Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Vật Lý

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 9
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Nội dung

Các cấp độ tư duy
Nhận biết

Thông hiểu

Điện từ
học (8t)

1(1đ), 4(1đ),

2(1đ), 5(1đ),

3(1đ)

Quang
h/học (12t)

7(1đ),8(1đ),
9(1đ),11(1đ)

10(1đ),12(1đ),
13(1đ),14(1đ),

6(1đ)

9c(9đ)
= 30%

Quang lí
(6t)

15(1đ),
17(1đ)

16(1đ), 18(1đ)

22(4đ)

5c(8đ)
= 26,4%

Sự BTNL
(4t)

19(1đ)

20(1đ)

KQ (9đ)
= 30%

KQ (9đ)
= 30%

Tổng

Vận dụng 1 Vận dụng 2

Tổng
cộng

21(6đ)

6c(11đ)
= 37%

2c(2đ)
= 6,6%
KQ(2đ)+TL
(4đ) = 20%

TL(6đ)
= 20%

22c(30đ)
= 100%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Hãy chọn phương án đúng.
1. Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây?
A. Một cuộn dây dẫn kín nằm cạnh một thanh nam châm.
B. Nối hai cực của một thanh nam châm với hai đầu của một cuộn dây dẫn.
C. Đưa một cực của pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.
D. Cho thanh nam châm rơi từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín.
2. Với thí nghiệm được bố trí như hình 1, dòng điện cảm
ứng xuất hiện ở cuộn dây dẫn kín trong trường hợp nào
dưới đây?
A. Thanh nam châm đứng yên, cuộn dây quay quanh
trục PQ.
B. Thanh nam châm và cuộn dây chuyển động cùng
chiều luôn cách nhau một khoảng không đổi.

Hình 1.

1

C. Thanh nam châm và cuộn dây đều quay quanh trục PQ.
D. Thanh nam châm đứng yên, cuộn dây quay quanh trục AB.
3. Khi cho dòng điện xoay chiều chạy vào cuộn dây
dẫn ở hình 2 thì miếng sắt A ở trạng thái nào dưới đây?
A. Không bị hút, không bị đẩy.
B. Bị đẩy ra.
Hình 2

C. Bị hút chặt.
D. Bị hút, đẩy luân phiên.

4. Máy phát điện xoay chiều gồm có các bộ phận chính nào dưới đây?
A. Nam châm vĩnh cửu và hai thanh quét.
B. Ống dây điện có lõi sắt và hai vành khuyên.
C. Cuộn dây dẫn và nam châm.
D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.
5. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện lên gấp đôi thì công suất
hao phí do toả nhiệt trên dây sẽ thay đổi như thế nào?
A. Tăng 4 lần.

C. Tăng 2 lần.

B. Giảm 4 lần.

D. Giảm 2 lần.

6. Trong hình 3, xy là mặt phân cách giữa hai môi trường không khí (ở trên) và nước
(ở dưới). Hình nào biểu diễn không đúng sự khúc xạ của tia sáng khi truyền qua mặt
phân cách xy?

Hình 3
7. Khi một tia sáng đi từ không khí tới mặt phân cách giữa không khí và nước thì có
thể xảy ra hiện tượng nào dưới đây?
A. Chỉ có thể xảy ra hiện tượng khúc xạ.
B. Chỉ có thể xảy ra hiện tượng phản xạ.
2

C. Có thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ.
D. Không thể đồng thời xảy ra cả hiện tượng khúc xạ lẫn hiện tượng phản xạ.
8....
1
ĐỀ KIM TRA MÔN VT LÝ HC K II LP 9
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Các cp độ tư duy
Ni dung
Nhn biết Thông hiu Vn dng 1 Vn dng 2
Tng
cng
Đin t
hc (8t)
1(1đ), 4(1đ), 2(1đ), 5(1đ), 3(1đ) 21(6đ) 6c(11đ)
= 37%
Quang
h/hc (12t)
7(1đ),8(1đ),
9(1đ),11(1đ)
10(1đ),12(1đ),
13(1đ),14(1đ),
6(1đ) 9c(9đ)
= 30%
Quang lí
(6t)
15(1đ),
17(1đ)
16(1đ), 18(1đ) 22(4đ) 5c(8đ)
= 26,4%
S BTNL
(4t)
19(1đ) 20(1đ) 2c(2đ)
= 6,6%
Tng
KQ (9đ)
= 30%
KQ (9đ)
= 30%
KQ(2đ)+TL
(4đ) = 20%
TL(6đ)
= 20%
22c(30đ)
= 100%
B. NI DUNG ĐỀ
I. Hãy chn phương án đúng.
1. Hin tượng cm ng đin t xut hin trong trường hp nào dưới đây?
A. Mt cun dây dn kín nm cnh mt thanh nam châm.
B. Ni hai cc ca mt thanh nam châm vi hai đầu ca mt cun dây dn.
C. Đưa mt cc ca pin t ngoài vào trong mt cun dây dn kín.
D. Cho thanh nam châm rơi t ngoài vào trong lòng mt cun dây d
n kín.
2. Vi thí nghim được b trí như hình 1, dòng đin cm
ng xut hin cun dây dn kín trong trường hp nào
dưới đây?
A. Thanh nam châm đứng yên, cun dây quay quanh
trc PQ.
B. Thanh nam châm cun dây chuyn động cùng
chiu luôn cách nhau mt khong không đổi.
Hình 1.
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Vật Lý - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Vật Lý - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Vật Lý 9 10 148