Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

PHÙ CỪ - HƯNG YÊN

MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một
phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án mà em cho là đúng.
Câu 1: Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình 3x − y = 2?
A. (0; − 2)

C. (− 2; 0)

B. (0; 2)

D. (2; 0)

⎧2 x + 2 y = 9
là:
⎩2 x − 3 y = 4

Câu 2: Nghiệm của hệ phương trình: ⎨
A. ( x =

7
; y = −1)
2

B. ( x =

⎛
⎝

Câu 3: Hàm số y = ⎜ m −

A. m < −

1
2

7
; y = 1);
2

C.( x = 4; y = 1);

D.( x = 3; y = 1)

1⎞ 2
⎟ x đồng biến khi x > 0 nếu:
2⎠

B.m = 0

1
2

C.m <

D.m >

1
2

Câu 4: Phương trình x2 − 7x − 8 = 0 có tổng hai nghiệm là:
B. − 7

A. 8

C. −8

D. 7

Câu 5: Một trong hai nghiệm của phương trình 2x2 − (k − 1)x + k − 3 = 0 (ẩn x) là

A. −

k −1
2

B.

k −1
2

C. −

k −3
2

D.

k −3
2

Câu 6: Trên hình cho biết hai dây của (O) và MN < PQ. Khẳng định đúng là:
M

N

A. Ô1 < Ô2
O

B. Ô1 = Ô2
C. Ô1 > Ô2

1
2

Q

D. Không so sánh được

P

n = 200; DMB
n = 300. Số đo cung DnB bằng:
Câu 7: Trên hình vẽ cho biết MDA
0
D
A.30
B. 500
C.60

200

0

O

D.1000

B

300

A

M

De so4/lop9/ki2

n

1

Câu 8: Hình vẽ sau cho biết MN là đường kính của (O), P, Q thuộc đường tròn tâm O và

n = 600. Số đo góc NMQ bằng:
MPQ
P
A. 60

0

B. 45

0

N
O

C. 350
D. 300

Q

M

Câu 9: Hãy nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để có kết quả đúng:
Cho hình trụ có bán kính đường tròn đáy là R, độ dài đường cao là h:
A

B

a. Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ có

1) 4πR2

bán kính đáy là R, chiều cao là h:
b. Công thức tính diện tích toàn phần của trình trụ có bán

2) 2πRh

kính đáy là R, chiều cao là h:
3) 2πR(h + R)
4) 2πR2
II. Tự luận (7,5 điểm)
Câu 10: Cho phương trình: x2 − 2(m − 3)x − 1 = 0 (1) (m là tham số)
a. Xác định m để phương trình (1) có một nghiệm x = − 2
b. Chứng tỏ (1) luôn có hai nghiệm trái dấu với mọi m.
Câu 11: Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 312 km.
Xe thứ nhất mỗi giờ chạy nhanh hơn xe thứ hai 4km nên đến B sớm hơn xe thứ hai 30phút. Tính
vận tốc của mỗi xe?
Câu 12: Cho tam giác ABC có AB = AC các đường cao AG; BE; CF gặp nhau tại H.
a. Chứng minh: tứ giác AEHF nội tiếp. Xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó.
b. Chứng minh: GE là tiếp tuyến của (I).
c. Chứng minh: AH.BE = AF.BC.

n = α. Tính độ dài đường cao BE của tam giác ABC.
d. Cho bán kính của (I) là R và BAC

De ...
De so4/lop9/ki2
1
TRƯỜNG THCS TRN CAO
PHÙ C - HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 9
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2,5 đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D; trong đó ch có mt
phương án đúng. Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước phương án mà em cho là đúng.
Câu 1: Cp s nào sau đây là nghim ca phương trình 3x
y = 2?
A. (0;
2) B. (0; 2) C. ( 2; 0) D. (2; 0)
Câu 2: Nghim ca h phương trình:
=
=+
432
922
yx
yx
là:
A.
)1;3.();1;4(.);1;
2
7
(.)1;
2
7
( ======== yxDyxCyxByx
Câu 3: Hàm s
2
2
1
xmy
=
đồng biến khi x > 0 nếu:
2
1
.
2
1
.0.
2
1
. ><=< mDmCmBmA
Câu 4: Phương trình x
2
7x 8 = 0 có tng hai nghim là:
A. 8 B. 7 C. 8 D. 7
Câu 5: Mt trong hai nghim ca phương trình 2x
2
(k 1)x + k 3 = 0 (n x) là
2
3
.
2
3
.
2
1
.
2
1
.
k
D
k
C
k
B
k
A
Câu 6: Trên hình cho biết hai dây ca (O) và MN < PQ. Khng định đúng là:
A. Ô
1
< Ô
2
B. Ô
1
= Ô
2
C. Ô
1
> Ô
2
D. Không so sánh được
Câu 7: Trên hình v cho biết
n
MDA = 20
0
;
n
DMB = 30
0
. S đo cung DnB bng:
A.30
0
B. 50
0
C.60
0
D.100
0
M
N
O
Q
P
1
2
M
n
O
A
B
20
0
30
0
D
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên 9 10 85