Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra Lịch sử - Địa lý lớp 5

Được đăng lên bởi yenthangnhi
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG NHÌ
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LY
LỚP 5 A - NĂM HỌC 2014 - 2015
Thời gian: 40 phút
( không kể thời gian chép đề)
Bài 1: Nêu một số đặc điểm về địa hình, khí hậu của châu Á? ( 2 điểm)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Bài 2: Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác với châu Âu và châu Á? ( 2
điểm)
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................




 !"#$%&
'() (*& +,$-./
 !!"#$%&'()*( +#,-(./0120340506"*7/*08"9:'0-*1/
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
 ! 20%;*08"0 *<()*( +#=140>*,? *08"@",*08"9:'0
-*1/
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
 A!34 564+7+8&9:;++<=&9>?-% 
B2=2C*0DEF"/ 6G:'@2A-*1/
2B) ) C)
2B) 
2B) CD
H2IAJ82&'*08"0.K
2 :E-F
2 :E&9G 
2 :E56 
 6GK*L"2' = M/*>**08"KN*2C:
2 <=H5;<==
2 <=5;<==
2 <=5;<=H
 O4 &964IJK 3LMLN 9F O9&94 46 +>  64P'0-*1/
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
Đề kiểm tra Lịch sử - Địa lý lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra Lịch sử - Địa lý lớp 5 - Người đăng: yenthangnhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Đề kiểm tra Lịch sử - Địa lý lớp 5 9 10 724