Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn Trường PTDTNT Kong CHRO, Gia Lai

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG PTDTNT KONG CHRO
GIA LAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm, 16 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm).
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái
trước câu trả lời đúng.
“Ngoài cửa sổ bây giờ những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt – cái giống
hoa ngay khi mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt. Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mùa, hoa đã vãn
trên cành, cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn. Ừ cũng
chả phải, Nhĩ vừa ngồi để cho vợ bón từng thìa thức ăn vừa nghĩ, chính vì thời tiết đã
thay đổi, đã sắp lập thu rồi, cái nóng hầm hập ở trong phòng cùng với thứ ánh sáng
loa loá vừa nhìn đã thấy chói cả mắt ở ngoài bờ sông Hồng không biết đã rút đi đâu
từ bao giờ.
Bên kia những hàng cây bằng lăng, tiết trời đầu thu đem đến cho con sông
Hồng một màu đỏ nhạt, mặt sông như rộng thêm ra. Vòm trời cũng như cao hơn […]
Suốt đời Nhĩ đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên trái đất, đây là một chân
trời gần gũi, mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến – cái bờ bên kia sông Hồng
ngay trước cửa sổ nhà mình.”
(Trích Bến quê, Ngữ văn 9, tập 2)
1. Tác giả của tác phẩm Bến quê là ai ?
A. Nguyễn Minh Châu
B. Nguyễn Thành Long
C. Lê Minh Khuê
D. Nguyên Hồng
2. Truyện Bến quê được kể bằng ngôi thứ mấy ?
A. Ngôi thứ nhất số ít
B. Ngôi thứ nhất số nhiều
C. Ngôi thứ ba
3. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì ?
A. Biểu cảm kết hợp miêu tả
B. Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm
C. Miêu tả kết hợp tự sự
D. Nghị luận có yếu tố miêu tả và biểu cảm
1

4. Hai đoạn văn trong đoạn trích trên liên kết với nhau bằng phép liên kết nào ?
A. Phép lặp
B. Phép thế
C. Phép nối
D. Phép liên tưởng
5. Ý nào sau đây nêu đúng tình huống của truyện Bến quê ?
A. Nhĩ ốm nặng, mọi người phải chăm sóc nên anh luôn day dứt về điều đó.
B. Nhĩ bị ốm, muốn con thay mình sang bên kia sông thăm lại nơi trước kia
anh đã nhiều lần sang chơi.
C. Nhĩ bị ốm nặng, trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, anh khao khát
được một lần đặt chân lên bờ bên kia sông Hồng.
D. Nhĩ bị ốm, anh mong khỏi bệnh để đi thăm những nơi trước đây anh đã dự
định mà chưa đi được.
6. Ý nào sau đây thể hiện chính xác nhất giá trị nhân đạo của truyện “Bến quê ” ?
A. Thức tỉnh ở mỗi con người niềm trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống, gia đình,
quê hương
B. Đề cập đến những tình cảm thiêng liêng nơi sâu thẳm trong tâm hồn: Tình
cảm gia đình, tình bạn
C. Khắc hoạ cuộc sống của một con người trong những ngày cuố...
1
TRƯỜNG PTDTNT KONG CHRO
GIA LAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN NG VĂN, LP 9
Thi gian làm bài 90 phút
I. Trc nghim khách quan (4 đim, 16 câu, mi câu tr li đúng được 0,25 đim).
Đọc đon trích sau và tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái
trước câu tr li đúng.
“Ngoài ca s bây gi nhng bông hoa bng lăng đã thưa tht – cái ging
hoa ngay khi mi n, màu sc đã nht nht. Hn có lđã sp hết mùa, hoa đã vãn
trên cành, cho nên my bông hoa cui cùng còn sót li tr nên đậm sc hơn. cũng
ch phi, Nhĩ va ngi để cho v bón tng thìa thc ăn va nghĩ, chính vì thi tiết đã
thay đổi, đã sp lp thu ri, cái nóng hm hp trong phòng cùng vi th ánh sáng
loa loá va nhìn đã thy chói c mt ngoài b sông Hng không biết đã rút đi đâu
t bao gi.
Bên kia nhng hàng cây bng lăng, tiết tri đầu thu đem đến cho con sông
Hng mt màu đỏ nht, mt sông như rng thêm ra. Vòm tri cũng như cao hơn […]
Sut đời Nhĩ đã tng đi ti không sót mt xó xnh nào trên trái đất, đây là mt chân
tri gn gũi, mà li xa lc vì chưa h bao gi đi đến – cái b bên kia sông Hng
ngay trước ca s nhà mình.”
(Trích Bến quê, Ng văn 9, tp 2)
1. Tác gi ca tác phm Bến quê là ai ?
A. Nguyn Minh Châu
B. Nguyn Thành Long
C. Minh Khuê
D. Nguyên Hng
2. Truyn Bến quê đưc k bng ngôi th my ?
A. Ngôi th nht s ít
B. Ngôi th nht s nhiu
C. Ngôi th ba
3. Phương thc biu đạt chính ca đon trích trên là gì ?
A. Biu cm kết hp miêu t
B. T s kết hp miêu t và biu cm
C. Miêu t kết hp t s
D. Ngh lun có yếu t miêu t và biu cm
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn Trường PTDTNT Kong CHRO, Gia Lai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn Trường PTDTNT Kong CHRO, Gia Lai - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Ngữ văn Trường PTDTNT Kong CHRO, Gia Lai 9 10 521