Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Đức Thọ, Hà Tĩnh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC THỌ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

HÀ TĨNH

MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

I/ Trắc nghiệm khách quan: (2,5 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 10 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó
chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
⎧3 x − y = 1
là:
⎩3 x + 8 y = 19

Câu1: Nghiệm của hệ phương trình ⎨
A. (1;2)

B. ( 2; 5)

Câu 2: Cho hàm số f(x) =
A. 1

C. ( 0 ; −1)

D.Một đáp số khác

1 2
x thế thì f( 3 ) bằng :
3

B. 3

C.

3

D.Một đáp số khác

Câu 3. Với giá trị nào của m để phương trình 2x2 − mx + 2 = 0 có nghiệm kép?
A. m = ±2

B. m = ±4

C. m = ±1

D. m = 0 .

Câu 4. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A. 2x2 − 8 = 0

B. x2 − x + 1 = 0

C. 4x2 − 2x − 3 = 0 D. x2 − 2x + 1 = 0

Câu 5: Nếu x1 ; x2 là hai nghiệm của phương trình x2 − 3x − 2 = 0, thế thì x1+ x2+ 4x1x2
bằng:
A. −11

B. 5

C.

11

D. − 5

Câu 6: Cho ∆ABC có Â = 600 , nội tiếp đường tròn tâm O. Diện tích hình quạt tròn BOC
ứng với cung nhỏ BC là:
A.

π R2
2

B.

π R2
3

C.

π R2
4

D.

π R2
6

.

n = 80°. Số đo cung DAB
q là:
Câu 7: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O và DAB

A. 80°

B. 200°

C. 160°

D. 280°.

Câu 8: Cho ∆ABC có Aˆ = 70° . Đường tròn (O) nội tiếp ∆ABC tiếp xúc với AB, AC ở D,
E. Số đo cung nhỏ DE là :
A. 70°
De so 1/lop9/ki2

B. 90°

C. 110°
1

D. 140°.

Câu 9. Một hình trụ có bán kính đáy bằng R và chiều cao bằng đường kính đáy. Diện tích
xung quanh của hình trụ là:
A. π R2

B. 2 π R2

C. 4 π R2

D. 6 π R2.

Câu 10. Diện tích xung quanh của hình nón có chu vi đáy 40 cm và độ dài đường sinh 10
cm là:
A. 200 cm2

B. 300 cm2

C. 400 cm2

D. 4000 cm2.

II. Tự luận (7,5 điểm)
5
⎧ 4
⎪ 2 x − 3 + 4 x + y = −2
⎪
Câu 11: Giải hệ phương trình sau : ⎨
⎪ 3 − 5 = 21
⎪⎩ 4 x + y 2 x − 3

Câu 12: Một xe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ thị trấn Đức Thọ đi Hà
Nội . Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc của xe khách là 10km/h. Đến Ninh Bình thì xe
du lịch nghỉ ăn trưa 70 phút rồi đi tiếp. Hai xe đến Hà Nội cùng một lúc. Tính vận tốc của
mỗi xe, biết rằng khoảng cách giữa Đức Thọ và Hà Nội là 350 km.
Câu 13:Từ một điểm E ở bên ngoài đường tròn (O;R) vẽ hai tiếp tuyến EA; EB với đường
tròn. Trên cung nhỏ AB lấy điểm F vẽ FC ⊥ AB; FD ⊥ EA; FM ⊥ EB (C ∈ AB; D ∈ EA;
M ∈ EB). Chứng minh rằng:
a) Các tứ giác ADFC; BCFM nội tiếp được.
b) FC2 =FD.FM
c) Cho biết OE = 2R. Tính các cạnh của ∆EAB
------------------------------------------------

De so 1/lop9/ki2

2

...
De so 1/lop9/ki2
1
PHÒNG GIÁO DC ĐỨC TH
HÀ TĨNH
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN TOÁN LP 9
Thi gian làm bài: 90 phút
I/ Trc nghim khách quan: (2,5 đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 10 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D; trong đó
ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu1
: Nghim ca h phương trình
31
3819
xy
xy
−=
+
=
là:
A. (1;2) B. ( 2; 5)
C. ( 0 ; 1)
D.Mt đáp s khác
Câu 2
: Cho hàm s f(x) =
1
3
x
2
thế thì f( 3 ) bng :
A. 1 B. 3
C.
3
D.Mt đáp s khác
Câu 3
. Vi giá tr nào ca m để phương trình 2x
2
mx + 2 = 0 có nghim kép?
A.
m2 B. 4±=m C. 1
±
=
m D. 0=m .
Câu 4
. Phương trình nào sau đây vô nghim?
A. 2x
2
8 = 0 B. x
2
x + 1 = 0 C. 4x
2
2x 3 = 0 D. x
2
2x + 1 = 0
Câu 5
: Nếu x
1
; x
2
là hai nghim ca phương trình x
2
3x 2 = 0, thế thì x
1
+ x
2
+ 4x
1
x
2
bng:
A. 11
B. 5 C. 11
D. 5
Câu 6
: Cho ABC có Â = 60
0
, ni tiếp đường tròn tâm O. Din tích hình qut tròn BOC
ng vi cung nh BC là:
A.
2
2
R
π
B.
2
3
R
π
C.
2
4
R
π
D.
2
6
R
π
.
Câu 7
: Cho t giác ABCD ni tiếp đường tròn tâm O và
n
DAB = 80°. S đo cung
q
DAB là:
A. 80° B. 200° C. 160° D. 280°.
Câu 8
: Cho ABC có
ˆ
70A
. Đường tròn (O) ni tiếp ABC tiếp xúc vi AB, AC D,
E. S đo cung nh DE là :
A. 70° B. 90° C. 110° D. 140°.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Đức Thọ, Hà Tĩnh - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Đức Thọ, Hà Tĩnh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục Đức Thọ, Hà Tĩnh 9 10 730