Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ II, LỚP 9
Đề số 2
A. MỤC TIÊU
Ở học kì II - lớp 9 kiểm tra học sinh những nội dung sau:
. Kiến thức của giai đoạn ra sức cuối cùng trong kĩ thuật ném bóng xa có đà.
. Kỹ năng thực hành kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi".
. Khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
STT Nội dung / chủ đề

Nhận biết

1

I.1(0,5đ)

Nhảy xa

Thông hiểu

Vận dụng

I.2(0,5đ)

I.3(0,5đ)
2

Giai đoạn ra sức cuối

I.4(0,5đ)

cùng kĩ thuật ném
bóng xa có đà.
3

Nhảy xa kiểu"Ngồi".

4

Tổng điểm

II.(8,0đ )
1,0điểm

1,0điểm

8,0điểm

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA
- Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu sau đó cho
các em khởi động, ôn bài (nếu cần).
- Chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ.
- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể
kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc
ngay ngoài sân tập.

- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều
đợt, mỗi đợt từ 3 đến 5 học sinh, mỗi học sinh thực hiện 5 lần và lấy
thành tích lần cao nhất.
- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên.
Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể
thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

D. NỘI DUNG ĐỀ
Phần I: Lý thuyết (2,0 điểm).
Em hãy khoanh tròn chỉ một đáp án đúng vào trước câu trả lời.
1. Hãy cho biết trong kĩ thuật nhảy xa kiểu"Ngồi" có mấy giai đoạn?
A. Trên không, tiếp đất.
B. Giậm nhảy, trên không, tiếp đất.
C. Chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất.
D. Chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất, giữ thăng bằng.
2. Giậm nhảy là giai đoạn quan trọng nhất trong nhảy xa vì:
A.Tạo ra lực đưa người lên cao- ra xa
B. Tạo ra lực đưa người nằm ngang
C. Quyết định thành tích
D. Phát triển chiều cao
3. Tập nhảy xa nhằm mục đích:
A. Rèn luyện sức mạnh của chân
B. Tăng cường sức khoẻ
C. Rèn luyện sức mạnh của tay
D. Rèn luyện tư thế, dáng người
4. Em hãy điền các cụm từ vào chỗ chấm của giai đoạn ra sức cuối cùng trong
kĩ thuật ném bóng xa có đà cho đúng.
Kĩ thuật của giai đoạn ra sức cuối cùng bắt đầu khi chân khác bên với tay
cầm bóng đưa ra trước chạm đất. Tiếp theo, vừa xoay gót chân
(1)................(chân cùng với bên tay cầm bóng ) vừa đạp nhanh - mạnh chân
xuống đất và xoay(2).................từ vai hướng ném thành (3)............. hưóng
ném (lúc này thân người và tay cầm bóng ưỡn cong , căng như...
ĐỀ KIM TRA MÔN TH DC, HC K II, LP 9
Đề s 2
A. MC TIÊU
hc II - lp 9 kim tra hc sinh nhng ni dung sau:
. Kiến thc ca giai đon ra sc cui cùng trong kĩ thut ném bóng xa có đà.
. K năng thc hành kĩ thut nhy xa kiu "Ngi".
. Kh năng kết hp gia lý thuyết và thc hành.
B. MA TRN (BNG HAI CHIU)
STT
Ni dung / ch đề Nhn biết Thông hiu Vn dng
1 Nhy xa I.1(0,5đ)
I.3(0,5đ)
I.2(0,5đ)
2 Giai đon ra sc cui
ng kĩ thut ném
bóng xa có đà.
I.4(0,5đ)
3 Nhy xa kiu"Ngi". II.(8,0đ )
4 Tng đim 1,0đim 1,0đim 8,0đim
C. YÊU CU VÀ HÌNH THC T CHC KIM TRA
- K sân đúng qui cách và đảm bo an toàn cho hc sinh.
- Trước khi kim tra, giáo viên ph biến mc tiêu, yêu cu sau đó cho
các em khi động, ôn bài (nếu cn).
- Ch kim tra nhng hc sinh có đủ sc kho tham gia hc tp đầy đủ.
- Phn kim tra lý thuyết giáo viên có th kim tra ngay hoc cũng có th
kim tra tách ra vào gi khác, hc sinh có th làm bài trong lp hoc
ngay ngoài sân tp.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục 9 10 185