Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Cát Tiên, Lâm Đồng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

PHÒNG GIÁO DỤC CÁT TIÊN
LÂM ĐỒNG
I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ
có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cho phương trình 3x2 − 5x − 7 = 0. Tích hai nghiệm của phương trình là
7
7
5
5
A. −
B.
C. −
D. .
3
3
3
3

Câu 2. Phương trình x2 − 5x + 6 = 0 có tập nghiệm là
B. {1; 6}
C. {4; 6}
A. {−2; −3}
Câu 3. Điểm H(1; -2) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây ?
A. y = -2x2

D. {2; 3}.

1
2

B. y = 2x2

C. y = x 2

D.

1
y = − x2 .
2

Câu 4. Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình: x2 – 5x + 6 = 0. Khẳng định nào
sau đây không đúng?
A. x12+x22 =10
B. x1 + x2 = 5
C. x1.x2 = 6
D. x1 + x2 = –5.
h
h
Câu 5. Từ 7 đến 9 kim giờ quay được một góc ở tâm là:
B. 600
C. 900
D. 1200
A. 300
⎧ x − 2y = 0
?
⎩2x + y = 5

Câu 6. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ⎨
A. (4; 2)

B. (1; 3)

C. (2; 1)

D. (1; 2).

Câu 7. Nếu 3 + x = 3 thì x bằng bao nhiêu ?
C. 6
D. 36.
A. 0
B. 6
2
Câu 8. Một mặt cầu có diện tích là 400Π (cm ). Bán kính của mặt cầu đó là:
A. 100cm
B. 50cm
C. 10cm
D. 200cm.
Câu 9. Giao điểm của hai đường thẳng x + 2y = -2 và x – y = 4 có toạ độ là:
A. (2;-2)
B. (-4;1)
C. (4;0)
D. (2;-3)
⎧⎪ 2x − 3y = −1

Câu 10. Cho hệ phương trình: ⎨

⎪⎩ 2x − 3y = 1

đúng?
A. Hệ (I) vô nghiệm
C. Hệ (I) có vô số nghiệm

De so12/lop9/ki2

(I). Khẳng định nào sau đây là

B. Hệ (I) có một nghiệm duy nhất ( x; y ) =
D. Hệ (I) có một nghiệm.

1

(

2, 3

)

Câu 11. Số giao điểm của Parapol y = 2x2 và đường thẳng y = -3x + 1 là bao
nhiêu?
A. 0
B. 1
C. 2
D. nhiều hơn 2.
Câu 12. Nếu tam giác ABC vuông tại C và có sin A =
A.

5
2

B.

2
5

C.

2
thì cotgB bằng
3

5
3

D.

3
.
5

D.

1
π cm
2

Câu 13. Số x = –1 là nghiệm của phương trình nào sau đây?
B. – 2 x 2 + 3x + 1 = 0
A. 2 x 2 − 3x + 1 = 0
C. x 2 − 1 = 0
D. 2x2 + 3x + 5 = 0.
Câu 14. Độ dài cung 900 của đường tròn có bán kính 2 cm là
A.

2
π cm
2

B. 2 2π cm

C.

2
π cm
2

II. Tự luận (6,5 điểm)
Câu 15.
a) Giải phương trình x4 – 7x2 – 18 = 0.
b) Giải hệ phương trình

⎧x − y = 5
⎨
⎩2x + 3y = 0

c) Vẽ đồ thị hàm số y = – 2x2.
Câu 16. Một xe khách và một xe du lịch cùng một lúc khởi hành từ thành phố Hồ
Chí Minh đi tiền Giang. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc xe khách là 20km/h
do đó đến Tiền Giang trước xe khách 25 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết khoảng
cách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang là 100km.
Câu 17. Cho nửa đường tròn tâm O...
De so12/lop9/ki2
1
PHÒNG GIÁO DC CÁT TIÊN
LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 9
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (3,5 đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 14 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D; trong đó ch
có mt phương án đúng.
Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1.
Cho phương trình 3x
2
5x 7 = 0. Tích hai nghim ca phương trình là
A.
7
3
B.
7
3
C.
5
3
D.
5
3
.
Câu 2. Phương trình x
2
5x + 6 = 0 có tp nghim là
A.
{2; 3} B. {1; 6} C. {4; 6} D. {2; 3}.
Câu 3. Đim H(1; -2) thuc đồ th hàm s nào sau đây ?
A. y = -2x
2
B. y = 2x
2
C.
2
1
2
yx=
D.
2
1
2
yx=−
.
Câu 4. Gi x
1
, x
2
là nghim ca phương trình: x
2
– 5x + 6 = 0. Khng định nào
sau đây không đúng
?
A. x
1
2
+x
2
2
=10 B. x
1
+ x
2
= 5 C. x
1
.x
2
= 6 D. x
1
+ x
2
= 5.
Câu 5. T 7
h
đến 9
h
kim gi quay đưc mt góc tâm là:
A. 30
0
B. 60
0
C. 90
0
D. 120
0
Câu 6. Cp s nào sau đây là nghim ca h phương trình
x2y0
2x y 5
=
+
=
?
A. (4; 2) B. (1; 3) C. (2; 1) D. (1; 2).
Câu 7. Nếu
3x3+= thì x bng bao nhiêu ?
A. 0 B.
6 C. 6 D. 36.
Câu 8. Mt mt cu có din tích là 400Π (cm
2
). Bán kính ca mt cu đó là:
A. 100cm B. 50cm C. 10cm D. 200cm.
Câu 9. Giao đim ca hai đường thng x + 2y = -2 và x – y = 4 có to đ
là:
A. (2;-2) B. (-4;1) C. (4;0) D. (2;-3)
Câu 10. Cho h
phương trình:
2x 3y 1
2x 3y 1
=−
=
(I). Khng định nào sau đây là
đúng?
A. H (I) vô nghim B. H (I) có mt nghim duy nht
()
()
x;y 2, 3=
C. H
(I) có vô s nghim D. H (I) có mt nghim.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Cát Tiên, Lâm Đồng - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Cát Tiên, Lâm Đồng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Cát Tiên, Lâm Đồng 9 10 51