Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn toán lớp 3

Được đăng lên bởi Mai Hương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD - ĐT VIỆT TRÌ

ĐỀ KIỂM TRA

TRƯỜNG TIỂU HỌC DỮU LÂU

MÔN: TOÁN (Thời gian 40 phút)
Năm học: 2014 - 2015

Họ và tên học sinh:……………………………………………………………………………..
Lớp: …………………………………………………………………………………………….
Câu1: Đặt tính rồi tính:
327 + 416

561 – 224

462 + 354

728 - 456

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Tìm x
X – 234 = 673

726 + X = 882

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Mỗi hộp có 4 cái cốc. Hỏi 8 hộp cốc như thế có bao nhiêu cái cốc?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 4:
- Tính độ dài đường gấp khúc ABCD?
B
D
35 cm

25 cm
40 cm

A
C
- Đường gấp khúc ABCD có độ dài là mấy mét?

…………………………………………………………………………………………
………...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

………………………………………………………………………………………………….

...
PHÒNG GD - ĐT VIỆT TRÌ ĐỀ KIỂM TRA
TRƯỜNG TIỂU HỌC DỮU LÂU MÔN: TOÁN (Thời gian 40 phút)
Năm học: 2014 - 2015
Họ và tên học sinh:……………………………………………………………………………..
Lớp: …………………………………………………………………………………………….
Câu1: Đặt tính rồi tính:
327 + 416 561 – 224 462 + 354 728 - 456
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Tìm x
X – 234 = 673 726 + X = 882
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Mỗi hộp có 4 cái cốc. Hỏi 8 hộp cốc như thế có bao nhiêu cái cốc?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 4:
- Tính độ dài đường gấp khúc ABCD?
B
D
A
C
- Đường gấp khúc ABCD có độ dài là mấy mét?
35 cm 25 cm
40 cm
Đề kiểm tra môn toán lớp 3 - Trang 2
Đề kiểm tra môn toán lớp 3 - Người đăng: Mai Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra môn toán lớp 3 9 10 89