Ktl-icon-tai-lieu

đề kiểm tra môn ngữ văn HKI lớp 7

Được đăng lên bởi baotin1608
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 22/12/2015

MA TRẬN ĐỀ
Mức độ KT
Nội dung
KT

KIỂM TRA HỌC KÌ I (Năm học 2015-2016)
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian: 90 phút
Nhận biết Thông hiểu vận dụng vận dụng Tổng số
thấp
cao
Số câu

Trữ tình (Thơ,
2
ca dao…)
Từ ngữ
Tếng
(Từ láy, từ 1
việt
đồng nghĩa)
Thực hành
( Văn biểu
cảm)
Tổng cộng
3
Giáo viên ra đề

Nguyễn Thị Nga

1

Số Số
điểm câu

Số Số
điểm câu

Số Số
Số Số
điểm câu điểm câu

1,5

1

1,5

3

3

1,5

2

1,5

3

3

1

4

1
3

3

4

3

Tổ trưởng

Hiệu phó

Số
điểm

GD &ĐT SÔNG HINH
TRƯỜNGTHCS EATROL
Họ và tên:…………………
…………………………….
Lớp:……………………….

KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN 7 (Năm học 2015-2016)
Thời gian: 90 phút
Giám thị 1
Giám thị 2
Mã phách

- - - Đường cát phách - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Điểm

Lời phê của giáo viên

Mã phách

Đề bài
Câu 1: (3đ)
a/ Trình bày những hiểu biết của em về thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, chép lại một bài
thơ thất ngôn tứ tuyệt mà em đã học.(1,5đ)
b/ Đọc bài thơ “ Cảnh khuya” ( Hồ Chí Minh), em hiểu gì về Bác? (1,5đ)
Câu 2: (3đ)
a/ Chỉ ra các từ láy ở trong đoạn thơ sau:
“Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà”
b/Tìm từ đồng nghĩa thay thế các từ in đậm trong các câu sau:
- Cái xe bị chết máy.
- Chúng tôi đến thăm các bạn bị mù ở trường Nguyễn Đình Chiểu.
Câu 3: (4đ)
Cảm nghĩ về một con vật nuôi mà em yêu quý

Bài làm
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2

Không được viết vào đây
- - - - - Đường cát phách - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

………………………………………………………………………………… .
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………… .
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………… .
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………...
Ngày soạn: 22/12/2015
MA TRẬN ĐỀ
KIỂM TRA HỌC KÌ I (Năm học 2015-2016)
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian: 90 phút
Mức độ KT
Nội dung
KT
Nhận biết Thông hiểu vận dụng
thấp
vận dụng
cao
Tổng số
Số câu
Số
điểm
Số
câu
Số
điểm
Số
câu
Số
điểm
Số
câu
Số
điểm
Số
câu
Số
điểm
Trữ tình (Thơ,
ca dao…)
2 1,5 1 1,5 3 3
Tếng
việt
Từ ngữ
(Từ láy, từ
đồng nghĩa)
1 1,5 2 1,5 3 3
Thực hành
( Văn biểu
cảm)
1 4 1 4
Tổng cộng
3 3 3 3
Giáo viên ra đề Tổ trưởng Hiệu phó
Nguyễn Thị Nga
1
đề kiểm tra môn ngữ văn HKI lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề kiểm tra môn ngữ văn HKI lớp 7 - Người đăng: baotin1608
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề kiểm tra môn ngữ văn HKI lớp 7 9 10 269