Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra kiến thức giáo viên chuẩn mới nhất

Được đăng lên bởi oanhhung84
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 941 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề thi kì 1 năm học 2013.2014
PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC
BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC GIÁO VIÊN – KÌ 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỀ LỖ
Năm học 2013 – 2014 - Ngày kiểm tra: 28/12/2013
***==***
(Thời gian làm bài : 60phút )
Họ và tên:…………………………………………………… Tổ chuyên môn: ………..
TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào kết quả đúng

Câu 1:Theo thông tư số 32/2009/TT-BGD ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo d ục và Đào tạo quy định các
môn đánh giá bằng điểm kết hợp nhận xét theo thang điểm?
a.
Theo thang điểm 10 không cho điểm 0 và điểm thập phân ở các bài ki ểm tra.
b.
Theo thang điểm 10 được cho điểm 0 và điểm thập phân ở các bài kiểm tra.
c.
Theo thang điểm 10 không cho điểm 1 và được cho điểm thập phân ở các bài kiểm tra.
d.
Theo thang điểm 10 không cho điểm 1 và điểm thập phân ở các bài ki ểm tra.
Câu 2:Theo thông tư số 32/2009/TT-BGD ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng B ộ Giáo dục và Đào t ạo quy
định các môn đánh giá bằng điểm kết hợp nhận xét gồm?
a.
Tiếng việt, Toán
b.
Tiếng việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí.
c.
Tiếng việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Tiếng dân tộc.
d.
Tiếng việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân t ộc.
Câu 3:Theo thông tư số 32/2009/TT-BGD ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng B ộ Giáo dục và Đào t ạo quy định các
môn đánh giá bằng điểm kết hợp nhận xét số lần KTTX tối thiểu trong một tháng?
a.
Tiếng việt 5 lần, Toán 3 lần, các môn còn l ại 2/môn.
b.
Tiếng việt 4 lần, Toán 3 lần, các môn còn l ại 2/môn.
c.
Tiếng việt 4 lần, Toán 2 lần, các môn còn l ại 1/môn.
d.
Tiếng việt 3 lần, Toán 2 lần, các môn còn l ại 1/môn.
Câu 4 :Trong điều 10 luật Phổ cập GDTH có nêu “học sinh phải đạt trình độ giáo dục Tiểu học” trước độ
tuổi nào (không kểtrẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ).
a. 12 tuổi.
c. 14 tuổi.
b. 13 tuổi
d. 15 tuổi.
Câu 5 : Nghị định 35/2005/NĐ-CP, ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công
chức qui định có mấy hình thức kỷ luật ?
a. 4 hình thức.
c. 6 hình thức.
b. 5 hình thức.
d. 7 hình thức.
Câu 6 :Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số
14/2007/QĐ-QĐ- ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) g ồm các lĩnh vực
ào ?
a. - Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. c. - Đạt hiệu quả giảng dạy
- Kiến thức
- Giữ gìn đạo đức nhà giáo
- Kĩ năng sư phạm
- Có tinh thần trách nhiệm
b. - Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. d .- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.
- Kiến thức
- Hoàn thành nhiệm vụ đựơc giao
- Kĩ năng sư phạm
- Khả năng phát triển
- Khả năng ...
thi kì 1 n m h c 2013.2014Đề ă
PHÒNG GD& T YÊN L CĐ BÀI KI M TRA KI N TH C GIÁO VIÊN – KÌ 1
TR NG TI U H C T LƯỜ N m h c ă 2013 – 2014 - Ngày ki m tra: 28/12/2013
***==*** (Th i gian làm bài : 60phút )
H và tên: ………………………………………………… T chuyên môn : ………..
TR C NGHI M : Khoanh vào k t qu úngế đ
Câu 1:Theo thông t s 32/2009/TT-BGD T ngày 27/10/2009 c a B tr ng B Giáo d c và ào t o quy nh các ư Đ ưở Đ đị
môn ánh giá b ng i m k t h p nh n xét theo thang i m?đ đ ế đ
a. Theo thang i m 10 không cho i m 0 và i m th p phân các bài ki m tra.đ đ đ
b. Theo thang i m 10 c cho i m 0 và i m th p phân các bài ki m tra.đ đượ đ đ
c. Theo thang i m 10 không cho i m 1 và c cho i m th p phân các bài ki m tra.đ đ đư đ
d. Theo thang i m 10 không cho i m 1 và i m th p phân các bài ki m tra.đ đ đ
Câu 2:Theo thông t s 32/2009/TT-BGD T ngày 27/10/2009 c a B tr ng B Giáo d c và ào t o quyư Đ ưở Đ
nh các môn ánh giá b ng i m k t h p nh n xét g m?đị đ đ ế
a. Ti ng vi t, Toánế
b. Ti ng vi t, Toán, Khoa h c, L ch s a lí.ế Đị
c. Ti ng vi t, Toán, Khoa h c, L ch s a lí, Ti ng dân t c.ế Đị ế
d. Ti ng vi t, Toán, Khoa h c, L ch s a lí, Ngo i ng , Tin h c, Ti ng dân t c.ế Đị ế
Câu 3:Theo thông t s 32/2009/TT-BGD T ngày 27/10/2009 c a B tr ng B Giáo d c và ào t o quy nh các ư Đ ưở Đ đị
môn ánh giá b ng i m k t h p nh n xét s l n KTTX t i thi u trong m t tháng?đ đ ế ố ầ
a. Ti ng vi t 5 l n, Toán 3 l n, các môn còn l i 2/môn.ế
b. Ti ng vi t 4 l n, Toán 3 l n, các môn còn l i 2/môn.ế
c. Ti ng vi t 4 l n, Toán 2 l n, các môn còn l i 1/môn.ế
d. Ti ng vi t 3 l n, Toán 2 l n, các môn còn l i 1/môn.ế
Câu 4 :Trong i u 10 lu t Ph c p GDTH có nêu “h c sinh ph i t trình giáo d c Ti u h c” tr c đ ả đạ độ ướ độ
tu i nào (không k tr em có hoàn c nh khó kh n, c nh ). ă ơ
a. 12 tu i. c. 14 tu i.
