Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục Trường THCS Phù Lỗ, Hà Nội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS PHÙ LỖ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

HUYỆN SÓC SƠN - HÀ NỘI

MÔN THỂ DỤC, LỚP 9

Đề số 1
Em hãy thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên 500m (tính thành tích)
1. Tổ chức và phương pháp kiểm tra
- Chuẩn bị sân sạch sẽ, an toàn.
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra
những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia chạy bền thường xuyên), sau đó
cho các em học sinh chạy chậm, khởi động chạy bước nhỏ, chạy gót chạm
mông, chạy nâng cao đùi, để đảm bảo an toàn, giáo viên cần biết đầy đủ
thông tin về sức khoẻ, tình trạng thể lực của học sinh trước, trong và sau khi
kiểm tra để kịp thời xử lý. Giáo viên thường xuyên nhắc học sinh hít - thở
và thả lỏng hợp lý.
- Chạy theo nhóm sức khoẻ nam, nữ riêng.
2. Đáp án và biểu điểm
- Điểm 9-10. Chạy hết cự li qui định;Thành tích: 1’35” (nam), 1’50” (nữ).
- Điểm 7- 8. Chạy hết cự li qui định;
Thành tích: từ 1’36” – 1’45” (nam) , từ 1’51”- 1’56” (nữ).
- Điểm 5-6. Chạy hết cự li qui định;
Thành tích: từ 1’46” – 1’55” (nam) , từ 1’57”- 2’08” (nữ).
- Điểm 3- 4. Chạy hết cự li qui định, không tính thành tích.
- Điểm 1- 2. Chạy được ¾ cự li qui định;
Chú ý: Những học sinh có bệnh hoặc thể chất kém, giáo viên có thể miễn
kiểm tra. Những học sinh không đạt sẽ kiểm tra lại vào buổi khác.
Một số trường hợp khác do giáo viên quyết định

...
TRƯỜNG THCS PHÙ L
HUYN SÓC SƠN - HÀ NI
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN TH DC, LP 9
Đề s 1
Em y thc hin chy bn trên địa hình t nhiên 500m (tính thành ch)
1. T chc và phương pháp kim tra
- Chun b sân sch s, an tn.
- Trước khi kim tra, giáo viên ph biến mc tiêu, yêu cu (ch kim tra
nhng hc sinh đủ sc kho tham gia chy bn thường xuyên), sau đó
cho các em hc sinh chy chm, khi động chy bước nh, chy gót chm
ng, chy ng cao đùi, để đảm bo an toàn, giáo viên cn biết đầy đủ
thông tin v sc kho, tình trng th lc ca hc sinh trước, trong sau khi
kim tra để kp thi x lý. Go viên thường xuyên nhc hc sinh hít - th
th lng hp .
- Chy theo nhóm sc kho nam, n riêng.
2. Đáp án và biu đim
- Đim 9-10. Chy hết c li qui định;Tnh ch: 135 (nam), 150 (n).
- Đim 7- 8. Chy hết c li qui định;
Thành tích: t 1’36 – 1’45 (nam) , t 1’51”- 1’56 (n).
- Đim 5-6. Chy hết c li qui định;
Thành tích: t 1’46 – 1’55 (nam) , t 1’57”- 2’08 (n).
- Đim 3- 4. Chy hết c li qui định, không tính thành tích.
- Đim 1- 2. Chy được ¾ c li qui định;
Chú ý: Nhng hc sinh bnh hoc th cht kém, giáo viên có th min
kim tra. Nhng hc sinh không đạt s kim tra li o bui khác.
Mt s trường hp khác do giáo viên quyết định
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục Trường THCS Phù Lỗ, Hà Nội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục Trường THCS Phù Lỗ, Hà Nội 9 10 936