Ktl-icon-tai-lieu

Đề Kiểm tra kiến thức giáo viên cấp Huyện

Được đăng lên bởi Tùng Hằng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng GD&§T B¾c hµ
Trêng THCS ThÞ TrÊn

§Ò thi nghiÖp vô gi¸o viªn giái
cÊp trêng bËc THCS
N¨m häc 2009 – 2010

M«n: TiÕng Anh
(Thêi gian lµm bµi 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
A - Lý thuyÕt: (6 ®iÓm)
1. §ång chÝ h·y nªu sè lÇn ®iÓm kiÓm tra thêng xuyªn cña m«n TiÕng Anh
líp 8, líp 9? C¸ch tÝnh ®iÓm trung b×nh m«n häc k×, c¶ n¨m? (1 ®iÓm)
…………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………..
……….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
2. §ång chÝ h·y nªu c¸c bíc lªn líp cña bµi d¹y “ §äc”? (1 ®iÓm)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………
…….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
3. §ång chÝ h·y ®äc ®o¹n v¨n sau råi lªn kÕ ho¹ch d¹y häc cho mét tiÕt
“§äc” Víi ®èi tîng lµ häc sinh líp 8. (4 ®iÓm)
The camel can go without water fo a long time. Some people think it stores
water in its hump. This is not true. It stores foods in its hump. The camel’s body
changes food into fat. Then it stores the fat in its hump. It can not store the fat all
over its body. Fat all over an animal’s body keeps the animal warm. Camels live in
the desert. They do not want to be warm during the day. The desert is very hot. The
camel gets hotter and hotter during the day. It stores this heat in its body because
the nights are cool….
(The underline words are new words that the teacher must teach in this
period)
Questions:
1. Can the camel go without water for a long time?
2. What does the camel store in its hump?
3. What‘s the weather like in the desert?
4. Have you ever seen a camel?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...
Phßng GD&§T B¾c hµ §Ò thi nghiÖp vô gi¸o viªn giái
Trêng THCS ThÞ TrÊn cÊp trêng bËc THCS
N¨m häc 2009 – 2010
M«n: TiÕng Anh
(Thêi gian lµm bµi 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
A - Lý thuyÕt: (6 ®iÓm)
1. §ång chÝ h·y nªu lÇn ®iÓm kiÓm tra thêng xuyªn cña m«n TiÕng Anh
líp 8, líp 9? C¸ch tÝnh ®iÓm trung b×nh m«n häc k×, c¶ n¨m? (1 ®iÓm)
…………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………
……...………………………………………………………………………………..
……….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
2. §ång chÝ h·y nªu c¸c bíc lªn líp cña bµi d¹y “ §äc”? (1 ®iÓm)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………
…….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
3. §ång chÝ h·y ®äc ®o¹n v¨n sau råi lªn ho¹ch d¹y häc cho mét tiÕt
“§äc” Víi ®èi tîng lµ häc sinh líp 8. (4 ®iÓm)
The camel can go without water fo a long time. Some people think it stores
water in its hump. This is not true. It stores foods in its hump. The camel’s body
changes food into fat. Then it stores the fat in its hump. It can not store the fat all
over its body. Fat all over an animal’s body keeps the animal warm. Camels live in
the desert. They do not want to be warm during the day. The desert is very hot. The
camel gets hotter and hotter during the day. It stores this heat in its body because
the nights are cool.
(The underline words are new words that the teacher must teach in this
period)
Questions:
1. Can the camel go without water for a long time?
2. What does the camel store in its hump?
3. What‘s the weather like in the desert?
4. Have you ever seen a camel?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Đề Kiểm tra kiến thức giáo viên cấp Huyện - Trang 2
Đề Kiểm tra kiến thức giáo viên cấp Huyện - Người đăng: Tùng Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề Kiểm tra kiến thức giáo viên cấp Huyện 9 10 780