Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn hóa 8

Được đăng lên bởi c2ngocmy-lapthach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hä vµ tªn:……………………………
Líp: 8B
KiÓm tra 1 tiÕt
M«n: Hãa häc 8
§Ò bµi:
I. PhÇn tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm ):
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
1. Nh÷ng chÊt ®îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ hi®ro trong phßng thÝ nghiÖm lµ ;
A. HCl , Zn B. Kh«ng khÝ ,níc
C. HCl, Cu D. Níc, oxi
2. Ngêi ta thu khÝ hi®ro b»ng c¸ch ®Èy kh«ng khÝ lµ dùa vµo tÝnh chÊt.
A. KhÝ hi®ro nhÑ h¬n kh«ng khÝ B. KhÝ hi®ro nÆng h¬n kh«ng khÝ
C. KhÝ hi®ro dÔ trén lÉn víi kh«ng khÝ D. KhÝ hi®ro Ýt tan trong níc
3. Ph¶n øng nµo díi ®©y lµ ph¶n øng thÕ?
A. CaO + CO
2
Ca(OH)
2
B. CaCO
3
CaO + CO
2
C. Fe
2
O
3
+ 3H
2
2Fe + 3H
2
O D. Cu(OH)
2
CuO + H
2
O
4. C¸c chÊt nµo díi ®©y toµn lµ baz¬.
A. Ca(OH)
2
,Fe
2
O
3
, ZnCl
2
, HCl , KOH
B. Ca(OH)
2
, Cu(OH)
2
, NaOH, Fe(OH)
3
, KOH
C. Fe
2
O
3
, CaCO
3
, KMnO
4
, NaOH, H
2
SO
4
D. Cu(OH)
2
, ZnCl
2
, HCl , CaO, Fe(OH)
3
5.Trong sè nh÷ng chÊt cã CTHH díi ®©y, chÊt lµm cho quú tÝm ho¸ xanh lµ .
A. HCl B. NaOH
C. NaCl D. H
2
O
6. Trong c¸c nhãm chÊt sau. Nhãm chÊt nµo gåm c¸c chÊt lµ axit:
A. KMnO
4
, H
2
CO
3
, NaOH C. H
2
SO
4
, HCl, HNO
3
B. KClO
3
, HCl, NaCl D. HCl , CaCO
3
, H
2
SO
4
II. PhÇn tù luËn ( 7 ®iÓm)
C©u 1: (2 điểm)
LËp PTHH cña c¸c P¦ sau vµ cho biÕt chóng thuéc lo¹i ph¶n øng nµo?
a) Kẽm + axit clohi®ric kẽm clorua + Hi®ro
…………………………………………………………………………………….
b) Cacbon®ioxit + níc axit cacbonic
…………………………………………………………………………………….
c) Sắt (II) oxit + Hi®ro Sắt + níc
………………………………………………………………………………….
C©u 2: (1 ®iÓm): H·y nªu ph¬ng ph¸p nhËn biÕt 3 dung dÞch ®ùng trong 3 mÊt nh·n
sau: KOH; dd HCl; dd NaCl.
C©u 3: (1 ®iÓm): H·y cho biÕt c¸c chÊt sau: H
2
SO
4
; KOH; NaCl; thuéc lo¹i hîp chÊt nµo
vµ gäi tªn chóng.
C©u 4: (3 ®iÓm): Cho 1,3 gam Zn t¸c dông víi dung dÞch HCl d.
a. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra.
b. TÝnh thÓ tÝch khÝ H
2
thu ®îc (ë ®ktc) sau ph¶n øng.
§iÓm Lêi phª cña thÇy, c« gi¸o
Đề kiểm tra môn hóa 8 - Trang 2
Đề kiểm tra môn hóa 8 - Người đăng: c2ngocmy-lapthach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra môn hóa 8 9 10 228