b. 13 tu i d. 15 tu i.
Câu 5 : Ngh nh 35/2005/N -CP, ngày 17 tháng 3 n m 2005 c a Chính ph v vi c x lý k lu t cán b , công đị Đ ă
ch c qui nh có m y hình th c k lu t ? đị
a. 4 hình th c. c. 6 hình th c.
b. 5 hình th c. d. 7 hình th c.
Câu 6 :Quy nh v chu n ngh nghi p giáo viên ti u h c (Ban hành kèm theo Quy t nh s đị ế đị
14/2007/Q -Q - ngày 4/5/2007 c a B tr ng B giáo d c và ào t o) g m các l nh v c Đ Đ ưở Đ ĩ
nào ?
a. - Ph m ch t chính tr , o c l i s ng. đạ đứ c. - t hi u qu gi ng d yĐạ
- Ki n th cế - Gi gìn o c nhà giáo đạ đứ
- K n ng s ph mĩ ă ư - Có tinh th n trách nhi m
b. - Ph m ch t chính tr , o c l i s ng. đạ đứ d .- Ph m ch t chính tr , o c l i s ng. đạ đứ
- Ki n th c ế - Hoàn thành nhi m v c giao đựơ
- K n ng s ph mĩ ă ư - Kh n ng phát tri n ă
- Kh n ng phát tri n ă - Có tinh th n trách nhi m
Câu 7 : N u là giáo viên vi ph m k lu t thì c n c vào Ngh nh 35/2005/N -CP, ngày 17 tháng 3 n mế ă đị Đ ă
2005 c a chính ph v vi c x lí k lu t cán b , công ch c thì có m y hình th c k lu t?
a. 4 hình th c. c. 6 hình th c.
b. 5 hình th c. d. 7 hình th c.
Câu 8 :Ngh nh 35/2005/N -CP, ngày 17 tháng 3 n m 2005 c a chính ph v vi c x lý k lu t cán b , đị Đ ă
công ch c quy nh v th i hi u x lý k lu t quy nh m y tháng ?(Không tính nh ng tình ti t ph c t p) đ đị ế
a. 1 tháng. c. 3 tháng.
b. 2 tháng. d. 4 tháng.
Câu 9 :Cu c v n ng "Nói không v i tiêu c c trong thi c và b nh thành tích trong GD" c a B Giáo độ
d c và ào t o có ý ngh a: Đ ĩ
a. ánh giá th c ch t công tác thi ua c a các tr ng.Đ đ ư
b. L p l i k c ng trong d y và h c. ươ
c. Nâng cao ch t l ng gi ng d y c a các giáo viên. ượ
d. Nâng cao ch t l ng h c t p c a h c sinh. ượ
Câu 10:Tiêu chí có ý ngh a thi t th c nh t trong vi c nh n di n 1 gi d y t t là:ĩ ế
a. Giáo viên n m v ng n i dung, ch ng trình môn h c. ươ
b. H c sinh n m ki n th c, hi u bài. ế
c. Giáo viên th c hi n i m i ph ng pháp d y h c. đổ ươ
d. Giáo viên s d ng linh ho t dùng d y h c. đồ
Câu 11: ánh giá ti t d y c p ti u h c theo tinh th n công v n s 10358/BGD T-GDTH, ngày 28/09/2009 c a B Đ ế ă Đ
Giáo d c và ào t o g m các l nh v c nào? Đ ĩ
a. 2 l nh v c( ki n th c, k n ng).ĩ ế ă
b. 3 l nh v c( ki n th c, k n ng, thái )ĩ ế ă độ
c. 4 l nh v c( ki n th c, k n ng, thái và hi u qu )ĩ ế ă độ
d. 5 l nh v c( ki n th c, k n ng, thái , hi u qu úng th i gian)ĩ ế ă độ đ
đề kiểm tra kiến thức giáo viên chuẩn mới nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề kiểm tra kiến thức giáo viên chuẩn mới nhất - Người đăng: oanhhung84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
đề kiểm tra kiến thức giáo viên chuẩn mới nhất 9 10 740