Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II năm học 2008-2009 môn hóa học

Được đăng lên bởi Trang Hoà
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II năm học 2008-2009
Môn Hóa Học 9
Đề 1
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề)
I-PHẦN LÍ THUYẾT: (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Axit axetic tác dụng được với các chất nào sau đây: Na, CuO, C 2H5OH,
NaOH, HCl, Cu. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 2: (2 điểm) Điền các công thức có sẵn C 2H6, C6H6, C2H2, C2H4. Vào chỗ trống và
viết các phương trình hóa học sau (A, B, C, D là các chất riêng biệt)
a. … + Br2 (dd)  A

 AS
b. … + Cl2
B + HCl


  Bôt Fe, t

c. … + Br2(lỏng)
d. … + 2Br2 (dd)  D

o

C + HBr

Câu 3: (1,5 điểm) Nêu phương pháp hóa học để nhận ra mỗi khí đựng riêng biệt trong 3
lọ mất nhãn gồm metan, axetilen, cacbon đioxit. Viết các phương trình hóa học.
Câu 4: (1,5 điểm) Trên các nhãn chai có ghi các số, thí dụ: 45o, 18o.
a. Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên.
b. Tính số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 45o.
II- BÀI TOÁN: (3 điểm)
Có 5,8g hỗn hợp B gồm axit axetic và rượu etylic cho tác dụng với natri dư thì thu được
1344 ml khí hidro ( đo ở đktc).
a. Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp B
b. Nếu cho thêm H2SO4 đặc vào hỗn hợp B và đun nóng thí sau phản ứng thu được
những sản phẩm nào? Khối lượng là bao nhiêu gam ?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I-PHẦN LÝ THUYẾT: (7 điểm)
Câu 1: Axit axetic tác dụng được với Na, CuO, C2H5OH, NaOH.
4 phản ứng mỗi phản ứng 0.5 điểm
Câu 2:
a. C2H4 + Br2 (dd)  C2H4Br2 (A)

 AS
b. C2H6 + Cl2
C2H5Cl (B) + HCl




(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

Bôt Fe, t o

c. C6H6 + Br2(lỏng)
C6H5Br (C) + HBr
d. C2H2 + 2Br2 (dd)  C2H2Br4 (D)

(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
Câu 3: Dẫn 3 chất khí lần lượt đi qua nước vôi trong, chất khí nào làm đục nước voi
trong là cacbon dioxit (CO2):
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
Dẫn 2 khí còn lại lần lượt đi qua dung dịch nước brom. Chất khí nào làm mất màu nước
brom là axetylen (C2H2)
C2H2 + 2Br2  C2H2Br4
Còn lại là metan.
Câu 4:
a. Rượu 45o có nghĩa là trong 100 ml hỗn hợp rượu và nước có 45 ml rượu etylic.
Rượu 18o có nghĩa là trong 100 ml hỗn hợp rượu và nước có 18 ml rượu etylic.
b. Số ml rượu etylic có trong 500 ml rượu 45o
Vr =

Đr ×Vhh
100

=225 ml

II- BÀI TOÁN: (3 điểm)
2CH3COOH + 2Na  2CH3COONa + H2
2 C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2

   H 2 SO4 dac, t


(1)
(2)

o

CH3COOH + C2H5OH
CH3COOC2H5 + H2O
nH2 = 1,344 : 22,4 = 0,06 mol
a. Gọi x là số mol của CH3COOH trong B
Gọi y là số mol của C2H5OH trong B
Theo phản ứng (1) và (2): số mol H2 là x/2 và y/2
Ta có hệ phương trình

{

60 x + 46 y=5,8
x y
+ =0,06
2 2

 x = 0,02 ; y = 0,1

 %mCH3COOH =20,69 ...


Thời gian : 45 phút (không kể thời gian phát đề)
 !"#$%&'(7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Axit axetic tác dụng được với các chất nào sau đây: Na, CuO, C
2
H
5
OH,
NaOH, HCl, Cu. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 2: (2 điểm) Điền các ng thức có sẵn C
2
H
6
, C
6
H
6
, C
2
H
2
, C
2
H
4
. Vào chỗ trống
viết các phương trình hóa học sau (A, B, C, D là các chất riêng biệt)
a. … + Br
2
(dd) A
b. … + Cl
2
AS

B + HCl
c. … + Br
2(lỏng)
o
Bôt Fe, t

C + HBr
d. … + 2Br
2
(dd) D
Câu 3: (1,5 điểm) Nêu phương pháp hóa học để nhận ra mỗi khí đựng riêng biệt trong 3
lọ mất nhãn gồm metan, axetilen, cacbon đioxit. Viết các phương trình hóa học.
Câu 4: (1,5 điểm) Trên các nhãn chai có ghi các số, thí dụ: 45
o
, 18
o
.
a. Hãy giải thích ý nghĩa của các số trên.
b. Tính số ml rượu etylic có trong 500ml rượu 45
o
.
()*+!'(3 điểm)
5,8g hỗn hợp B gồm axit axetic rượu etylic cho tác dụng với natri thì thu được
1344 ml khí hidro ( đo ở đktc).
a. Tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp B
b. Nếu cho thêm H
2
SO
4
đặc vào hỗn hợp B đun nóng thí sau phản ứng thu được
những sản phẩm nào? Khối lượng là bao nhiêu gam ?
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II năm học 2008-2009 môn hóa học - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II năm học 2008-2009 môn hóa học - Người đăng: Trang Hoà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II năm học 2008-2009 môn hóa học 9 10 434