Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC DIÊN KHÁNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

KHÁNH HOÀ

MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ
có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cho hàm số y = −2 x 2 . Kết luận nào sau đây là đúng?
a. Hàm số nghịch biến trên \
b. Hàm số đồng biến trên \
c. Hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0
d. Hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0 .
Câu 2. Các số 5 và – 3 là hai nghiệm của phương trình nào sau đây?
a. 2 x 2 − 3x + 5 = 0

b. x 2 − 5 x + 1 = 0

c. x 2 − 2 x − 15 = 0

d. x 2 + 2 x − 15 = 0 .

Câu 3. Với giá trị nào của m thì phương trình x2 + 2mx + 4 = 0 có nghiệm kép?
a. m = – 1; m = 1;

b. m = – 2; m = 2;

c. m = 1; m = 2;

d. m = – 4; m = 4

Câu 4. Phương trình 5x2 – 10x – 1 = 0 có hai nghiệm x1; x2 , thế thì x1 + x2 + 5 x1 x2
bằng:
a. 3;

b. – 1;

c. 1;

d. – 3.

l = 700 . Khi đó:
Câu 5. Tứ giác ABCD nội tiếp, biết lA = 500 , B

l = 1100 , D
l = 700
a. C

l = 1300 , D
l = 1100
b. C

l = 400 , D
l = 1300
c. C

l = 500 , D
l = 700 .
d. C

p là 600, độ dài cung nhỏ AB là
Câu 6. Cho đường tròn (O; R), số đo AB

a.

πR
3

b.

πR
4

c.

πR
2

d.

πR
6

.

ABC = 650 , n
ACB = 450 . Khi đó,
Câu 7. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có n

số đo cung nhỏ BC là
a. 700

De so7/lop9/ki2

b. 1400

c. 900

d. 1100 .

Câu 8. Một hình trụ có bán kính đáy R bằng chiều cao hình trụ. Biết diện tích xung
quanh của hình trụ là 50 cm2 . Khi đó, bán kính R bằng
a.

5

π

b.

5

c. 5 π

π

d. Cả ba đều sai.

II. Tự luận (8 điểm).
Câu 9 (2 điểm) Cho hàm số y = f ( x) =

1 2
x
2

a. Tính f (−2) ;
1
2

b. Điểm M ( 3;1 ) có thuộc đồ thị của hàm số không?
c. Vẽ đồ thị hàm số trên.
Câu 10 (2 điểm) Cho phương trình x 2 + 4 x + m − 1 = 0

(1)

a. Giải phương trình với m = 0 ;
b. Tìm m để phương trình (1) có nghiệm kép;
c. Có giá trị nào của m để phương trình (1) có tổng 2 nghiệm bằng bình
phương tích hai nghiệm không?
Câu 11 (4 điểm) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O; R), M là điểm thuộc
p < MC
q ) . Trên dây MA lấy điểm D sao cho MD = MB.
cung nhỏ BC ( MB

a. Tính số đo góc AMB;
b. Tính diện tích hình quạt tròn AOB ứng với cung nhỏ AB;
c. Chứng minh tứ giác AODB nội tiếp;
d. Chứng tỏ MB + MC = MA.

De so7/lop9/ki2

...
De so7/lop9/ki2
PHÒNG GIÁO DC DIÊN KHÁNH
KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 9
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2 đim).
Trong mi câu t câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án tr li a, b, c, d; trong đó ch
có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cho hàm s
2
2yx=− . Kết lun nào sau đây là đúng?
a. Hàm s nghch biến trên
\
b. Hàm s đồng biến trên
\
c. Hàm s đồng biến khi
0x
<
và nghch biến khi
0x >
d. Hàm s nghch biến khi
0x
<
đồng biến khi 0x > .
Câu 2. Các s 5 và – 3 là hai nghim ca phương trình nào sau đây?
a.
2
2350xx−+= b.
2
510xx
+=
c.
2
2150xx−−= d.
2
2150xx
+
−=.
Câu 3. Vi giá tr nào ca m thì phương trình x
2
+ 2mx + 4 = 0 có nghim kép?
a. m = – 1; m = 1; b. m = – 2; m = 2;
c. m = 1; m = 2; d. m = – 4; m = 4
Câu 4. Phương trình 5x
2
– 10x – 1 = 0 có hai nghim x
1
; x
2
, thế thì x
1
+ x
2
+ 5 x
1
x
2
bng:
a. 3; b. – 1; c. 1; d. – 3.
Câu 5. T giác ABCD ni tiếp, biết
l
l
00
50 , 70AB==
. Khi đó:
a.
l
l
00
110 , 70CD== b.
l
l
00
130 , 110CD==
c.
l
l
00
40 , 130CD== d.
l
l
00
50 , 70CD==.
Câu 6. Cho đường tròn (O; R), s đo
p
AB là 60
0
, độ dài cung nh AB là
a.
3
R
b.
4
R
c.
2
R
d.
6
R
.
Câu 7. Cho tam giác ABC ni tiếp đường tròn (O) có
n
n
00
65 , 45ABC ACB==. Khi đó,
s đo cung nh BC là
a.
0
70 b.
0
140 c.
0
90 d.
0
110 .
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa 9 10 370