Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II môn Sinh học lớp 8

Được đăng lên bởi chucalieng9x
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN: SINH HỌC - LỚP 8
Tuần 35 - Tiết 69

Chủ đề

Mức độ nhận thức
Thông hiểu
TNKQ
TL

Nhận biết
TNKQ
TL
Cấu tạo hệ bài tiết
nước tiểu. Biết được
Chủ đề 1: quá trình tạo thành
Bài tiết - Da nước tiểu diễn ra ở
các đơn vị chức
năng của thận
Số câu hỏi
1
1
Số điểm
0,25
2,5
Chức năng các bộ Hiểu được chức năng
TRƯỜNG
THCS
NAMcác
TÂN
Chủ đề 2: phận
của tai,
nơron,
phần của não bộ;
Họ và tên : ..........................................
Thần kinh cấu tạo của tủy sống Phân biệt được chức
Lớp : .................
và giác quan
năng của hệ thần kinh
vận động và hệ thần
kinh sinh dưỡng
Số câu hỏi
3
1
1
Số điểm
0,75
1,0
2,5
Chủ đề 3: Chức năng của Hiểu được tuyến giáp
Hệ nội tiết tuyến tụy
là tuyến nội tiết lớn
nhất trong cơ thể
Số câu hỏi
1
1
Số điểm
0,25
0,25
Tổng số
5
1 2
1
câu hỏi
Tổng số
1,25
2,5 1,25
2,5
điểm

Vận dụng
TNKQ
TL
Cách vệ sinh da và vệ
sinh hệ bài tiết nước
tiểu

Tổng

2
0,5

4
3,25
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: SINH HỌC - LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút
Năm học: 2014 - 2015

5
4,25
Vai trò của tuyến tụy
trong việc điều hòa
đường huyết
1
2,0

3
2,5

2

1

12

2,0

10

0,5

Đề
Phần I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Tai có chức năng thu nhận các thông tin về vị trí và sự chuyển động của cơ thể trong không
gian là nhờ:
A. Cơ quan coocti.
B. Bộ phận tiền đình và các ống bán khuyên.
C. Các bộ phận ở tai giữa.
D. Vùng thính giác nằm trong thuỳ thái dương.
Câu 2: Cần làm gì trong các cách dưới đây để bảo vệ da?
A. Cạy bỏ các mụn trứng cá trên da.
B. Giữ da tránh bị xây xát và không bị bỏng.
C. Mang vác nhiều vật nặng.
D. Ăn nhiều chất cay, nóng.
Câu 3: Không nên nhịn tiểu lâu và nên đi tiểu đúng lúc sẽ:
A. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tạo thành nước tiểu được liên tục.
B. Hạn chế khả năng tạo sỏi ở bóng đái.
C. Hạn chế được vi sinh vật gây bệnh.
D. Cả A và B.
Câu 4: Điều nào sau đây đúng khi nói về cấu tạo của tuỷ sống:
A. Chất xám ở trong, chất trắng ở ngoài.
B. Chất xám ở ngoài, chất trắng ở trong

C. Chất xám ở trên,chất trắng ở dưới.
D. Chất xám ở dưới, chất trắng ở trên.
Câu 5: Tuyến tụy có chức năng:
A. Tiết dịch tụy biến đổi thức ăn trong ruột non.
B. Tiết insulin để chuyển giao glucôzơ thành glicôgen.
C. Tiết glucagôn để chuyển glicôgen thành glucôzơ.
D. Tiết dịch tiêu hoá thức ăn và tiết hoocmon có t...



 !"#$%&'
()*+
,-.%/!
01


23#4#5!6.78.#"129%
:72,;"
<
2 !=>?;!42#@7A2B;2C5!DE#F7G
Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:
H !
"#$
%&'  (()*+,!-
&&,)./ 01234 567
H&8"4* 679:,; <6=
%&>,?4@-6 (A/6,B:B!,,?
&CD 0EFG
HH-":-I"IJ$
%> !<"K > 797K"-@
(L>M!;> ?.,
&L>M7K:,<
0&;%(
HN :I!F> O+$
%&FB4. GFP. (&FB4. GFP. 
&
C
I!4Q,M  16@
QHRS QHRS QHRS
&T$
(MU0
&F > < , M
79(M7K
'* > 
796V.
   

&<6<
< , M 79

W+:? TT X
W+4 YGXZXGZ YGZ J"
&X$
8!
'
&   ,
)G G
F> +
L7K
)8[ ,\
]: ,< 7K 
<8!
   < 8
!67^
W+:? _ TT "
W+4
YG`Z TGYXGZ J"
&_$
L<M
&  
M@
L7KM)
" M  M "9
F 
1aM@
  <  a
7#M
W+:?
T T T
W+4
YGXZ YGXZ XGY J"
I!4KL
;H2M#
"   
I!4KL
E#F7
J"J" J"J" J"J 
Đề kiểm tra học kì II môn Sinh học lớp 8 - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II môn Sinh học lớp 8 - Người đăng: chucalieng9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II môn Sinh học lớp 8 9 10 102