Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra môn Hóa trước khi thi Đại học

Được đăng lên bởi destination
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ho¸ v« c¬ Trêng THCS §«ng TiÕn
Mét sè ®Ò tham kh¶o thi vµo trêng chuyªn THPT B¾c Ninh , Häc Sinh Giái , gi¸o
Viªn giái.
§Ò sè 1
UBND tØnh b¾c ninh ®Ò thi tu yÓn sinh vµo líp 10
chuyªn ho¸
Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o N¨m häc 2008 -2009
M«n thi : Ho¸ häc
Thêi gian lµm bµi : 150 phót
(Kh«ng kÓ giao ®Ò )
===============
C©u 1 (1,5 ®iÓm):
1. Tr×nh bµy s¬ lîc vÒ b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc .
2. B»ng nh÷ng hiÓu biÕt vÒ mol, thÓ tÝch mol, khèi lîng mol h·y x©y dùng biÓu thøc
tÝnh khèi cña khÝ A ®èi víi khÝ B, cña khÝ A ®èi víi kh«ng khÝ (coi kh«ng khÝ
chØ gåm O2 vµ N2, trong ®ã O2 chiÕm 20% vÒ thÓ tÝch ).
3. Ngêi ta thÓ s¶n xuÊt cån ®èt gç, s¶n xuÊt nhùa PVC nhùa PE c¸c
nguån nguyªn liÖu trong nhiªn. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng c¸c
qu¸ tr×nh ®ã .
C©u 2 ( 1,5 ®iÓm):
1. Trong c«ng nghiÖp ngêi ta s¶n xuÊt v«i nh thÕ nµo? ph©n tÝch nh÷ng u thÕ vît
tréi cña lß nung v«i c«ng nghiÖp so víi lß nung v«i thñ c«ng .
2. Gang vµ thÐp cã g× gièng nhau ? Trong c«ng nghiÖp ngêi ta s¶n xuÊt gang vµ thÐp
nh thÕ nµo ? H·y nªu nguy « nhiÔm m«i trêng ph¬ng ¸n chèng « nhiÔm
m«i trêng ë nh÷ng khu d©n c gÇn n¬i s¶n xuÊt gang, thÐp .
3. Níc Gia-ven t¸c dông tÈy mµu, s¸t trïng, ®îc dông réng r·i trong c«ng
nghiÖp ®êi sèng. H·y ®Ò xuÊt mét ph¬ng ¸n s¶n xuÊt níc Gia-ven trong c«ng
nghiÖp. Gi¶i thÝch nguyªn nh©n g©y ra tÝnh tÈy mµu s¸t trïng cña níc Gia-ven.
C©u 3 (1,5 ®iÓm):
1. So s¸nh tÝnh chÊt ho¸ häc cña Benzen víi nh÷ng Hi®r«cacbon ®· häc. Gi¶i thÝch?
2. Trªn bao cña mét lo¹i ph©n bãn NPK ghi hiÖu: 20.10.10. H·y cho biÕt ý
nghÜa cña kÝ hiÖu ®ã?
3. Ph©n biÖt dÇu víi dÇu ¨n ? Nªu nh÷ng s¶n phÈm chÝnh thu ®îc khi chÕ biÕn
dÇu má. B»ng c¸ch nµo thÓ lµm t¨ng s¶n lîng x¨ng trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn
dÇu má? ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc ®Ó minh ho¹ .
C©u 4 (1,5 ®iÓm):
Hîp chÊt A ®îc t¹o bëi hai nguyªn M, R c«ng thøc MaRb trong ®ã R chiÕm
6,667%khèi lîng. Trong h¹t nh©n nguyªnM n = p + 4, cßn h¹t nh©n nguyªn tö R
n = p (trong ®ã n , p , n, p n¬tron proton t¬ng øng cña M R). BiÕt
r»ng tæng h¹t proton trong ph©n A b»ng 84 a + b = 4. T×m c«ng thøc ph©n
cña A.
C©u 5 (2,0 ®iÓm):
NguyÔn Hång Qu©n Ho¸ -Sinh 21
1
®Ò chÝnh thøc
đề kiểm tra môn Hóa trước khi thi Đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề kiểm tra môn Hóa trước khi thi Đại học - Người đăng: destination
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
đề kiểm tra môn Hóa trước khi thi Đại học 9 10 902