Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Toán lớp 6

Được đăng lên bởi phuong281115
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Chu Văn An
Họ và tên:………………………
Lớp: ……

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn Toán 6
Thời gian: 60 phút

Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề 1:
Câu 1: (3đ) Tính:
3 11
3 3

a)
b) 
16 16
8 4
10 14
2

c)
d)  1
20 21
7
Câu 2: (3đ) Tìm số nguyên x biết
x 1 3
 
a) x - 13 = -20
b)
14 7 14
Câu 3: (1đ) Cho biểu thức A =

2n  2
với n  Z
2n  4

a) Với giá trị nào của n thì A là phân số?
b) Tìm các giá trị của n để A là số nguyên.
Câu 4: (3đ)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox . Vẽ hai tia Oy, Oz sao cho
ˆ y = 650 ; xO
ˆ z = 1600
xO
a. Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao ? (0.5 đ)
b. Tính số đo góc yOz?
(1 đ)
c. Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc zOt?
(1 đ)
Hình vẽ đúng (0.5 đ)
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Trường THCS Chu Văn An
Họ và tên:………………………
Lớp: ……

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn Toán 6
Thời gian: 60 phút

Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề 2:
Câu 1: (3đ) Tính:
a)

3 2

5 5

b)

4
3

5 10

c)

 10
8

25
 16

d)

3
1
5

Câu 2: (3đ) Tìm số nguyên x biết
x
7 13
 
20 10 20
2n  2
Câu 4: (1đ) Cho biểu thức A =
với n  Z
2n  4

a) x – 25 = - 10

b)

a. Với giá trị nào của n thì A là phân số?
b. Tìm các giá trị của n để A là số nguyên.
Câu 5: (3đ)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox . Vẽ hai tia Oy, Oz sao cho
ˆ y = 450 ; xO
ˆ z = 1500
xO
a. Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao ? (0.5 đ)
b. Tính số đo góc yOz?
(1 đ)
c. Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc zOt?
(1 đ)
Hình vẽ đúng (0.5 đ)
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………...
Trường THCS Chu Văn An ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Họ và tên:……………………… Môn Toán 6
Lớp: …… Thời gian: 60 phút
Điểm Lời phê của giáo viên
Đề 1:
Câu 1: (3đ) Tính:
a)
3 11
16 16
b)
3 3
8 4
c)
10 14
20 21
d)
2
1
7
Câu 2: (3đ) Tìm số nguyên x biết
a) x - 13 = -20 b)
1 3
14 7 14
x
Câu 3: (1đ) Cho biểu thức A =
2 2
2 4
n
n
với
n Z
a) Với giá trị nào của n thì A là phân số?
b) Tìm các giá trị của n để A là số nguyên.
Câu 4: (3đ)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox . Vẽ hai tia Oy, Oz sao cho
yOx
ˆ
= 65
0
;
= 160
0
a. Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao ? (0.5 đ)
b. Tính số đo góc yOz? (1 đ)
c. Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oy. Tính số đo góc zOt? (1 đ)
Hình vẽ đúng (0.5 đ)
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 - Trang 2
Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 - Người đăng: phuong281115
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 9 10 803