Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC PHẦN HỮU CƠ Môn Hoá Học 12- Khối A,B

Được đăng lên bởi Lavender Moment
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ 07
========

ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC PHẦN HỮU CƠ
Môn Hoá Học 12- Khối A,B
(Thời gian làm bài 90 phút)
Mã đề thi 169

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Ancol o-hiđroxibenzylic là sản phẩm trung gian trong quá trình điều chế nhựa novolac từ phenol và fomanđehit.
B. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit, được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp các monome tương ứng.
C. Cao su buna-S thu được khi cho cao su buna tác dụng với lưu huỳnh.
D. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron cùng thuộc loại tơ nhân tạo.
Câu 2: Ứng với công thức phân tử C7H8O có bao nhiêu đồng phân là dẫn xuất của benzen và số đồng phân đều tác dụng
được với các chất: K, KOH, (CH3CO)2O
A. 5 và 2
B. 4 và 2
C. 4 và 3
D. 5 và 3
Câu 3: Một ancol 2 chức phân tử không chứa nguyên tử C bậc 3. Đun nóng nhẹ m gam hơi ancol trên với CuO dư đến
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn trong bình giảm 2,24 gam đồng thời thu được hỗn hợp khí và hơi
có tỉ khối so với H2 là 18. m có giá trị là:
A. 5,32 gam
B. 1,54
C. 7,84 gam
D. 12,88 gam
Câu 4: Chọn phương án đúng trong số các phương án sau:
A. Đun các ancol thuộc dáy đồng đẳng của ancol etylic với H 2SO4 đặc ở 1700C đều thu được anken
B. Phenol tác dụng được với cả dd NaOH và dd Na2CO3
C. Một mol anđehit đơn chức phản ứng tráng gương tạo ra tối đa hai mol Ag
D. Oxi hóa ancol no, đơn chức thu được anđehit
Câu 5: Xà phòng hóa hoàn toàn 100 gam chất béo X cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 0,8M, sau phản ứng thu
được 100,81 gam xà phòng. Xác định chỉ số axit của chất béo đó.
A. 5,6
B. 1,4
C. 2,8
D. 11,2
Câu 6: Hợp chất hữu cơ X mạch hở có khối lượng phân tử là 56 đvC. Khi đốt cháy X bằng oxi thu được sản phẩm chỉ
gồm CO2 và H2O. X làm mất màu dung dịch brôm. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:
A. 4
B. 7
C. 6
D. 5
Câu 7: Cho các chất sau: CH3COOCH2CH2Cl, ClH3N-CH2COOH, C6H5Cl(thơm), HCOOC6H5(thơm),
C6H5COOCH3(thơm), HO-C6H4-CH2OH(thơm), CH3CCl3, CH3COOC(Cl2)-CH3, HCOOC6H4Cl (thơm) Có bao nhiêu chất
khi tác dụng với NaOH đặc dư, ở nhiệt độ và áp suất cao tạo ra sản phẩm có chứa 2 muối?
A. 5
B. 6
C. 4
D. 7
Câu 8: Trong các dung dịch sau: (1) saccarozơ, (2) 3-monoclopropan1,2-điol (3-MCPD), (3) etilenglycol, (4) abumin,
(5) etylfomat, (6) tetrapeptit, (7) propan-1,3-điol. Số dung dich có thể phản ứng với Cu(OH)2 là
A. 7
B. 5
C. 6
D. 4
Câu 9: Cho các d...
ĐỀ 07
========
ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC PHẦN HỮU CƠ
Môn Hoá Học 12- Khối A,B
(Thời gian làm bài 90 phút)
Mã đề thi 169
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Ancol o-hiđroxibenzylic là sản phẩm trung gian trong quá trình điều chế nhựa novolac từ phenol và fomanđehit.
B. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit, được điều chế bằng phản ứng đồng trùng hợp các monome tương ứng.
C. Cao su buna-S thu được khi cho cao su buna tác dụng với lưu huỳnh.
D. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron cùng thuộc loại tơ nhân tạo.
Câu 2: Ứng với công thức phân tử C
7
H
8
O bao nhiêu đồng phân dẫn xuất của benzen số đồng phân đều tác dụng
được với các chất: K, KOH, (CH
3
CO)
2
O
A. 5 và 2 B. 4 và 2 C. 4 và 3 D. 5 và 3
Câu 3: Một ancol 2 chức phân tử không chứa nguyên tử C bậc 3. Đun nóng nhẹ m gam hơi ancol trên với CuO đến
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn trong bình giảm 2,24 gam đồng thời thu được hỗn hợp khí và hơi
có tỉ khối so với H
