Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

PHÙ CỪ - HƯNG YÊN

MÔN TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm).
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 12 đều có 4 phương án trả lời A,B,C,D; trong đó
chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
1
2

1
2

Câu 1: Cặp số nào sau đây là một nghiệm của phương trình x − y = ?
A. (-1;1)

B. (1;1)

C. (1;-1)

D. (-1;-1).

Câu 2: Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm?
⎧x − 2 y = 5
⎪
A. ⎨ 1
⎪⎩− 2 x + y = 3

⎧x − 2 y = 5
⎪
B. ⎨ 1
⎪⎩ 2 x + y = 3

⎧x − 2 y = 5
⎪
C. ⎨ 1
5
⎪⎩− 2 x + y = − 2

⎧x − 2 y = 5
⎪
D. ⎨ 1
⎪⎩− 2 x − y = 3

Câu 3: Cho phương trình

3 x + 3 y = 3 (1). Phương trình nào dưới đây có thể kết

hợp với phương trình (1) để được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có nghiệm duy nhất?
A. y + x = − 1;

B. 0x + y = 1

D. 3y = − 3x+3

C. 2y = 2− 2x

Câu 4: Điểm M(− 3; -9) thuộc đồ thị hàm số
A. y = x2

B. y = − x2

Câu 5: Hàm số y = (m −
A. m <

1
2

C. y =

1 2
x
3

D. y = −

1 2
)x đồng biến khi x > 0 nếu:
2
1
1
B. m >
C. m > −
2
2

1 2
x
3

D. m = 0

Câu 6: Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm ?
A. x2 − x −

5 +

B. 3x2 − x + 8 = 0

2 =0

D. − 3x2 − x + 8 = 0
C. 3x2 − x − 8 = 0
Câu 7: Tổng hai nghiệm của phương trình: 2x2 + 5x − 3 = 0 là
A.

5
2

De so3/lop9/ki2

B.

−5
2

C.
1

−3
2

D.

3
2

n = 300. Số đo góc MOB
n
Câu 8: Cho (O) hình vẽ bên biết AB là đường kính và AMO

bằng:
A. 600

M
30

B. 300

A

C. 450

o

B

O

D. 1200
Câu 9: Trong hình 2, cho biết ABC là tam giác đều. Số đo cung nhỏ AC bằng
A

A. 1200
B. 900

O

C. 600
D. 100

C

B
0

Hình 2

Câu 10: Trong hình 3, cho biết MA và MC là hai tiếp tuyến của đường tròn. BC là
n = 700. Số đo AMC
n bằng:
đường kính; ABC

C

A. 500
B. 600

M

O

C. 400
D. 70

A

0

B
Hình 3

n = 200, AB cắt CD tại Q. Số đo AQC
n = 400; BAD
n là:
Câu 11: Trong hình 4 biết CDA
A

A. 600
B. 1400

O
Q

C. 900

C

D. 700

D

B
Hình 4

Câu 12: Cho hình chữ nhật có chiều dài 5cm; chiều rộng 3cm. Quay hình chữ nhật đó
một vòng quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ. Diện tích xung quanh của hình
trụ đó là:
A. 30π(cm2)
De so3/lop9/ki2

B. 10π (cm2)

C. 15π(cm2)
2

D. 6π (cm2)

Câu 13: Hãy nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để có kết quả đúng:
A

B

a. Công thức tính thể tích của hình nón có bán kính

1.

V=

đường tròn đáy bằng R, chiều cao bằng h là:
b. Công thức tính thể tích hình cầu bán kính R là:

3 2
R h
4

1
3

2. V = π R 2 h
4
3

3. V = π R 3

II. Tự luận (6,5 điểm).
Câu 14: Cho phương trình x2 ...
De so3/lop9/ki2
1
TRƯỜNG THCS TRN CAO
PHÙ C - HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 9
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (3,5 đim).
Trong mi câu tu 1 đến câu 12 đều có 4 phương án tr li A,B,C,D; trong đó
ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1: Cp s nào sau đây là mt nghim ca phương trình
2
1
2
1
= yx
?
A. (-1;1) B. (1;1) C. (1;-1) D. (-1;-1).
Câu 2: H phương trình nào sau đây vô nghim?
A.
=+
=
3
2
1
52
yx
yx
B.
=+
=
3
2
1
52
yx
yx
C.
=+
=
2
5
2
1
52
yx
yx
D.
=
=
3
2
1
52
yx
yx
Câu 3: Cho phương trình
333 =+ yx
(1). Phương trình nào dưới đây có th kết
hp vi phương trình (1) để được h phương trình bc nht hai n có nghim duy nht?
A. y + x = 1; B. 0x + y = 1 C. 2y = 2 2x D. 3y = 3x+3
Câu 4: Đim M( 3; -9) thuc đồ th hàm s
A. y = x
2
B. y = x
2
C. y =
1
3
x
2
D. y =
1
3
x
2
Câu 5: Hàm s y = (m
2
1
)x
2
đồng biến khi x > 0 nếu:
A. m
2
1
<
B. m >
2
1
C. m >
2
1
D. m = 0
Câu 6: Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghim ?
A. x
2
x 5 + 2 = 0 B. 3x
2
x + 8 = 0
C. 3x
2
x 8 = 0 D. 3x
2
x + 8 = 0
Câu 7: Tng hai nghim ca phương trình: 2x
2
+ 5x 3 = 0 là
A.
2
5
B.
2
5
C.
2
3
D.
2
3
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán Trường THCS Trần Cao, Hưng Yên 9 10 408