Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ II, LỚP 9
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nhận biết
TN
HPT bậc
nhất 2 ẩn

Thông hiểu

TL

2

TN

HS y = ax
PTBH 1 ẩn

2

Góc với
đường tròn

1

Hình trụ,
nón, cầu

2

TL

TN

1
0,5

2

Vận dụng

1
0,5

1
0,25

1,0

1
0,5

0,25

1

1
1,5

2

6

1
0,25

3,0

6
1,0

1
0,5

8

2,0

0,5

0,5

0,5

5
1,5

2
2

Tổng

TL

1
0,25

Tổng

3,5
5

0,5

1,5

9

5

2,75

3,75

22
3,5

10,0

Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là
trọng số điểm cho các câu ở ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Trong những câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in
hoa đứng trước phương án trả lời đúng.
⎧x + 2 y = 1
⎪
Câu 1. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ⎨
1 ?
⎪⎩ y = − 2

⎛
⎝

1⎞

⎛
⎝

A. ⎜ 0; − ⎟
2
⎛
⎝

1⎞

B. ⎜ 2; − ⎟
2

⎠

⎠

D. (1;0)

1⎞

C. ⎜ 0; ⎟
2
⎠

Câu 2. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất?
⎧3 x − y = 3
⎩3 x − y = −1

B. ⎨

⎧3 x − y = 3
⎩3 x − y = 1

⎧3 x − y = 3
⎩3 x + y = −1

D. ⎨

A. ⎨

⎧3 x − y = 3
⎩6 x − 2 y = 6

C. ⎨

1

Câu 3. Cho phương trình x - y = 1 (*). Phương trình nào dưới đây kết hợp với (*) để
được một hệ phương trình có vô số nghiệm?
A. 2y = 2x – 2
B. y = 1 + x
C. 2y = 2 - 2x
D. y = 2x - 2
⎧2 x − y = 3
⎩x + 2 y = 4

Câu 4. Hệ phương trình: ⎨

có nghiệm là:
⎛ 2 −5 ⎞

⎛ 10 11 ⎞

A. ⎜ ; ⎟
⎝ 3 3⎠

B. ⎜ ; ⎟
⎝3 3 ⎠

C. ( 2;1)

D. (1; −1)
1
2

Câu 5. Cho hàm số y = − x 2 . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hàm số luôn luôn đồng biến
B. Hàm số luôn luôn nghịch biến
C. Hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0
D. Hàm số đồng biến khi x < 0, nghịch biến khi x > 0
Câu 6. Phương trình x2 - 2(2m - 1)x + 2m = 0 có dạng ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) . Hệ số
b của phương trình là:
A. 2(m -1)
B. 1 - 2m
C. 2 - 4m
D. 2m - 1
2
Câu 7. Tổng hai nghiệm của phương trình 2x - (k -1)x - 3 + k = 0 (ẩn x) là:
A. −

k −1
2

B.

k −1
2

C. −

k −3
2

D.

k −3
2

Câu 8. Tích hai nghiệm của phương trình -x2 + 7x + 8 = 0 là:
A. 8
B. -8
C. 7
D. -7
M

Câu 9. Trong hình 1 biết x > y. Khẳng định nào dưới đây đúng ?
A. MN = PQ
B. MN > PQ
C. MN < PQ
D. Không đủ điều kiện để so sánh được MN và PQ

x

O
y
Q

P
Hình 1

2

N

Câu 10. Trong hình 2 biết MN là đường kính của đường tròn. Góc

P

n bằng:
NMQ

700

A. 200
B. 300
C. 350
D. 400

N
O

Q

M
Hình 2

Câu 11. Hình nào sau đây không nội tiếp được đường tròn?
A. Hình vuông
B. Hình chữ nhật
C. Hình thoi có một góc nhọn
D. Hình thang cân
q bằng:
Câu 12. Trong hình 3 số đo của c...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TOÁN, HC KÌ II, LP 9
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Nhn biết Thông hiu Vn dng Tng
TN TL TN TL TN TL
HPT bc 2 1 1 1
5
nht 2 n
0,5 0,25 0,25 1,5
2,0
HS y = ax
2
2 1 2 1
6
PTBH 1 n
0,5 1,0 0,5 0,5
3,0
Góc vi 1 2 1 1 1
6
đường tròn
0,25 0,5 1,5 0,25 1,0 3,5
Hình tr, 2 2 1
5
nón, cu
0,5 0,5 0,5
1,5
Tng
8 9 5 22
2,75 3,75 3,5 10,0
Ch s phía trên, bên trái mi ô là s lượng câu hi; ch s góc phi dưới mi ô là
trng s đim cho các câu ô đó
B. NI DUNG ĐỀ
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Trong nhng câu có các la chn A, B, C, D ch khoanh tròn vào mt ch in
hoa đứng trước phương án tr li đúng.
Câu 1. Cp s nào sau đây là nghim ca h phương trình
21
1
2
x
y
y
+
=
=−
?
A.
1
0;
2
⎛⎞
⎜⎟
⎝⎠
B.
1
2;
2
⎛⎞
⎜⎟
⎝⎠
C.
1
0;
2
⎛⎞
⎜⎟
⎝⎠
D. (1;0)
Câu 2. H phương trình nào sau đây có nghim duy nht?
A.
33
31
xy
xy
−=
−=
B.
33
31
xy
xy
=
=
C.
33
31
xy
xy
−=
+=
D.
33
62 6
xy
xy
−=
=
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán 9 10 221