng”
D. “Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày”
Câu 2: Nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B cho thích hợp (1đ):
Thời gian (A)
1. 20/11/1946
2. 18/12/1946
3. 12/1/1947

A.
B.
C.

4. 14/1/1950

D.

Sự kiện (B)
Trung đoàn Thủ đô được thành lập
Pháp gửi tối hậu thư cho chính phủ ta
Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố đặt quan hệ ngoại
giao với các nước.
Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn

Câu 3: Điền tiếp thời gian hoặc sự kiện vào bảng sau cho đúng : (1đ)
Thời gian
Sự kiện
10/3/1975
……………….
………………….
Địch rút khỏi Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải miền
Trung.
24/3/1975
………………….
…………….
Giải phóng Huế

II. Tự luận (7điểm).
C©u 4: Tr×nh bµy diÔn biÕn vµ kÕt qu¶ cña Chiến dịch lÞch sö Điện Biên Phñ. (2đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..........................................................................................................................
TRƯỜNG THCS TRN HƯNG ĐẠO
THÀNH PH BIÊN HOÀ
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN LCH S LP 9
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan: (3 đim)
Câu 1: Khoanh tròn ch 1 ch cái đứng trước câu tr li đúng (1đ).
1. Ti 19/12/1946, Ch tch H Chí Minh đọc:
A. Tuyên ngôn độc lp
B. Li kêu gi Toàn quc kháng chiến.
C. Ch th “ Nht – Pháp bn nhau và hành độ
ng ca chúng ta”
D. Quân lnh s 1 kêu gi toàn dân ni dy.
2. Đội du kích đầu tiên ca cách mng Vit Nam là :
A.Đội du kích Bc Sơn.
B. Đội du kích Ba Tơ
C. Đội du kích Võ Nhai
D. Đội du kích Đình Bng
3. Đại hi Đảng toàn quc ln th II (2/1951) hp ti:
A. Hương Cng ( Trung Quc)
B. Ma Cao ( Trung Quc)
C. Pc Bó (Cao Bng)
D. Chiªm Ho¸ (Tuyªn Quang)
4. Qua đợt ci cách rung đất min Bc ( 1954- 1956 ), đ
ã thc hin trit để
khu hiu :
A. “ Tc đất, tc vàng”
B. “ Tăng gia sn xut nhanh, tăng gia sn xut na”
C. “ Người cày có rung”
D. Độc lp dân tc và rung đất dân cày”
Câu 2: Ni thi gian ct A vi s kin ct B cho thích hp (1đ):
Thi gian (A) S kin (B)
1. 20/11/1946 A. Trung đoàn Th đô được thành lp
2. 18/12/1946 B. Pháp gi ti hu thư cho chính ph ta
3. 12/1/1947 C. Ch tch H Chí Minh tuyên b đặt quan h ngoi
giao vi các nước.
4. 14/1/1950 D. Pháp đánh chiếm Hi Phòng, Lng Sơn
Câu 3: Đin tiếp thi gian hoc s kin vào bng sau cho đúng : (1đ)
Thi gian S kin
10/3/1975 ……………….
…………………. Địch rút khi Tây Nguyên v gi vùng duyên hi min
Trung.
24/3/1975 ………………….
……………. Gii phóng Huế
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai 9 10 377