Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CÁT TIÊN-LÂM ĐỒNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D;
trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương
án đúng.
Câu 1. Phương trình x2 − 5x + 6 = 0 có tập nghiệm là
B. {1; 6}
C. {4; 6}
D. {2; 3}.
A. {−2; −3}
2
Câu 2. Cho phương trình 3x − 5x − 7 = 0. Tích hai nghiệm của phương trình là
A. −

7
3

B.

7
3

C. −

5
3

D.

5
.
3

Câu 3. Điểm H(1; -2) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây ?
A. y = -2x2

1
2

B. y = 2x2

C. y = x 2

1
2

D. y = − x 2 .

⎧ x − 2y = 0
?
⎩2x + y = 5

Câu 4. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ⎨

A. (4; 2)
B. (1; 3)
C. (2; 1)
D. (1; 2).
2
Câu 5. Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình: x – 7x + 6 = 0. Khẳng định nào sau
đây không đúng?
A. x12+x22 = 37
B. x1 + x2 = 7
C. x1.x2 = 6
D. x1 + x2 = − 7.
Câu 6. Nếu 3 + x = 3 thì x bằng bao nhiêu ?
C. 6
A. 0
B. 6
⎧⎪ 2x − 3y = −1

Câu 7. Cho hệ phương trình: ⎨

D. 36.

(I). Khẳng định nào sau đây là

⎪⎩ 2x − 3y = 1

đúng?
A. Hệ (I) vô nghiệm
B. Hệ (I) có một nghiệm duy nhất ( x; y ) =

(

2, 3

)

C. Hệ (I) có vô số nghiệm
D. Hệ (I) có một nghiệm.
Câu 8. Một mặt cầu có diện tích là 400 π (cm2). Bán kính của mặt cầu đó là:
A. 100cm
B. 50cm
C. 10cm
D. 200cm.
h
h
Câu 9. Từ 7 đến 9 kim giờ quay được một góc ở tâm là:
B. 600
C. 900
D. 1200
A. 300
Câu 10. Điểm M(–1; –2) thuộc đồ thị hàm số y = ax 2 khi a bằng:
A. –4
De so10/lop9/ki2

B. –2

C. 2
1

D. 4.

Câu 11. Số giao điểm của Parapol y = 2x2 và đường thẳng y = –3x + 1 là bao
nhiêu?
A. 0
B. 1
C. 2
D. nhiều hơn 2.
0
Câu 12. Độ dài cung 90 của đường tròn có bán kính 2 cm là
A.

2
π cm
2

B. 2 2π cm

C.

2
π cm
2

Câu 13. Số x = –1 là nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. 2 x 2 − 3x + 1 = 0 B. – 2 x 2 + 3x + 1 = 0 C. x 2 − 1 = 0
Câu 14. Nếu tam giác ABC vuông tại C và có sin A =
A.

5
2

B.

2
5

C.

D.

1
π cm
2

D. 2x2+3x+5=0.

2
thì cotgB bằng
3

5
3

D.

3
.
5

II. Tự luận (6,5 điểm)
Câu 15.
a) Giải phương trình x 4 − 7 x 2 − 18 = 0 .
⎧x − y = 5
⎩2 x + 3 y = 0

b) Giải hệ phương trình ⎨

c) Vẽ đồ thị hàm số y = –2x2.
Câu 16. Một xe khách và một xe du lịch khởi hành cùng một lúc từ Thành phố Hồ
Chí Minh đi Tiền Giang. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc xe khách là
20km/h do đó đến Tiền Giang trước xe khách 25 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết
khoảng cách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang là 100km.
Câu 17. Cho nửa đường tròn tâm O đường k...
De so10/lop9/ki2
1
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ KIM TRA HC K II
CÁT TIÊN-LÂM ĐỒNG
MÔN TOÁN LP 9
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (3,5 đim)
Trong mi câu tu 1 đến câu 14 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D;
trong đó ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước phương
án đúng.
Câu 1. Phương trình x
2
5x + 6 = 0 có tp nghim là
A.
{2; 3} B. {1; 6} C. {4; 6} D. {2; 3}.
Câu 2.
Cho phương trình 3x
2
5x 7 = 0. Tích hai nghim ca phương trình là
A.
7
3
B.
7
3
C.
5
3
D.
5
3
.
Câu 3. Đim H(1; -2) thuc đồ th hàm s nào sau đây ?
A. y = -2x
2
B. y = 2x
2
C.
2
1
2
yx=
D.
2
1
2
yx=−
.
Câu 4. Cp s nào sau đây là nghim ca h phương trình
x2y0
2x y 5
=
+
=
?
A. (4; 2) B. (1; 3) C. (2; 1) D. (1; 2).
Câu 5. Gi x
1
, x
2
là nghim ca phương trình: x
2
– 7x + 6 = 0. Khng định nào sau
đây không đúng
?
A. x
1
2
+x
2
2
= 37 B. x
1
+ x
2
= 7 C. x
1
.x
2
= 6 D. x
1
+ x
2
= 7.
Câu 6. Nếu
3x3+= thì x bng bao nhiêu ?
A. 0 B.
6 C. 6 D. 36.
Câu 7. Cho h
phương trình:
2x 3y 1
2x 3y 1
=−
=
(I). Khng định nào sau đây là
đúng?
A. H (I) vô nghim
B. H
(I) có mt nghim duy nht
()
(
)
x; y 2, 3=
C. H
(I) có vô s nghim
D. H
(I) có mt nghim.
Câu 8. Mt mt cu có din tích là 400
π
(cm
2
). Bán kính ca mt cu đó là:
A. 100cm B. 50cm C. 10cm D. 200cm.
Câu 9. T 7
h
đến 9
h
kim gi quay đưc mt góc tâm là:
A. 30
0
B. 60
0
C. 90
0
D. 120
0
Câu 10. Đim M(–1; –2) thuc đồ th hàm s y =
2
ax khi a bng:
A. –4 B. –2 C. 2 D. 4.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng 9 10 621