Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4

Được đăng lên bởi Bích Ngọc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4
Name:………………………………….
Class:………..
I. Chọn từ không cùng chủ đề.
1.A. May
B. February
C. April
2.A. kite
B. hat
C. cake
3.A .at
B. on
C. it
4.A. subject
B. Informatics
C. Music
5.A. ice- cream
B. desk
C. banana
6.A. song
B. sing
C. read
7.A. pens
B. ruler
C. notebooks
8.A. twenty
B. thirteen
C. fifty
9. get up
B. go to bed
C. breakfast
II. Chọn từ có phần gạch dưới đọc khác với các từ còn lại:
1.A. this
B. thank
C. these
2.A. Music
B. select
C. subject
3.A. play
B. say
C. candy
4.A. ride
B. kite
C. time
5.A. bag
B. can
C. at
6.A. who
B. when
C. why
7.A. student
B. during
C. Tuesday
8.A. cream
B. please
C. great
III. Chọn đáp án đúng nhất
1. What is your father's name?
A. His name is Phong.
B. My father's name's Phong.
C. My father is name's Phong.
D. Both A& B.
2. What / during/ do / Science/ do / you / lessons/?/
A. what do you do during Science lessons?
B. What do you during do Science lessons?
C. What do you do during lessons Science?
D. What do you do during Science lesson?
3. favourite/ is / my/ English/ book/./
A. My favourite book is English.
B. My book English is favourite.
C. My English book is favourite.
D. My book is favourite English.
4. she/ do/ ?/does/ English/ during/Monday/What/ on/ lessons/
A. What does she do during English lessons on Monday.
B. What do she does during English lessons on Monday?
C. What does she do during English lessons on Monday?
D. What does she do during lesson English on Monday?
5. the/ I/ up/ 6/ o'clock/get/ in/morning/ at/./
A. I get up in 6 o'clock at the morning.
B. I get up at 6 o'clock in the morning.
C. I get at up in the morning 6 o'clock.
D. I get up in the morning at 6 o'clock.
6. This is ………… LG television.
A. a
B. an
C. the
D. no
7. It's time ………. Breakfast.
A. to
B. we
C. for
D. have
8. Her name is Mai. My name is Mai,….
A. too
B. hello
C. and
D .but
9. What time is it?
A. It is nine o'clock.
B. This is nine o'clock.
C. It nine o'clock.
D. It's fine o'clock.
10. I'm ………. Vietnam.
A. to
B. into
C. from
D. up
11. His birthday is …………. January 29th.

D. Art
D. doll
D. for
D. Maths
D. candy
D. write
D. books
D. desk
D. watch TV
D. those
D. swim
D. favourite
D. thirty
D. table
D. what
D. lunch
D. read

1

A. on
B. in
C. at
D. to
12……………you like ……….apple?
A. could/ a
B. would/an
C. would/a
D. can/an
13……. gifts are for you.
A. this
B. that
C. these
D. what
14. Can you …….. football?
A. do
B. go
C. play
D. plays
15. Mai and Hoa can ………… English
A. speak
B. speaks
C. to speak
D. Spoken
16...
KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 4
Name:………………………………….
Class:………..
I. Chọn từ không cùng chủ đề.
1.A. May B. February C. April D. Art
2.A. kite B. hat C. cake D. doll
3.A .at B. on C. it D. for
4.A. subject B. Informatics C. Music D. Maths
5.A. ice- cream B. desk C. banana D. candy
6.A. song B. sing C. read D. write
7.A. pens B. ruler C. notebooks D. books
8.A. twenty B. thirteen C. fifty D. desk
9. get up B. go to bed C. breakfast D. watch TV
II. Chọn từ có phần gạch dưới đọc khác với các từ còn lại:
1.A. this B. thank C. these D. those
2.A. Music B. select C. subject D. swim
3.A. play B. say C. candy D. favourite
4.A. ride B. kite C. time D. thirty
5.A. bag B. can C. at D. table
6.A. who B. when C. why D. what
7.A. student B. during C. Tuesday D. lunch
8.A. cream B. please C. great D. read
III. Chọn đáp án đúng nhất
1. What is your father's name?
A. His name is Phong. B. My father's name's Phong.
C. My father is name's Phong. D. Both A& B.
2. What / during/ do / Science/ do / you / lessons/?/
A. what do you do during Science lessons?
B. What do you during do Science lessons?
C. What do you do during lessons Science?
D. What do you do during Science lesson?
3. favourite/ is / my/ English/ book/./
A. My favourite book is English. B. My book English is favourite.
C. My English book is favourite. D. My book is favourite English.
4. she/ do/ ?/does/ English/ during/Monday/What/ on/ lessons/
A. What does she do during English lessons on Monday.
B. What do she does during English lessons on Monday?
C. What does she do during English lessons on Monday?
D. What does she do during lesson English on Monday?
5. the/ I/ up/ 6/ o'clock/get/ in/morning/ at/./
A. I get up in 6 o'clock at the morning. B. I get up at 6 o'clock in the morning.
C. I get at up in the morning 6 o'clock. D. I get up in the morning at 6 o'clock.
6. This is ………… LG television.
A. a B. an C. the D. no
7. It's time ………. Breakfast.
A. to B. we C. for D. have
8. Her name is Mai. My name is Mai,….
A. too B. hello C. and D .but
9. What time is it?
A. It is nine o'clock. B. This is nine o'clock.
C. It nine o'clock. D. It's fine o'clock.
10. I'm ………. Vietnam.
A. to B. into C. from D. up
11. His birthday is …………. January 29th.
1
Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 - Trang 2
Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 - Người đăng: Bích Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 9 10 330