Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn tiếng Việt lớp 5

Được đăng lên bởi nguyenminhphongtta
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên:…………………………………………
Trường:…………………………………………...
Lớp:……………………………………………….
Thứ………ngày……….tháng………năm……..
Luyện từ và câu
Kiểm tra
Điểm

Lời phê của giáo viên
Câu 1:
Em hãy
gạch 1
gạch

dưới vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), gạch 2 gạch dưới vế câu chỉ kết quả.
a/ Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng.
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương.
Câu 2: Điền quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để tạo ra câu ghép chỉ
điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả.
………..chủ nhật này trời đẹp…………...chúng ta sẽ đi cắm trại.
………..ta chiếm được điểm cao này………..trận đánh sẽ rất thuận lợi.
Câu 3: Đặt 1 câu ghép, trong đó hai vế câu có quan hệ tương phản.
………………………………………………………………………………
Câu 4: Em hãy khoanh tròn vào cặp quan hệ từ nối các vế câu sau:
Mặc dù tên cướp rất hung hăng, gian xảo nhưng cuối cùng hắn phải đưa hai
tay vào còng số 8.
Câu 5: Viết thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép
chỉ nguyên nhân – kết quả.
Vì bạn Nam chưa học bài………………………………………………..
Câu 6:. Viết thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép
có quan hệ tương phản
……………………………..…………..nhưng em vẫn làm bài tốt.
Câu 7: Gạch 1 gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch 2 gạch dưới bộ phận vị
ngữ trong câu ghép sau:
Nếu em đạt được điểm cao thì ba mẹ sẽ chở em đi chơi.
Câu 8: Câu văn “Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô-en” có mấy động từ?
Đó là động từ nào?
………………………………………………………………………………...
Câu 9: Câu văn “Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị loại ra khỏi dàn đồng ca
của trường” có mấy tính từ? Đó là những tính từ nào?
………………………………………………………………………………...
Câu 10: Em hãy đặt 1 câu ghép chỉ quan hệ điều kiện – kết quả
………………………………………………………………………………..

C©u: Chọn đáp án đúng.

Kết quả của phép tính 4,76 : 0,01 là:
A. 476

B. 47,6

C. 0,476

D. 0,0476

C©u: Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả
lớp ?
A. 150 %

B. 66 %

C. 40 %

D. 60 %

B. 50 %

C. 62,5 %

D. 50 %

B. 220kg

C. 20kg

D. 200kg

B. 67

C. 0,67

D. 6700

C©u: Tỷ số phần trăm của 12 và 75 là :
A. 16 %
C©u: 20% của 1000kg là :
A. 100kg
C©u: 67000 cm3 =……dm3 ?
A. 670

C©u: Cho các số 2847 ; 2874 ; 3042 ; 3054. Hãy chọn kết quả đúng khi sắp xếp các số đã cho theo thứ tự
từ lớn đến bé :
A. 3054 ; 3042 ; 2847 ; 2874

B. 3054 ; 3042 ; 2874 ; 2847

C. 2847 ; 2874 ; 3042 ; 3054

D. 3042 ; 3054 ; 2874 ; 2847

C©u: Lớp 5A có 32 học sinh, số bạn học sinh khá chiếm 75% số học sinh cả lớp. Số học sinh
khá của lớp 5A có là:
A. 22 học sinh
B. 20 h...
Họ và tên:…………………………………………
Trường:…………………………………………...
Lớp:……………………………………………….
Thứ………ngày……….tháng………năm……..
Luyện từ và câu
Kiểm tra
Câu 1:
Em hãy
gạch 1
gạch
dưới vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), gạch 2 gạch dưới vế câu chỉ kết quả.
a/ Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng.
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương.
Câu 2: Điền quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để tạo ra câu ghép chỉ
điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả.
………..chủ nhật này trời đẹp…………...chúng ta sẽ đi cắm trại.
………..ta chiếm được điểm cao này………..trận đánh sẽ rất thuận lợi.
Câu 3: Đặt 1 câu ghép, trong đó hai vế câu có quan hệ tương phản.
………………………………………………………………………………
Câu 4: Em hãy khoanh tròn vào cặp quan hệ từ nối các vế câu sau:
Mặc tên cướp rất hung hăng, gian xảo nhưng cuối ng hắn phải đưa hai
tay vào còng số 8.
Câu 5: Viết thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép
chỉ nguyên nhân – kết quả.
Vì bạn Nam chưa học bài………………………………………………..
Câu 6:. Viết thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép
có quan hệ tương phản
……………………………..…………..nhưng em vẫn làm bài tốt.
Câu 7: Gạch 1 gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch 2 gạch dưới bộ phận vị
ngữ trong câu ghép sau:
Nếu em đạt được điểm cao thì ba mẹ sẽ chở em đi chơi.
Câu 8: Câu văn “Cháu mua tặng chị cháu nhân lễ Nô-en” có mấy động từ?
Đó là động từ nào?
………………………………………………………………………………...
Câu 9: Câu văn “Một vừa gầy vừa thấp bị loại ra khỏi dàn đồng ca
của trường” có mấy tính từ? Đó là những tính từ nào?
………………………………………………………………………………...
Câu 10: Em hãy đặt 1 câu ghép chỉ quan hệ điều kiện – kết quả
………………………………………………………………………………..
C©u: Chn đp n đng.
Điểm Lời phê của giáo viên
Đề kiểm tra môn tiếng Việt lớp 5 - Trang 2
Đề kiểm tra môn tiếng Việt lớp 5 - Người đăng: nguyenminhphongtta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra môn tiếng Việt lớp 5 9 10 707