Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra số học bài số 1

Được đăng lên bởi 16081989huyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
Môn: Toán 6
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1 (1điểm): Hãy xác định tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của
các phần tử của nó.
a. M: Tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 5 và bé hơn 30.
b. P: Tập hợp các số 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; 64; 81.
Câu 2: (2,5điểm) Tính hợp lí:
a. 35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45 ;
b. 21.72 - 11.72 + 90.72 + 49.125.16 ;
c. 1+ 6 + 11 + 16 + ...+ 46 + 51
Câu 3: (1,25điểm) Cho các số 0; 1; 3; 5; 7; 9. Hỏi có thể thiết lập được bao nhiêu
số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5 từ sáu chữ số đã cho.
Câu 4 (3điểm) a.Chứng minh rằng : nếu
b.Cho A =

 ab  cd  eg  M11

2  22  23  ...  260.

thì :

M

và

.

Chứng minh : A 3 ; 7 ; 15.

Câu 5: (1điểm) So sánh:
920

abc deg M
11

2713

Câu 6: (1,25điểm)
Tìm số tự nhiên n và chữ số a biết rằng:
1+ 2 + 3 + …….+ n =

aaa

...
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
Môn: Toán 6
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1 (1điểm): Hãy xác định tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của
các phần tử của nó.
a. M: Tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 5 và bé hơn 30.
b. P: Tập hợp các số 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; 64; 81.
Câu 2: (2,5điểm) Tính hợp lí:
a. 35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45 ;
b. 21.7
2
- 11.7
2
+ 90.7
2
+ 49.125.16 ;
c. 1+ 6 + 11 + 16 + ...+ 46 + 51
Câu 3: (1,25điểm) Cho các số 0; 1; 3; 5; 7; 9. Hỏi có thể thiết lập được bao nhiêu
số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5 từ sáu chữ số đã cho.
Câu 4 (3điểm) a.Chứng minh rằng : nếu
11ab cd eg M
thì :
deg 11abc M
.
b.Cho A =
2 3 60
2 2 2 ... 2 .
Chứng minh : A
M
3 ; 7 ; 15.
Câu 5: (1điểm) So sánh:
9
20
27
13
Câu 6: (1,25điểm)
Tìm số tự nhiên n và chữ số a biết rằng:
1+ 2 + 3 + …….+ n =
aaa
Đề kiểm tra số học bài số 1 - Người đăng: 16081989huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra số học bài số 1 9 10 965