Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra tham khảo của trường THPT FPT

Được đăng lên bởi Chu Nguyễn Nhật Long
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT FPT
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
KIỂM TRA NĂNG LỰC TƯ DUY

CẤU TRÚC BÀI KIỂM TRA
Bài kiểm tra năng lực tư duy của Trường THPT FPT nhằm kiểm tra khả năng có thể theo
học được tại Trường của học sinh cũng như là căn cứ xét các suất học bổng cho học sinh
xuất sắc. Bài kiểm tra tuy không khó nhưng dạng câu hỏi có thể không quen thuộc với học
sinh THCS nên đòi hỏi các em dành thời gian làm quen với một số câu hỏi và hướng dẫn
giải dưới đây để có thể hoàn thành tốt nhất bài làm của mình. Các câu được đưa ra dưới
đây thuộc các dạng khó và lạ nhất với học sinh nên được hướng dẫn chi tiết. Các câu hỏi
khác sẽ ở mức quen thuộc và đơn giản hơn. Học sinh làm đúng trên 50% số câu hỏi sẽ đạt
yêu cầu học tập tại Trường.
Cấu trúc bài kiểm tra gồm 60 câu hỏi, làm trong 90 phút
-   Phần 1 gồm 35 câu là các câu hỏi kiểm tra kỹ năng tính toán và tư duy.
-   Phần 2 gồm 25 câu (từ câu 36 đến câu 60) kiểm tra tư duy logic, trong đó có một số
câu hỏi riêng lẻ và một số câu hỏi nhóm. Các câu hỏi nhóm sẽ có dạng “Câu N - M”,
sau đó là đoạn văn tình huống chung cho tất cả các câu trong nhóm và các câu hỏi lần
lượt từ N đến M.
-   Tất cả các số trong bài thi đều là số thực.
-   Mỗi câu hỏi đều luôn có và chỉ có một phương án trả lời đúng.

HƯỚNG DẪN
LÀM MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI KHÓ TRONG BÀI KIỂM TRA
Phần 1
Câu 1. Tuấn xoá đi 1 trong 10 số nguyên dương liên tiếp. Tổng của 9 số còn lại bằng
2006. Hỏi Tuấn đã xoá đi số nào?
(A) 218

(B) 219

(C) 220

(D) 225

(E) 227

Hướng dẫn giải:
Dễ thấy, 10 số nguyên liên tiếp có thể tách thành 5 cặp số có tổng bằng nhau (số nhỏ nhất
và số lớn nhất, số nhỏ thứ hai và số lớn thứ hai, …). Như vậy tổng của 10 số nguyên liên
tiếp phải chia hết cho 5. Dấu hiệu chia hết cho 5 là có tận cùng bằng 0 hoặc 5. Xét trong
các phương án trả lời, chỉ duy nhất có phương án B cho kết quả là tổng của 2006 (9 số còn
lại) và số bị xóa (219) là có tận cùng bằng 5, thỏa mãn điều kiện chia hết cho 5. Vậy
phương án B là câu trả lời đúng.
Câu 2. Nếu trung bình cộng của 5 số nguyên liên tiếp bằng 12 thì tổng của số nhỏ nhất và
số lớn nhất bằng bao nhiêu?
(A)  24
(B)  14
(C)  12
(D)  11
(E)  10
Hướng dẫn giải:
Trung bình cộng của một dãy số nguyên liên tiếp bằng trung bình cộng của số lớn nhất và
số nhỏ nhất hay nói cách khác là bằng ½ của tổng số lớn nhất và số nhỏ nhất. Như vậy nếu
trung bình cộng của dãy số là 12 thì tổng của số lớn nhất và nhỏ nhất là 12 x 2 = 24. Vậy
phương án A là câu trả lời đúng.

Câu 3: Nếu a, b, c là các số thực dương th...
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO HÀ NI
TRƯỜNG THPT FPT
HƯỚNG DN LÀM BÀI
KIM TRA NĂNG LC TƯ DUY
CU TRÚC BÀI KIM TRA
Bài kim tra năng lc tư duy ca Trường THPT FPT nhm kim tra kh năng th theo
hc được ti Trường ca hc sinh cũng như căn c xét các sut hc bng cho hc sinh
xut sc. Bài kim tra tuy không khó nhưng dng câu hi có th không quen thuc vi hc
sinh THCS nên đòi hi các em dành thi gian làm quen vi mt s câu hi hướng dn
gii dưới đây để th hoàn thành tt nht bài làm ca mình. Các câu được đưa ra dưới
đây thuc các dng khó l nht vi hc sinh nên được hướng dn chi tiết. Các câu hi
khác s mc quen thuc đơn gin hơn. Hc sinh làm đúng trên 50% s câu hi s đạt
yêu cu hc tp ti Trường.
Cu trúc bài kim tra gm 60 câu hi, làm trong 90 phút
-! Phn 1 gm 35 câu là các câu hi kim tra k năng tính toán và tư duy.
-! Phn 2 gm 25 câu (t câu 36 đến câu 60) kim tra tư duy logic, trong đó mt s
câu hi riêng l mt s câu hi nhóm. Các câu hi nhóm s dng “Câu N - M”,
sau đó là đon văn tình hung chung cho tt c các câu trong nhóm các câu hi ln
lượt t N đến M.
-! Tt c các s trong bài thi đều là s thc.
-! Mi câu hi đều luôn có và ch có mt phương án tr li đúng.
Đề kiểm tra tham khảo của trường THPT FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra tham khảo của trường THPT FPT - Người đăng: Chu Nguyễn Nhật Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề kiểm tra tham khảo của trường THPT FPT 9 10 24