Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Phước Thiền, Đồng Nai

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIỀN
NHƠN TRẠCH- ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm).
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 14 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó
chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình
a) (5; -1)

b) (1; -2)

c) (5; 1)

d) (10; -4).

Câu 2: Nghiệm tổng quát của phương trình x + 2y = 1 là:
1− x
) với x ∈ R
2
−x + 2
) với x ∈ R
c) (x;
2

a) (x;

b) (x;
d) (x;

⎧x − y = 4
?
⎨
⎩x + y = 6

x+2
) với x ∈ R
2

−x − 1
) với x ∈ R.
2

⎧x + y = 5
là:
⎩ x + y = 10

Câu 3: Số nghiệm của hệ phương trình ⎨
a) 0

b) 1

c) 2

d) nhiều hơn 2.

Câu 4: Tập nghiệm của phương trình 5x 2 – 20 = 0 là:
a) {2}
b) {– 2}
c) {– 2; 2}
3 2
x ?
2
3
c) ( –1; – )
2

d) {– 16; 16}.

Câu 5: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y =
a) (2; – 6)

b) (2;6)

d) (4;12).

Câu 6: Khẳng định nào sau đây là đúng?
a) Hàm số y = ( 3 – 2)x 2 đồng biến khi x < 0
b) Hàm số y = ( 3 – 2)x 2 đồng biến khi x > 0
c) Hàm số y = –( 2 +1)x 2 nghịch biến khi x < 0
d) Hàm số y = ( 3 +2)x 2 nghịch biến khi x > 0.
Câu 7: Phương trình bậc hai 2x 2 + 3x = m đưa về dạng ax2 + bx + c = 0 thì các hệ số a,
c lần lượt là:
a) 2 và 3
b) 2 và – m
c) 3 và –m
d) 2 và m.
Câu 8: Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
c) 3x 2 + 2x + 1 = 0 d) 7x 2 –1 = 0.
a) x 2 – 2x – 1 = 0 b) –5x 2 – 2x = 0
Câu 9: Tổng hai nghiệm của phương trình x 2 – 3x – 7 = 0 là:
a) –7
b) –3
c) 3
d) 7.
Đề số 8/lớp 9/kì 2

1

Câu 10: Nếu phương trình bậc hai x 2 – mx + 5 = 0 có nghiệm x 1 = 1 thì m bằng:
a) 6
b) –6
c) –5
d) 5.
Câu 11: Khẳng định nào sau đây là đúng?
a) Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện thì nội
tiếp được đường tròn.
b) Đường kính đi qua trung điểm của một dây thì vuông góc với dây ấy.
c) Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung
bị chắn.
d) Trong hai đường tròn xét hai cung bất kỳ, cung nào có số đo lớn hơn thì lớn
hơn
Câu 12: Trong một đường tròn số đo của góc nội tiếp bằng:
a) nửa số đo góc ở tâm
b) nửa số đo của cung bị chắn
c) số đo của cung bị chắn
d) số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.
Câu 13: Diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung n0 là:
a)

πR 2 n
180

b)

πRn
360

c)

πR 2 n
360

d)

πR n
180

Câu 14: Nếu x 1 , x 2 là hai nghiệm của phương trình 3x 2 – a x – b = 0 (x là ẩn) thì tổng
x 1 + x 2 bằng:
a)

−a
3

b)

a
3

c)

b
3

d)

−b
.
3

II. Tự luận (6,5 điểm)
Câu 15: (2đ)
Cho parabol (P...
Đề s 8/lp 9/kì 2
1
TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIN
NHƠN TRCH- ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 9
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (3,5 đim).
Trong mi câu t câu 1 đến câu 14 đều có 4 phương án tr li a, b, c, d; trong đó
ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1
: Cp s nào sau đây là nghim ca h phương trình
xy4
xy6
−=
+=
?
a) (5; -1) b) (1; -2) c) (5; 1) d) (10; -4).
Câu 2
: Nghim tng quát ca phương trình x + 2y = 1 là:
a) (x;
1x
2
) vi x
R b) (x;
x2
2
+
) vi x
R
c) (x;
x2
2
−+
) vi x R d) (x;
x1
2
) vi x R.
Câu 3
: S nghim ca h phương trình
xy5
xy10
+
=
+
=
là:
a) 0 b) 1 c) 2 d) nhiu hơn 2.
Câu 4
: Tp nghim ca phương trình 5x
2
– 20 = 0 là:
a) {2} b) {– 2} c) {– 2; 2} d) {– 16; 16}.
Câu 5
: Đim nào sau đây thuc đồ th hàm s y =
3
2
x
2
?
a) (2; – 6) b) (2;6) c) ( –1; –
3
2
) d) (4;12).
Câu 6
: Khng định nào sau đây là đúng?
a) Hàm s y = (
3 – 2)x
2
đồng biến khi x < 0
b) Hàm s y = (
3 – 2)x
2
đồng biến khi x > 0
c) Hàm s y = –(
2
+1)x
2
nghch biến khi x < 0
d) Hàm s y = (
3 +2)x
2
nghch biến khi x > 0.
Câu 7
: Phương trình bc hai 2x
2
+ 3x = m đưa v dng ax
2
+ bx + c = 0 thì các h s a,
c ln lượt là:
a) 2 và 3 b) 2 và – m c) 3 và –m d) 2 và m.
Câu 8
: Phương trình nào sau đây vô nghim?
a) x
2
– 2x – 1 = 0 b) –5x
2
– 2x = 0 c) 3x
2
+ 2x + 1 = 0 d) 7x
2
–1 = 0.
Câu 9
: Tng hai nghim ca phương trình x
2
– 3x – 7 = 0 là:
a) –7 b) –3 c) 3 d) 7.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Phước Thiền, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Phước Thiền, Đồng Nai - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Phước Thiền, Đồng Nai 9 10 392