Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 Trường TH Lâm Xuyên

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG TH&THCS LÂM XUYÊN

Thứ …….. ngày …. tháng ….
năm 2012
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Môn : Toán ( 35 phút )
Họ và tên :.............................................................. Lớp : 2…
Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề bài:
Bài 1: Số liền sau của số 499 là:
A. 497
Bài 2: Điền dấu

B. 498

C. 500

>

457 …….. 467

650………650

<

299……... 399

401……... 397

=
Bài 3: Giá trị của biểu thức 20 : 2 – 5 là:
A. 7
B. 4
x
Bài 4: Giá trị của trong biểu thức x 3 = 12 là:

C. 5

A. 6
Bài 5: Đặt tính rồi tính

C. 5

B. 4

738 + 241

846 – 734

48 + 37

92 – 19

………….

………….

………..

…………

…………..

…………..

………..

…………

……………

…………..

…………

…………

Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
1

1m = …....dm

100cm = ……..m

1m =…….cm

10dm = ………m

Bài 7: Số hình tứ giác trong hình bên là:
A. 1

B. 3

C. 4

Bµi 8: TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c ABC biÕt ®é dµi c¸c c¹nh lµ:
AB = 20cm.
BC = 30 cm.
CA = 40cm
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 9: Đội một trồng được 350 cây, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 120 cây. Hỏi
đội hai trồng được bao nhiêu cây ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2

...
TRƯỜNG TH&THCS LÂM XUYÊN
Thứ …….. ngày …. tháng ….
năm 2012
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
Môn : Toán ( 35 phút )
Họ và tên :.............................................................. Lớp : 2…
Điểm Lời phê của giáo viên
Đề bài:
Bài 1: Số liền sau của số 499 là:
A. 497 B. 498 C. 500
Bài 2: Điền dấu
> 457 …….. 467 650………650
< 299……... 399 401……... 397
=
Bài 3: Giá trị của biểu thức 20 : 2 – 5 là:
A. 7 B. 4 C. 5
Bài 4: Giá trị của
x
trong biểu thức
x
3 = 12 là:
A. 6 B. 4 C. 5
Bài 5: Đặt tính rồi tính
738 + 241 846 – 734
…………. ………….
………….. …………..
…………… …………..
Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm
48 + 37 92 – 19
……….. …………
……….. …………
………… …………
1
Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 Trường TH Lâm Xuyên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 Trường TH Lâm Xuyên - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 Trường TH Lâm Xuyên 9 10 507