Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC (Phần kiến thức chuyên môn)

Được đăng lên bởi huongnhung841
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 750 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013-2014

ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
(Phần kiến thức chuyên môn)

Số báo danh

Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài chung cho cả hai phần: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 1 trang

Chữ kí GT 1

C©u 1: (2,0 ®iÓm)
D·y gåm c¸c chÊt ®Òu t¸c dông víi AgNO3 trong dung dÞch NH3 lµ:
A. an®ehit axetic, but-1-in, etilen.
B. an®ehit axetic, axetilen, but-2-in.
C. axit fomic, vinylaxetilen, propin.
D. an®ehit fomic, axetilen, etilen.
H·y ph©n tÝch ®Ó gi¶i thÝch cho häc sinh c¸ch lùa chän ph¬ng ¸n ®óng?
C©u 2 : (1,5 ®iÓm)
Cho s¬ ®å biÕn ho¸:

A

+dd NaOH
to

B

xt, to

C +M

xt,p, to

G

H (polime)

CH OH
D H+ SO
E
, ®Æc, t
3

2

o

xt,p, to

K

4

BiÕt A lµ etylmetacrylat.
K lµ thµnh phÇn chÝnh cña thuû tinh h÷u c¬
X¸c ®Þnh c¸c chÊt vµ viÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn sù biÕn ho¸ trªn.
C©u 3: (2,0 ®iÓm)
Cho 2,24 gam bét s¾t vµo 200ml dung dÞch hçn hîp AgNO 3 0,1M vµ Cu(NO3)2 0,5M khuÊy
®Òu cho ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc chÊt r¾n A vµ dung dÞch B.
a. TÝnh sè gam chÊt r¾n A.
b. TÝnh nång ®é mol/l cña c¸c chÊt trong dung dÞch B.
c. Hoµ tan hoµn toµn chÊt r¾n A trong dung dÞch HNO 3, s¶n phÈm khö lµ khÝ mµu n©u duy
nhÊt. TÝnh thÓ tÝch khÝ ®ã ë ®ktc.
C©u 4: (1,5 ®iÓm)
Hîp chÊt h÷u c¬ A m¹ch th¼ng gåm C, H, O . BiÕt tû khèi h¬i cña A so víi oxi lµ 2,25; trong
A tû lÖ sè nguyªn tö H vµ O lµ 2:1.
a. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña A, gäi tªn.
b. §un nãng 3,96 gam A víi dung dÞch HCl lo·ng ®Õn ph¶n øng hoµn toµn ®îc hçn hîp 2
chÊt h÷u c¬ B vµ C, cho hçn hîp nµy t¸c dông víi mét lîng d dung dÞch AgNO3/NH3 . TÝnh
khèi lîng Ag t¹o ra.
( Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
------------------------Hết-----------------------UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013-2014

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
(Phần kiến thức chuyên môn)
Môn: HÓA HỌC

(Hướng dẫn này có 3 trang)

TT
C©u 1

Néi dung
- C¸c chÊt t¸c dông víi AgNO3 trong dd NH3 ph¶i cã chøa nhãm CHO
hoÆc lµ c¸c ank-1-in ( cã H liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ba)
- XÐt ®¸p ¸n A vµ D: etilen chøa C=C nªn kh«ng t¸c dông – lo¹i
- XÐt ®¸p ¸n B: but-2-in cã liªn kÕt ba nhng n»m ë gi÷a m¹ch nªn kh«ng
t¸c dông – lo¹i.
- §¸p ¸n C: axit HCOOH cã nhãm CHO nªn t¸c dông, vinylaxetilen,
propin cã H liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ba nªn t¸c dông – chän C

C©u 2

CH=C  COOC2H5 + NaOH

CH3

CH=C  COONa + C2H5OH

CH
3
...
UBND TỈNH QUẢNG NINH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013-2014
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
(Phần kiến thức chuyên môn)
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài chung cho cả hai phần: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 1 trang
C©u 1: (2,0 ®iÓm)
D·y gåm c¸c chÊt ®Òu t¸c dông víi AgNO
3
trong dung dÞch NH
3
lµ:
A. an®ehit axetic, but-1-in, etilen.
B. an®ehit axetic, axetilen, but-2-in.
C. axit fomic, vinylaxetilen, propin.
D. an®ehit fomic, axetilen, etilen.
H·y ph©n tÝch ®Ó gi¶i thÝch cho häc sinh c¸ch lùa chän ph¬ng ¸n ®óng?
C©u 2 : (1,5 ®iÓm)
Cho s¬ ®å biÕn ho¸:
BiÕt A lµ etylmetacrylat.
K lµ thµnh phÇn chÝnh cña thuû tinh h÷u c¬
X¸c ®Þnh c¸c chÊt vµ viÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn sù biÕn ho¸ trªn.
C©u 3: (2,0 ®iÓm)
Cho 2,24 gam bét t vµo 200ml dung dÞch hçn hîp AgNO
3
0,1M Cu(NO
3
)
2
0,5M khuÊy
®Òu cho ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc chÊt r¾n A vµ dung dÞch B.
a. TÝnh sè gam chÊt r¾n A.
b. TÝnh nång ®é mol/l cña c¸c chÊt trong dung dÞch B.
c. Hoµ tan hoµn toµn chÊt n A trong dung dÞch HNO
3
, s¶n phÈm khö kmµu n©u duy
nhÊt. TÝnh thÓ tÝch khÝ ®ã ë ®ktc.
C©u 4: (1,5 ®iÓm)
Hîp chÊt h÷u c¬ A m¹ch th¼ng gåm C, H, O . BiÕt khèi h¬i cña A so víi oxi 2,25; trong
A tû lÖ sè nguyªn tö H vµ O lµ 2:1.
a. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña A, gäi tªn.
b. §un nãng 3,96 gam A víi dung dÞch HCl lo·ng ®Õn ph¶n øng hoµn toµn ®îc hçn hîp 2
chÊt h÷u B C, cho hçn hîp nµy t¸c dông víi mét lîng d dung dÞch AgNO
3
/NH
3
. TÝnh
khèi lîng Ag t¹o ra.
( Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
------------------------Hết------------------------
UBND TỈNH QUẢNG NINH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013-2014
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
(Phần kiến thức chuyên môn)
Môn: HÓA HỌC
Số báo danh
Chữ kí GT 1
B G
H
xt, t
o
xt,p, t
o
(polime)
A
C
D
E
K
+dd NaOH
+ M
xt,p, t
o
+ CH
3
OH
H
2
SO
4
, ®Æc, t
o
t
o
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC (Phần kiến thức chuyên môn) - Trang 2
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC (Phần kiến thức chuyên môn) - Người đăng: huongnhung841
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC (Phần kiến thức chuyên môn) 9 10 767