2
là 18. m có giá trị là:
A. 5,32 gam B. 1,54 C. 7,84 gam D. 12,88 gam
Câu 4: Chọn phương án đúng trong số các phương án sau:
A. Đun các ancol thuộc dáy đồng đẳng của ancol etylic với H
2
SO
4
đặc ở 170
0
C đều thu được anken
B. Phenol tác dụng được với cả dd NaOH và dd Na
2
CO
3
C. Một mol anđehit đơn chức phản ứng tráng gương tạo ra tối đa hai mol Ag
D. Oxi hóa ancol no, đơn chức thu được anđehit
Câu 5: phòng hóa hoàn toàn 100 gam chất béo X cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 0,8M, sau phản ứng thu
được 100,81 gam xà phòng. Xác định chỉ số axit của chất béo đó.
A. 5,6 B. 1,4 C. 2,8 D. 11,2
Câu 6: Hợp chất hữu X mạch hở khối lượng phân tử 56 đvC. Khi đốt cháy X bằng oxi thu được sản phẩm chỉ
gồm CO
2
và H
2
O. X làm mất màu dung dịch brôm. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:
A. 4 B. 7 C. 6 D. 5
Câu 7: Cho các chất sau: CH
3
COOCH
2
CH
2
Cl, ClH
3
N-CH
2
COOH, C
6
H
5
Cl(thơm), HCOOC
6
H
5
(thơm),
C
6
H
5
COOCH
3
(thơm), HO-C
6
H
4
-CH
2
OH(thơm), CH
3
CCl
3
, CH
3
COOC(Cl
2
)-CH
3
, HCOOC
6
H
4
Cl (thơm) bao nhiêu chất
khi tác dng với NaOH đặc dư, nhiệt đáp suất cao tạo ra sản phẩm có chứa 2 muối?
A. 5 B. 6 C. 4 D. 7
Câu 8: Trong các dung dịch sau: (1) saccarozơ, (2) 3-monoclopropan1,2-điol (3-MCPD), (3) etilenglycol, (4) abumin,
(5) etylfomat, (6) tetrapeptit, (7) propan-1,3-điol. Số dung dich có thể phản ứng với Cu(OH)
2
A. 7 B. 5 C. 6 D. 4
Câu 9: Cho các dung dịch sau:
(1): dung dịch C
6
H
5
NH
2
;(2): dung dịch CH
3
NH
2
; (3): dung dịch H
2
N-CH
2
COOH;
(4): dung dịch C
2
H
5
ONa; (5): dung dịch NaHCO
3
;(6): dung dịch NH
4
Cl.
Những dung dịch không làm xanh quỳ tím là:
A. (1); (3); (5); (6) B. (2); (4). C. (1); (3); (6). D. (2); (4); (5).
Câu 10: Cho hỗn hợp X gồm C
3
H
7
COOH, C
4
H
8
(NH
2
)
2
, HO-CH
2
- CH=CH-CH
2
OH. Đốt cháy hoàn toàn 0,5m gam hỗn
hợp X, sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)
2
thấy tạo ra 20g kết tủa dung dịch Y. Đun nóng dung
dịch Y thấy xuất hiện kết tủa. Cô cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn thu được đến khối lượng không đổi thu được 5,6 gam
chất rắn. Giá trị của m là
A. 8,8 B. 17,6 C. 5,4 D. 7,2
Câu 11: X Y hai hợp chất hữu đồng phân của nhau cùng công thức phân tử C
5
H
6
O
4
Cl
2
. Thủy phân hoàn toàn
X trong NaOH thu được hỗn hợp các sản phẩm trong đó 2 muối hữu 1 ancol. Thủy phân hoàn toàn Y trong
KOH dư thu được hỗn hợp các sản phẩm trong đó có 1 muối hữu cơ và 1 anđehit. X và Y lần lượt có công thức cấu tạo là:
A. CH
3
COOCCl
2
COOCH
3
và CH
2
ClCOOCH
2
COOCH
2
Cl
B. CH
3
COOCH
2
COOCHCl
2
và CH
2
ClCOOCHClCOOCH
3
C. HCOOCH
2
COOCCl
2
CH
3
và CH
3
COOCH
2
COOCHCl
2
D. HCOOCH
2
COOCH
2
CHCl
2
và CH
3
COOCH
2
COOCHCl
2
Câu 12: Thực hiện phản ứng este hóa giữa 60 gam dung dịch axit axetic 10% với 2,3 gam rượu etylic khan (xúc tác
H
2
SO
4
đặc). Sau phản ứng thu được dung dịch A . Cho Na tác dụng với các chất trong dung dịch A (trừ H
2
SO
4
) thì
được V lít khí H
2
(đktc). Xác định giá tri của V. Biết hiệu suất phản ứng este hóa là 50%.
A. 0,84 lít B. 1,4 lít C. 0,28 lít D. 1,12 lít
Câu 13: X có vòng benzen và có CTPT là C
9
H
8
O
2
. X tác dụng dễ dàng với dd brom thu được chất Y có công thức phân tử
C
9
H
8
O
2
Br
2
. Mặt khác, cho X tác dụng với NaHCO
3
thu được muối Z CTPT C
9
H
7
O
2
Na Hãy cho biết X bao
nhiêu công thức cấu tạo ?
Trang 1/4 - Mã đề thi 169
ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC PHẦN HỮU CƠ Môn Hoá Học 12- Khối A,B - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC PHẦN HỮU CƠ Môn Hoá Học 12- Khối A,B - Người đăng: Lavender Moment
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC PHẦN HỮU CƠ Môn Hoá Học 12- Khối A,B 9 10 423