Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học Trường THCS Đồng Nai, Lâm Đồng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAI

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II

CÁT TIÊN – LÂM ĐỒNG

MÔN: SINH HỌC LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (5đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng: (3đ)
1. Cây sống ở dưới tán rừng thường có
A. lá to và màu sẫm
B. lá nhỏ và màu nhạt
C. lá nhỏ và màu sẫm
D. lá to và màu nhạt
2. Những dấu hiệu điển hình của quần xã là:
A. Số lượng cá thể từng loài, thành phần loài.
B. Số lượng cá thể từng loài, số lượng các loài.
C. Số lượng các loài, thành phần loài.
D. Số lượng cá thể từng loài, số lượng các loài, thành phần loài.
3. Rừng thuộc loại tài nguyên nào?
A. Tài nguyên không tái sinh.
B. Tài nguyên tái sinh.
C. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.
D. Cả B và C đều đúng.
4. Một hệ sinh thái bao gồm những thành phần nào?
A. Thành phần vô sinh, và con người.
B. Động vật và thành phần vô sinh.
C. Động vật, thực vật và con người.
D. Thành phần vô sinh, thành phần hữu sinh
5. Nguyên nhân chủ yếu làm mất cân bằng sinh thái là do:
A. Hoạt động của con người.
B. Hoạt động của sinh vật.
C. Hạn hán và lũ lụt.
D. Động đất và núi lửa

6. Dấu hiệu nào sau đây không phải là đặc trưng của quần thể:
A. Tỉ lệ giới tính.
B. Thành phần nhóm tuổi.
C. Mật độ cá thể.
D. Lịch sử hình thành.
Câu 2: Hãy lựa chọn thông tin ở cột A sao cho phù hợp với thông tin ở cột B: (2đ)
A- Quan hệ

B- Đặc điểm

1. Hỗ trợ

a. Sự hợp tác giữa 2 loài sinh vật trong đó 1 bên có lợi, còn bên kia không
có lợi mà cũng không có hại

2. Kí sinh

b. Sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng,
máu,.... từ sinh vật đó

3. Cạnh tranh

c. Gồm các trường hợp động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật,
thực vật bắt sâu bọ

4. Sinh vật ăn d. Sự hợp tác giữa 2 loài sinh vật, đôi bên cùng có lợi
sinh vật
e. Khi nguồn sống không đủ, các sinh vật tranh giành nhau thức ăn, nơi ở,
các điều kiện sống khác, .... của môi trường
II. Tự luận (5đ)
Câu 3: Thế nào là môi trường sống của sinh vật?Kể tên các loại môi trường sống của
sinh vật?(1đ)
Câu 4: Hãy kể tên 2 tác nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương em. Và đề xuất
các biện pháp khắc phục. (2đ)
Câu 5: Chuỗi thức ăn là gì? Cho 02 ví dụ về chuỗi thức ăn hoàn chỉnh(2đ)

...
TRƯỜNG THCS ĐỒNG NAI
T TIÊN LÂM ĐỒNG
ĐỀ THI KIM TRA HC K II
MÔN: SINH HC LP 9
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan (5đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án tr li đúng: (3đ)
1. Cây sng dưới tán rng thường có
A. to và màu sm
B. nh u nht
C. nh u sm
D. to và màu nht
2. Nhng du hiu đin hình ca qun xã là:
A. S lượng th tng loài, thành phn loài.
B. S lượng cá th tng loài, s lượng các loài.
C. S lượng các loài, thành phn loài.
D. S lượng th tng loài, s lượng các loài, thành phn loài.
3. Rng thuc loi tài nguyên nào?
A. Tài nguyên không tái sinh.
B. Tài nguyên tái sinh.
C. Tài nguyên năng lượng vĩnh cu.
D. C B C đều đúng.
4. Mt h sinh thái bao gm nhng thành phn nào?
A. Thành phn vô sinh, và con người.
B. Động vt và thành phn vô sinh.
C. Động vt, thc vt và con người.
D. Thành phn vô sinh, thành phn hu sinh
5. Nguyên nhân ch yếu làm mt n bng sinh thái là do:
A. Hot động ca con người.
B. Hot động ca sinh vt.
C. Hn hán lũ lt.
D. Động đất núi la
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học Trường THCS Đồng Nai, Lâm Đồng - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học Trường THCS Đồng Nai, Lâm Đồng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học Trường THCS Đồng Nai, Lâm Đồng 9 10 151