Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Bắc Nghĩa, Quảng Bình

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS BẮC NGHĨA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

QUẢNG BÌNH

MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 6 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D;
trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước
phương án đúng.
Câu 1. Một nghiệm của phương trình 3x + 5y = −3 là:
A. (−2; 1);

B. (0; 2);

C. (−1; 0);

D. (1,5; 3)

Câu 2. Tập hợp nghiệm của phương trình 35x2 − 37x +2 = 0 là:
A. {2; 1};

B. {1; 37};

C. {1;

2
};
35

D. {−1; −

2
}.
35

Câu 3. Tập hợp nghiệm của phương trình x2 − 49x − 50 = 0 là:
A. {1; 50};

⎧2x + y = 3
⎨
⎩x − y = 6

Câu 4. Hệ phương trình
A (2; -2);

C. {1; −50};

B. {−1; 50};

B (2; 3);

D. {−1; −50}.

có một nghiệm là:

C (3; -3);

D (-3; 3)

Câu 5. Phương trình 2x2 − 5x + 3 = 0 có tổng hai nghiệm là
A. −3

B. 3

D. −2,5.

C. 2,5

l = 350 ; MBD
n = 250 , số đo của cung BmC bằng
Câu 6. Cho hình vẽ (O) và có A
A. 600

B. 700

C. 1200

D. 1300
B

25°

M

m

O

35°

A

De so9/lop9/ki2

C

D

1

Câu 7. Điền dấu “x” vào ô thích hợp
Khẳng định

Đúng

Sai

A) Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau.
B) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau chắn các
cung bằng nhau.
C) Trong hai cung trên một đường tròn, cung nào có số đo nhỏ
hơn thì nhỏ hơn.
D/ Một đường thẳng vuông góc với bán kính của một đường
tròn là tiếp tuyến của đường tròn.
II. Tự luận (7,5 điểm)
Câu 8. (2đ)
Cho phương trình bậc 2 đối với ẩn x
x2 + 2 (m + 1)x + m2 = 0

(1)

a) Giải phương trình với m =1
b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.
Câu 9. (2đ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 140m và diện tích của nó là
1125m2. Tính các kích thước của mảnh vườn đó.
Câu 10. (3,5đ) Cho đường tròn (O) bán kính OA = R. Tại trung điểm H của OA vẽ dây
cung BC vuông góc với OA. Gọi K là điểm đối xứng với O qua A. Chứng minh:
a) AB = AO = AC = AK. Từ đó suy ra tứ giác KBOC nội tiếp trong đường tròn.
b) KB và KC là hai tiếp tuyến của đường tròn (O).
c) Tam giác KBC là tam giác đều.

De so9/lop9/ki2

2

...
De so9/lop9/ki2
1
TRƯỜNG THCS BC NGHĨA
QUNG BÌNH
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN TOÁN LP 9
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2,5 đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 6 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D;
trong đó ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước
phương án đúng.
Câu 1. Mt nghim ca phương trình 3x + 5y = 3 là:
A. (2; 1); B. (0; 2); C. (1; 0); D. (1,5; 3)
Câu 2. Tp hp nghim ca ph
ương trình 35x
2
37x +2 = 0 là:
A. {2; 1}; B. {1; 37}; C. {1;
2
35
}; D. {1;
2
35
}.
Câu 3. Tp hp nghim ca phương trình x
2
49x 50 = 0 là:
A. {1; 50}; B. {1; 50}; C. {1; 50}; D. {1; 50}.
Câu 4. H phương trình
2x y 3
xy6
+
=
=
có mt nghim là:
A (2; -2); B (2; 3); C (3; -3); D (-3; 3)
Câu 5. Phương trình 2x
2
5x + 3 = 0 có tng hai nghim là
A. 3 B. 3 C. 2,5 D. 2,5.
Câu 6. Cho hình v (O) và có
l
A
= 35
0
;
n
MBD
= 25
0
, s đo ca cung BmC bng
A. 60
0
B. 70
0
C. 120
0
D. 130
0
m
25
°
35
°
M
D
O
A
C
B
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Bắc Nghĩa, Quảng Bình - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Bắc Nghĩa, Quảng Bình - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Bắc Nghĩa, Quảng Bình 9 10 285