Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ II, LỚP 9
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nhận biết
TN
HPT bậc
nhất 2 ẩn

TL

TN

2

HS y = ax
PTBH 1 ẩn

2

Góc với
đường tròn

1

Hình trụ,
nón, cầu

2

Vận dụng

TL

TN

1
0,5

2

Tổng

Thông hiểu

1
0,5

TL

1
0,25

1
0,25

1
0,5

1
0,5

6

1
0,25

3,0

6
1,0

1
0,5

8

1
1,5

2
0,5

2,0

1,0

2
0,25

5
1,0

2
1,0

Tổng

3,5
5

0,5

9

1,5

5

2,75

3,75

22
3,5

10,0

Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là
trọng số điểm cho các câu ở ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Trong những câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in
hoa đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Phương trình 4x -3y = -1 nhận cặp số nào sau đây là một nghiệm?
A. (-1 ; -1)
B. (-1 ; 1)
C. (1; -1)
D. (1 ; 1)
Câu 2. Nếu điểm P(1 ; - 2) thuộc đường thẳng x - y = m thì m bằng:
A. -3
B. -1
C. 1
D. 3
Câu 3. Phương trình nào dưới đây kết hợp với phương trình x + y = 1 để được một hệ
phương trình có nghiệm duy nhất?
A. y + x = -1
B. 0.x + y = 1
C. 2y = 2 - 2x
D. 3y = - 3x + 3
⎧kx + y = 1
. Khi k = -1 thì:
⎩y − x =1

Câu 4. Cho hệ phương trình: ⎨

A. hệ phương trình có nghiệm duy nhất
B. hệ phương trình có hai nghiệm phân biệt

1

C. hệ phương trình vô nghiệm
D. hệ phương trình có vô số nghiệm
2
3

Câu 5. Cho hàm số y = x 2 . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Giá trị lớn nhất của hàm số là 0
B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 0
C. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là

2
3

D. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất
Câu 6. Biệt thức ∆’ của phương trình 4x2 - 6x - 1 = 0 là:
A. 5
C. 20

B. 13
D. 25

Câu 7. Điểm P(-1; -2) thuộc đồ thị hàm số y = mx 2 khi m bằng:
A. -4
B. -2
C. 2
D. 4
2
Câu 8. Phương trình x + 7x + 12 = 0 có hai nghiệm là:
A. -3 và 4
B. 3 và 4
D. 3 và -4
C. -3 và -4
Câu 9. Trong hình 1 cho biết MN > PQ. Khẳng định nào sau đây
là đúng?

N
m

q = sđ Pm
q
A. sđ MmN
'Q
q < sđ Pm
q
'Q
B. sđ MmN

O

M

P

q > sđ Pm
q
'Q
C. sđ MmN

m’

q ≤ sđ Pm
q
'Q
D. sđ MmN

Q
_H ×nh 1

q = 750 , N là điểm chính giữa
Câu 10. Trong hình 2, biết sđ MmN
q , M là điểm chính giữa của cung QmN
q . Số đo của
của cung MmP

N
m

q là:
cung PxQ

P

A. 750
B. 800
C. 1350
D. 1500

M

O
x
Q
H×nh 2

2

Câu 11. Cho các số đo trong hình 3. Độ dài cung nhỏ MN là:
πR
A.
6
πR
B.
3
π R2
C.
6
π R2
D.
3

O
R
60 °
N

M
H×nh 3

E
400
\

200

Câu 12. Cho tam giác GHE cân tại H, tam giác GEF cân tại E
với số đo các góc như hình 4. Số đo x là:
A. 200
B. 300
C. 400
D. 600
Câu 13. Cho tam giác M...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TOÁN, HC KÌ II, LP 9
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Nhn biết Thông hiu Vn dng Tng
TN TL TN TL TN TL
HPT bc 2 1 1 1
5
nht 2 n
0,5 0,25 0,25 1,0
2,0
HS y = ax
2
2 1 2 1
6
PTBH 1 n
0,5 1,0 0,5 1,0
3,0
Góc vi 1 2 1 1 1
6
đường tròn 0,25 0,5 1,5 0,25 1,0 3,5
Hình tr, 2 2 1
5
nón, cu
0,5 0,5 0,5
1,5
Tng
8 9 5 22
2,75 3,75 3,5 10,0
Ch s phía trên, bên trái mi ô là s lượng câu hi; ch s góc phi dưới mi ô là
trng s đim cho các câu ô đó
B. NI DUNG ĐỀ
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Trong nhng câu có các la chn A, B, C, D ch khoanh tròn vào mt ch in
hoa đứng trước phương án tr li đúng.
Câu 1. Phương trình 4
x -3y = -1 nhn cp s nào sau đây là mt nghim?
A. (-1 ; -1) B. (-1 ; 1)
C. (1; -1) D. (1 ; 1)
Câu 2. Nếu đim
P(1 ; - 2) thuc đường thng x - y = m thì m bng:
A. -3 B. -1
C. 1 D. 3
Câu 3. Phương trình nào dưới đây kết hp vi phương trình x + y = 1 để được mt h
phương trình có nghim duy nht?
A. y + x = -1 B. 0.x + y = 1
C. 2y = 2 - 2x D. 3y = - 3x + 3
Câu 4. Cho h phương trình:
1
1
kx y
yx
+
=
=
. Khi k = -1 thì:
A. h phương trình có nghim duy nht
B. h phương trình có hai nghim phân bit
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán 9 10 955