Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn toán học kỳ 2 lớp 6

Được đăng lên bởi Hải Yến
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ II, LỚP 6
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Néi dung chÝnh
Sè nguyªn

NhËn biÕt

Th«ng hiÓu

VËn dông

TN

TN

TN

TL

5

1
1,25

Ph©n sè

1

1
1,25

1

2
0,5

1
1,0

2

4,5
5

2

6

3
2

3

2,5
10

1
0,5

12

5
1,0

0,25

2

Tæng

TL

0,25

5

Gãc

TL

Tæng

4

20
3

10

Ch÷ sè phÝa trªn, bªn tr¸i mçi « lµ sè l−îng c©u hái; ch÷ sè gãc ph¶i cuèi mçi « lµ
tæng sè ®iÓm cho c¸c c©u hái trong « ®ã.
B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm).
Trong mỗi câu từ 1 đến 16 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó,
chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Biết x + 2 = −11. Số x bằng:
A. 22

B. −13

C. −9

D. −22.

Câu 2. Kết quả của phép tính 15 − (6 − 19) là:
A. 28

B. −28

C. 26

D. −10.

Câu 3. Tích 2. 2. 2.(−2).(−2) bằng :
A. 10

B. 32

C. −32

D. 25.

1
CN 2

Câu 4. Kết quả của phép tính (−1)3.(−2)4 là:
A. 16

B. −8

C. −16

D. 8.

Câu 5. Kết quả của phép tính 3.(−5).(−8) là:
A. −120

B. −39

C. 16

D. 120.

Câu 6. Biết x + 7 = 135 − (135 + 89). Số x bằng :
A. −96

B. −82

C. −98

D. 96.

Câu 7. Biết

x + 2 −15
=
. Số x bằng :
6
2

A. −43

B. 43

C. −47

D. 47.

Câu 8. Một lớp học có 24 học sinh nam và 28 học sinh nữ. Số học sinh nữ
chiếm bao nhiêu phần số học sinh của lớp?
A.

6
7

B.

C.

6
13

D.

7
.
6

4
3

Câu 9. Tổng

7
13

− 7 11
+
bằng :
6
6

A.

5
6

B.

C.

2
3

D. −

2
.
3

B. 8

2
5

2
Câu 10. Kết quả của phép tính 2 .4 là:
5
3
A. 9 .
5

C. 3

1
D. 2 .
2

3
5
2

CN 2

3 7
Câu 11. Biết x. = . Số x bằng :
4 8
A.

21
32

B.

7
3

C.

7
6

D.

1
.
8

Câu 12. Số lớn nhất trong các phân số

−15 10 1 3 3 −12
; ; ; ; ;
là:
7 7 2 7 4 −7

A.

−15
7

B.

3
4

C.

−12
−7

D.

10
.
7

Câu 13. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 900.
B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800.
C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900.
D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800.
Câu 14. Cho hai góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn

lại sẽ là:
A. 650

B. 550

C. 1450

D. 1650.

Câu 15. Cho hai góc A, B phụ nhau và Aˆ − Bˆ = 20 0 . Số đo góc A bằng bao

nhiêu?
A. 350

B. 550

C. 800

D. 1000.

Câu 16. Cho hai góc kề bù xOy và

y

n = 1100 ; Oz là tia phân giác
yOy’, trong đó xOy

z

của góc yOy’ (Hình vẽ). Số đo góc yOz bằng
A. 550

110 °

B. 450

x

0

C. 40

O

y'

H ×nh 1

D. 350.
3
CN 2

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 17. (1 điểm) Tìm x, biết:

2x − (21.3.105 − 105.61) = −11.26.
Câu 18. (1 điểm) Thực hiện phép tí...
1
CN 2
ĐỀ KIM TRA MÔN TOÁN, HC KÌ II, LP 6
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Tæng
Néi dung chÝnh
TN TL TN TL TN TL
Sè nguyªn 5
1,25
1
0,25
1
1,0
5
2,5
Ph©n sè 5
1,25
1
0,25
1
1,0
1
2
10
4,5
Gãc 2
0,5
2
0,5
1
2
5
3
Tæng 12
3
6
4
2
3
20
10
Ch÷ sè phÝa trªn, bªn tr¸i mçi « lµ sè lîng c©u hái; ch÷ sè gãc ph¶i cuèi mçi « lµ
tæng sè ®iÓm cho c¸c c©u hái trong « ®ã.
B. NI DUNG ĐỀ
I. Trc nghim khách quan (4 đim).
Trong mi câu t 1 đến 16 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D; trong đó,
ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn chi đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Biết x + 2 = 11. S x bng:
A. 22
B. 13
C. 9 D. 22.
Câu 2. Kết qu c
a phép tính 15 (6 19) là:
A. 28
B. 28
C. 26
D. 10.
Câu 3. Tích 2. 2. 2.(2).(2) bng :
A. 10 B. 32
C. 32
D. 25.
Đề kiểm tra môn toán học kỳ 2 lớp 6 - Trang 2
Đề kiểm tra môn toán học kỳ 2 lớp 6 - Người đăng: Hải Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra môn toán học kỳ 2 lớp 6 9 10 78