Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn Phòng Giáo dục Nhơn Trạch, Đồng Nai

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC NHƠN TRẠCH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

ĐỒNG NAI

LỚP 9 MÔN NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm, 16 câu, mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm).
Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời
đúng.
1. Tác phẩm nào sau đây không phải truyện hiện đại Việt Nam ?
A. Con chó Bấc
B. Bến quê
C. Lặng lẽ Sa Pa
D. Những ngôi sao xa xôi
2. Tác phẩm nào được viết theo phương thức biểu đạt chính là nghị luận ?
A. Mùa xuân nho nhỏ
B. Những ngôi sao xa xôi
C. Bàn về đọc sách
D. Nói với con
3. Trong những văn bản viết về tình mẫu tử, đâu là văn bản nhật dụng ?
A. Mây và sóng (Ta-gor)
B. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Nguyễn Khoa Điềm).
C. Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)
D. Cổng trường mở ra (Lí Lan)
4. Nhan đề “Mùa xuân nho nhỏ” được hiểu như thế nào ?
A. Mùa xuân xứ Huế so với mùa xuân các nơi khác là rất nhỏ bé.
B. Nhà thơ nguyện làm một mùa xuân, nghĩa là sống đẹp, cống hiến cho đất
nước.
C. Mùa xuân xứ Huế chỉ là một mùa xuân nhỏ bé, chỉ là một cành hoa, một
con chim hót.
D. Cả A, B, C đều đúng.
5. Bài thơ Viếng lăng Bác được viết theo thể thơ gì ?
A. Thể thơ tám chữ
B. Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.
C. Thể thơ thất ngôn bát cú
D. Thể thơ tự do
1

6. Ấn tượng đầu tiên khi nhà thơ Viễn Phương ra thăm lăng Bác là hình ảnh nào ?
A. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
B. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
C. Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
D. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
7. Cụm từ “nằm trong giấc ngủ bình yên” trong câu “Bác nằm trong giấc ngủ bình
yên” là gì ?
A. Cụm danh từ
B. Cụm tính từ
C. Cụm động từ
D. Cả A, B, C đều không đúng.
8. Từ nào là từ tượng hình ?
A. Râm ran
B. Lố nhố
C. Thánh thót
D. Rào rạt
9. Từ nào sau đây là từ ghép ?
A. Hô hố
B. Rườm rà
C. Chóp chép
D. Ngẫm nghĩ
10. Câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nên hiểu theo nghĩa nào ?
A. nghĩa tường minh
B. nghĩa hàm ý
C. cả nghĩa tường minh và nghĩa hàm ý
11. Câu “Lão không hiểu ý tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm.” có sử dụng:
A. thành phần tình thái
B. thành phần cảm thán
C. thành phần phụ chú
D. thành phần gọi – đáp
* Đọc câu “Dưới chân đồi, những thửa ruộng xanh mượt, uốn quanh co dưới trời
nắng, lấp loáng như một khúc sông.” và trả lời câu hỏi 12, 13:
2

12. Câu văn trên thuộc kiểu câu gì ?
A. Câu đơn bình thường
B. Câu ghép đẳng lập
C. Câu rút gọn bộ phận chủ ngữ
D. Câu mở rộng bộ phận vị ngữ
13. Trong câu văn trên, tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào ?
A. So sánh
B. Ẩn dụ
C. Nhân hoá
D. Nói quá
14. Các câu ...
1
PHÒNG GIÁO DC NHƠN TRCH
ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
LP 9 MÔN NG VĂN
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (4 đim, 16 câu, mi câu tr li đúng 0,25 đim).
Tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái trước câu tr li
đúng.
1. Tác phm nào sau đây không phi truyn hin đại Vit Nam ?
A. Con chó Bc
B. Bến quê
C. Lng l Sa Pa
D. Nhng ngôi sao xa xôi
2. Tác phm nào được viết theo phương thc biu đạt chính là ngh lun ?
A. Mùa xuân nho nh
B. Nhng ngôi sao xa xôi
C. Bàn v đọc sách
D. Nói vi con
3. Trong nhng văn bn viết v tình mu t, đâu là văn bn nht dng ?
A. Mây và sóng (Ta-gor)
B. Khúc hát ru nhng em bé ln trên lưng m (Nguyn Khoa Đim).
C. Trong lòng m (Nguyên Hng)
D. Cng trường m ra (Lí Lan)
4. Nhan đềMùa xuân nho nhđược hiu như th
ế nào ?
A. Mùa xuân x Huế so vi mùa xuân các nơi khác là rt nh bé.
B. Nhà thơ nguyn làm mt mùa xuân, nghĩa là sng đẹp, cng hiến cho đất
nước.
C. Mùa xuân x Huế ch là mt mùa xuân nh bé, ch là mt cành hoa, mt
con chim hót.
D. C A, B, C đều đúng.
5. Bài thơ Viếng lăng Bác được viết theo th thơ gì ?
A. Th thơ tám ch
B. Th thơ tht ngôn t tuyt.
C. Th thơ
tht ngôn bát cú
D. Th thơ t do
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn Phòng Giáo dục Nhơn Trạch, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn Phòng Giáo dục Nhơn Trạch, Đồng Nai - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn Phòng Giáo dục Nhơn Trạch, Đồng Nai 9 10 378