Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra môn hóa học lớp 12

Được đăng lên bởi lytinxm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 45 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT XUYÊN MỘC

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 NĂM HỌC 2015 -2016
Môn: Hóa học 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(25 câu trắc nghiệm)
Mã đề: 493

Họ và tên: ………………………………………… Lớp: ……………
Câu 1: Thành phần nào dưới dây là không cần thiết trong quá trình sản xuất gang?
A. Than cốc
B. Quặng sắt oxit.
C. Chất chảy .
D. Thạch cao
Câu 2: Nung 12,6 gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp X gồm
Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hết X trong dung dịch H 2SO4 đặc nóng dư, thu được 4,2 lít SO 2
(đktc). Giá trị của m là:
A. 15
B. 12
C. 13,2
D. 14
Câu 3: Cho Fe kim loại lần lượt vào các dung dịch chứa riêng biệt các chất: CuCl 2 ; FeCl3 ; HCl,
HNO3 đặc nguội, NaOH . Số phản ứng xảy ra là :
A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 4: Trong các khẳng định sau đây:
(1) Sắt có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 dư.
(2) Sắt có khả năng tan trong dung dịch CuCl2 dư.
(3) Fe(NO3)2 có khả năng tác dụng với dung dịch HCl.
(4) Chì có khả năng tan trong dung dịch FeCl2 dư.
(5) Đồng có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 dư.
(6) Gang chứa nhiều cacbon hơn thép.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 5: Từ m tấn quặng hêmatit chứa 80% Fe 2O3 để có thể luyện được 80 tấn gang có hàm lượng Fe
là 95% . Biết rằng trong quá trình sản xuất, lượng Fe hao hụt là 1%. Giá trị m là:
A. 108,5
B. 135,7
C. 76,0
D. 137,1
Câu 6: Hoà tan 25,2g Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là:
A. 162g.
B. 145,8g.
C. 243g.
D. 97,2g.
 clo
 Fe
 NaOH
Câu 7: Cho chuỗi phương trình phản ứng: Fe 
A 
B 
C  . Công thức của C


là
A. Fe2O3
B. Fe(OH)2
C. Fe(OH)3
D. NaCl
Câu 8: Khử hoàn toàn 4,4g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 0,56 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt
thu được là:
A. 4,0 gam.
B. 1,68 gam.
C. 2,0 gam.
D. 1,4 gam.
B
C
Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng: Fe A FeCl
FeCl
FeCl2. Các chất A, B, C lần lượt là
2
3
A. CuCl2, HCl, Cu.
B. Cl2, Fe, HCl.
C. HCl, Cu, Fe.
D. HCl, Cl2, Fe.
Câu 10: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X
phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là :
A. 40.
B. 20.
C. 80.
D. 60.
Câu 11: Hòa tan Fe trong HNO3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí gồm 0,03 mol NO 2 và 0,02 mol NO.
Khối lượng Fe bị hòa tan là
A. 0,56 gam.
B. 1,12 gam.
C. 1,68 gam.
D. 2,24 gam.
Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp Fe, Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng axit H 2SO4 đậm đặc, nóng,
dư, thu được V lít ( đktc) khí SO2 và dd Y . Giá trị của V là:
A. 3,36
B. 1,12
C. 0,896
D. 2,24

Trang 1/2 - Mã đề thi...
SỞ GD&ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT XUYÊN MỘC
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 NĂM HỌC 2015 -2016
Môn: Hóa học 12
Thời gian làm bài: 45 phút;
(25 câu trắc nghiệm)
Mã đề: 493
Họ và tên: ………………………………………… Lớp: ……………
Câu 1: Thành phần nào dưới dây là không cần thiết trong quá trình sản xuất gang?
A. Than cốc B. Quặng sắt oxit. C. Chất chảy . D. Thạch cao
Câu 2: Nung 12,6 gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp X gồm
Fe, FeO, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
. Hòa tan hết X trong dung dịch H
2
SO
4
đặc nóng dư, thu được 4,2 lít SO
2
(đktc). Giá trị của m là:
A. 15 B. 12 C. 13,2 D. 14
Câu 3: Cho Fe kim loại lần lượt vào các dung dịch chứa riêng biệt các chất: CuCl
2
; FeCl
3
; HCl,
HNO
3
đặc nguội, NaOH
. Số phản ứng xảy ra là :
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 4: Trong các khẳng định sau đây:
(1) Sắt có khả năng tan trong dung dịch FeCl
3
dư.
(2) Sắt có khả năng tan trong dung dịch CuCl
2
dư.
(3) Fe(NO
3
)
2
có khả năng tác dụng với dung dịch HCl.
(4) Chì có khả năng tan trong dung dịch FeCl
2
dư.
(5) Đồng có khả năng tan trong dung dịch FeCl
3
dư.
(6) Gang chứa nhiều cacbon hơn thép.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 5: Từ m tấn quặng hêmatit chứa 80% Fe
2
O
3
để thể luyện được 80 tấn gang hàm lượng Fe
là 95% . Biết rằng trong quá trình sản xuất, lượng Fe hao hụt là 1%. Giá trị m là:
A. 108,5 B. 135,7 C. 76,0 D. 137,1
Câu 6: Hoà tan 25,2g Fe vào dung dịch AgNO
3
dư thì khối lượng chất rắn thu được là:
A. 162g. B. 145,8g. C. 243g. D. 97,2g.
Câu 7: Cho chuỗi phương trình phản ứng: Fe
clo

A
Fe

B
NaOH

C
. Công thức của C
A. Fe
2
O
3
B. Fe(OH)
2
C. Fe(OH)
3
D. NaCl
Câu 8: Khử hoàn toàn 4,4g hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe
2
O
3
cần 0,56 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt
thu được là:
A. 4,0 gam. B. 1,68 gam. C. 2,0 gam. D. 1,4 gam.
Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng: Fe
A

FeCl
2
B

FeCl
3
C

FeCl
2
. Các chất A, B, C lần lượt là
A. CuCl
2
, HCl, Cu. B. Cl
2
, Fe, HCl. C. HCl, Cu, Fe. D. HCl, Cl
2
, Fe.
Câu 10: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X
phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là :
A. 40. B. 20. C. 80. D. 60.
Câu 11: Hòa tan Fe trong HNO
3
thấy sinh ra hỗn hợp khí gồm 0,03 mol NO
2
0,02 mol NO.
Khối lượng Fe bị hòa tan là
A. 0,56 gam. B. 1,12 gam. C. 1,68 gam. D. 2,24 gam.
Câu 12: Hoà tan hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp Fe, Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng axit H
2
SO
4
đậm đặc, nóng,
dư, thu được V lít ( đktc) khí SO
2
và dd Y . Giá trị của V là:
A. 3,36 B. 1,12 C. 0,896 D. 2,24
Trang 1/2 - Mã đề thi 493
đề kiểm tra môn hóa học lớp 12 - Trang 2
đề kiểm tra môn hóa học lớp 12 - Người đăng: lytinxm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề kiểm tra môn hóa học lớp 12 9 10 313