Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II

DIÊN KHÁNH - KHÁNH HOÀ

MÔN: SINH HỌC LỚP 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,5Đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng: (3đ)
1. Các nhân tố sinh thái của môi trường gồm có:
A. Nhân tố tự nhiên và nhân tố không tự nhiên
B. Nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh và nhân tố không tự nhiên
C. Nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh
D. Nhân tố hữu sinh, nhân tố con người và nhân tố không tự nhiên
2. Cây sống ở nơi nhiều ánh sáng và khô cằn thường có
A. lá to và màu sẫm
B. lá nhỏ và màu nhạt
C. lá nhỏ và màu sẫm
D. lá to và màu nhạt
3. Người ta thường chia dân số thành các nhóm tuổi:
A. Nhóm tuổi trước sinh sản và nhóm tuổi sinh sản
B. Nhóm tuổi trước sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản
C. Nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc
D. Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi
hết khả năng lao động nặng nhọc
4. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm môi trường hiện nay là
A. do hoạt động của con người gây ra
B. núi lửa
C. động đất
D. sóng thần
5. Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là
A. chiến tranh
B. cải tạo tự nhiên làm mất cân bằng sinh thái ở một số vùng
C. phá hủy tự nhiên (phá rừng, các khí thải, nước thải…)
D. khai thác khoáng sản quá mức

6. Các cành phía dưới của các cây ưa sáng trong rừng thường bị rụng sớm vì
A. khả năng hút nước kém hơn nên cành sớm khô và rụng
B. khả năng thoát hơi nước kém hơn nên cành sớm khô và rụng
C. các cành này tổng hợp được ít chất hữu cơ
D. dễ bị sâu bệnh
Câu 2: Lựa chọn những thông tin ở cột A sao cho phù hợp với những thông tin ở cột
B (1,5đ)
(A) Quan hệ

(B) Đặc điểm

1. Cạnh tranh

a. Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, lấy các chất
dinh dưỡng, máu… từ sinh vật đó.

2. Cộng sinh

b. Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một loài có lợi
còn loài kia không có lợi cũng không có hại.

3. Kí sinh, nửa kí c. Các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các
sinh

điều kiện sống khác của môi trường.
d. Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật.

II. TỰ LUẬN (5,5Đ)
Câu 3: Thế nào là quần thể sinh vật? Nêu các đặc trưng của quần thể sinh vật?(2đ)
Câu 4: Kể tên những hoạt động của con người gây ô nhiễm môi trường.Mỗi hoạt
động cho một ví dụ(2đ)
Câu 5: Thế nào là ưu thế lai? Cho ví dụ. (1,5đ)

...
TRƯỜNG THCS NGUYN HU
DIÊN KHÁNH - KHÁNH HOÀ
ĐỀ THI KIM TRA HC K II
MÔN: SINH HC LP 9
Thi gian: 45 phút (không k thi gian phát đề)
I. TRC NGHIM KHÁCH QUAN (4,5Đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án tr li đúng: (3đ)
1. Các nhân t sinh thái ca môi trường gm có:
A. Nhân t t nhiên và nhân t không t nhiên
B. Nhân t vô sinh, nhân t hu sinh và nhân t không t nhiên
C. Nhân t vô sinh, nhân t hu sinh
D. Nhân t hu sinh, nhân t con người và nhân t không t nhiên
2. Cây sng nơi nhiu ánh sáng và khô cn thường có
A. lá to và màu s
m
B. lá nh và màu nht
C. lá nh và màu sm
D. lá to và màu nht
3. Người ta thường chia dân s thành các nhóm tui:
A. Nhóm tui trước sinh sn và nhóm tui sinh sn
B. Nhóm tui trước sinh sn và nhóm tui sau sinh sn
C. Nhóm tui sinh sn và lao động, nhóm tui hết kh năng lao động nng nhc
D. Nhóm tui trước sinh sn, nhóm tui sinh sn và lao động, nhóm tui
hết kh nă
ng lao động nng nhc
4. Nguyên nhân ch yếu dn đến ô nhim môi trường hin nay là
A. do hot động ca con người gây ra
B. núi la
C. động đất
D. sóng thn
5. Tác động ln nht ca con người ti môi trường t nhiên là
A. chiến tranh
B. ci to t nhiên làm mt cân bng sinh thái mt sng
C. phá hy t nhiên (phá rng, các khí th
i, nước thi…)
D. khai thác khoáng sn quá mc
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Sinh học Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa 9 10 246