Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn Tóan

Được đăng lên bởi munandmon98
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ 1
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1/ Hình bình hành có độ dài đáy 3 dm, chiều cao 23 cm có diện tích là:
B. 690 cm2

A. 690 cm

2/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
A. 15

C. 69 dm2

15
21

D. 69 cm2

....
7

=

B. 21

C. 7

D. 5

3/ Giá trị của chữ số 4 trong số 240853 là:
A. 4

B. 40

C. 40853

D 40000

4/ Trên bản đồ tỉ lệ 1: 5000, độ dài 1 cm ứng với độ dài thật là bao nhiêu?
A. 50000 cm

B. 5 000 000 cm

C. 5 000 cm

D. 500 000cm

5/ Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?
A. 3570

B. 3765

C. 6890

D. 79850

6/ Trong các phân số sau phân số nào lớn hơn 1:
A.

4
4

B.

4
5

C.

5
5

D.

5
4

7/ Phân số nào chỉ số phần tô đậm của hình dưới đây?
A.

3
2

B.

3
5

C.

2
3

D.

2
5

8/ Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của
A. 4

B. 3

12
18

là:

C.6

9/ Phân số nào dưới đây bằng
A.

12
...

30
5

B.

3
8

D. 2

?

9
24

C.

6
12

D.

10/ Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?
A.

6
11

B.

6
6

C.

11
6

D.

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a.

2 3 5
 
5 5 5

b.

15
3
12


25 21
4

c.

3
23
5 
4
4

d. 2 

3

4
1
8

11
11

9
16

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức:
6
5

+

1
5

:

Bài 4 : Tìm x, biết:

2
3

2
9

 x=

5
6

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 36 m và chiều rộng bằng
3
5

chiều dài.
a. Tính chiều dài, chiều rộng mảnh vườn.
b. Tính diện tích mảnh vườn.
Giải

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 6 Một hình bình hành có chiều cao bằng 90cm, cạnh đáy bằng

5
3

chiều cao. Tính diện

tích hình bình hành đó?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..............................................

: 
1/ Hình bình hành có độ dài đáy 3 dm, chiều cao 23 cm có diện tích là:
A. 690 cm B. 690 cm
2
C. 69 dm
2
D. 69 cm
2
2/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
21
15
=
7
....
A. 15 B. 21 C. 7 D. 5
3/ Giá trị của chữ số 4 trong số 240853 là:
A. 4 B. 40 C. 40853 D 40000
4/ Trên bản đồ tỉ lệ 1: 5000, độ dài 1 cm ứng với độ dài thật là bao nhiêu?
A. 50000 cm B. 5 000 000 cm C. 5 000 cm D. 500 000cm
5/ Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?
A. 3570 B. 3765 C. 6890 D. 79850
6/ Trong các phân số sau phân số nào lớn hơn 1:
A.
4
4
B.
5
4
C.
5
5
D.
4
5
7/ Phân số nào chỉ số phần tô đậm của hình dưới đây?
A.
2
3
B.
5
3
C.
3
2
D.
5
2
8/ Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của
5
...
30
12
là:
A. 4 B. 3 C.6 D. 2
9/ Phân số nào dưới đây bằng
8
3
?
A.
18
12
B.
24
9
C.
12
6
D.
16
9
10/ Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?
A.
11
6
B.
6
6
C.
6
11
D.
11
11
: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a.
5
5
5
3
5
2
b.
c.
4
23
5
4
3
d.
1
8
4
2
3
Đề kiểm tra môn Tóan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra môn Tóan - Người đăng: munandmon98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề kiểm tra môn Tóan 9 10 213